Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 30 - 2020. 01. 31

Kötegyán Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének

1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megállapított valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) Az Önkormányzat hivatalának hivatalos megnevezése:

Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal”


2. §


A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(4) A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal címe: 5725 Kötegyán Kossuth utca 33.”


3. §


A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4)    Az Önkormányzat alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok (kormányzati funkciók) meghatározását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


4 .§


A rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


9. §


(1)     A Képviselő-testület munkatervében meghatározott testületi ülés 15.00 órakor kezdődik, és maximum 19.00 óráig tarthat.


(2)     Ha 15 órát követően, 15 perc várakozási idő után sem jelent meg legalább 4 képviselő a levezető elnök megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem határozatképes.


(3)     A képviselők a jelenléti íven regisztrálják részvételüket az ülésen.


(4)     Az ülés egy órával meghosszabbítható. A testület e kérdésben minősített többséggel dönt.


(5)     A „Bejelentések” című állandó napirendi pontot az ülés befejezése előtt legalább 15 perccel meg kell nyitni, és ez a napirend az ülés befejezésére megállapított határidő [(1) és (4) bekezdés] lejárta utána is tárgyalható, e napirendi pont bezárásáig, amely egyben a Képviselő-testületi ülés befejezését is jelenti.


(6)     A levezető elnök 17.30 órakor 10 perc technikai szünetet rendel el.”


5. §


A rendelet 10. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


10. §


A Képviselő-testület ülésére az alábbi személyeket, szervezeteket kell meghívni:

a)      a képviselőket,

b)      a tisztségviselőket (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző),

c)       a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

d)      a választókerület országgyűlési képviselőjét,

e)       a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal hivatalvezetőjét,

f)       az Önkormányzat által fenntartott  intézmények vezetőit,

g)       az érdekképviseleti szervek képviselőit, az őket érintő kérdésekben,

h)      a településen működő önszerveződő közösségek képviselőit,

i)       a településen működő egyházi, felekezeti közösségek képviselőit.”


6. §


A rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ (5)  Az előterjesztésekkel kapcsolatos követelményeket, valamint az előterjesztések benyújtásának rendjét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”


7. §


A rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ (1) Ellátja a Képviselő-testület, a Bizottságok, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal működésével, illetve irányításával kapcsolatos feladatait.”


8. §


A rendelet 51. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(6) A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. A jegyzői és aljegyzői  tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző és aljegyző egyidejű tartós akadályoztatása esetén a polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselőt bíz meg a jegyzői feladatok ellátására.”


9. §


A rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal működésének szabályait, eljárási rendjét, és működésének szabályait a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési Szabályzata tartalmazza.”


10. §


A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


11. §


A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia s.k.                                          Dr. Nagy Sándor s.k.

               polgármester                                                                      jegyző


A rendelet 2020. január 29. napján 16.00 órakor kihirdetésre került.


Dr. Nagy Sándor s.k.

  jegyző