Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről

Hatályos: 2016. 10. 29

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) jelképei a címer, a pecsét és a zászló.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati jelkép, valamint a „Csákvár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét egyszeri alkalomra szóló engedélyezés esetén a polgármesterre ruházza át.

(3) A jelkép használat, valamint a „Csákvár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.


2. A címer leírása


2. § (1) Az Önkormányzat címere címerpajzs, sisak, sisakkorona, sisakdísz, sisaktartók együtteséből áll a következők szerint:

A pajzs világoskék alapon reneszánsz tárcsapajzs, benne élével balra fordított ezüst színű ekevas. Az ekevas két oldalán fekete szárú vörös bimbós virágok. A pajzsfőn ezüst színű tornasisak áll, három vörös színű rostélynyílással, a sisakon arany színű sisakkorona és három levélmotívumot ábrázoló zöld sisak tolldísz. A sisaktartók stilizált növényi ornamentikát ábrázolnak, a sisaktól kiindulva lecsüngenek a pajzs két oldalán, színük tompa zöld. A pajzs és a sisaktakarók által bezárt háttér vörös.

(2) A címer az (1) bekezdésben foglaltak szerint színezett, a fekete vonalas rajzú változatban önállóan, vagy ovális fehér gyűrűben használható.

(3) A címer lenyomatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.


3. A pecsét leírása


3. § (1) A nagypecsét, melynek anyaga fém (bronz), a 2. § (1) bekezdésében meghatározott címer domborított változata, kör alakú gyűrűben, felirata: „CSÁKVÁR VÁROS PECSÉTJE 2013”.

(2) A kispecsét szokásos korszerű anyagból készül, az (1) bekezdésben meghatározott pecsét vonalrajzolatú változata, azonos felirattal.

(3) A nagypecsét és a kispecsét lenyomatát a 2. melléklet tartalmazza, azzal a módosítással, hogy a „FALV” felirat helyébe „VÁROS”, az „1692”-es évszám helyébe pedig „2013” kerül.


4. A zászló leírása


4. § (1) A zászlólap fehér színű 1m x 2m nagyságú. A zászlólap mindkét szélén – a rövidebb oldalon függőlegesen 20-20 cm szélességű egy zöld és egy sárga csík található, a közepén – a zászlólap mindkét oldalán – a település címere felirat nélkül.

(2) A zászlólap anyaga selyem, a címer hímzett.

(3) A zászló az Önkormányzat hivatali épületében kerül elhelyezésre.

(4) A zászlóban található zöld, illetve sárga színek megegyeznek a csákvári fazekasok által használt zöld, illetve sárga színekkel.


5. A címer használatának köre, szabályai és módja


5. § (1) Csákvár Város címere kizárólag a településre utaló díszítő jelképként használható:

a) az Önkormányzat szervei által készített levélpapírok fejlécén, illetve általuk küldött hivatalos borítékon

b) a város életével, történetével foglalkozó kiadványokon

c) a képviselő-testület által kiadott okleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken, jelvényeken,

d) a város hazai és nemzetközi kapcsolataival összefüggő iratokon,

e) az önkormányzati hivatal épületén, tanácstermében, hivatalos helyiségeiben, valamint

önkormányzati középületeken, azok helyiségeiben.

f) országgyűlési, Európa Parlamenti és önkormányzati képviselők, társszervek, kormányhivatalok, testvértelepülések, egyházak, civil- és pártszervek irodáiban, hivatalos helyiségeiben dekorációként,

g) a város önkormányzati képviselőinek, valamint a közös önkormányzati hivatal dolgozóinak névjegykártyáján, az önkormányzati képviselők levélpapírján.

(2) A város címere díszítő és utaló jelképként huzamosabb időn át a polgármester külön engedélyével alkalmazható:

a)a város hagyományokkal rendelkező intézményei, üzemei által kiadott és a várossal vagy az intézmény, üzem történelmével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

b)a város jelentősebb kulturális intézményeinek és sportszervezeteinek emléklapjain, jelvényein, érméin.

(3) A város címere díszítő és utaló jelképként a polgármester esetenként adott engedélyével felhasználható:

a) a várossal összefüggő kiállításokon,

b) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon,

c) jelvényeken és matricákon

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.

(5) A címerhasználat díja: 20.000.- Ft/év vagy annak megfelelő értékű és kérelmező által előállított reprezentációs célra felhasználható termék.


6. § A város címerét kizárólag hiteles alakban, a címerábrák hűségének, méretarányainak és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.

(2) Egyes esetekben – a külön engedélyben meghatározott módon – megengedhető, hogy a város címere kizárólag az anyag színében (fém, fa, bőr, stb.) készüljön, vagy a több árnyalatú színskála helyett fekete-fehér színben kerüljön kivitelezésre.

(3) A címer a városra utaló jelképként az 5.§ (1) bekezdésében felsorolt esetekben külön engedély nélkül használható.

7. § (1) A városi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)a kérelmező nevét és címét,

b)a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,

c)az előállítás esetén előállítandó mennyiséget,

d)a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,

e)a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,

f)a címer használatának időtartamát,

g)a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes szerv megnevezését és címét,

b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,

c) a terjesztés és forgalomba hozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,

d) a kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az egységárat és az engedélyezett díj mértékét, 

e) a felhasználás idejét, az érvényesség időtartamát,

f) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.

8. § A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha a címerhasználat az engedélytől eltérő módon történik.


6. A pecsét használatának köre és szabályai


9. § (1) A nagypecsétből 1 db fém pecsétnyomó készül, melynek őrzője a mindenkori polgármester.

(2) A nagy pecsét használható a képviselő-testület által kiadott okleveleken, emléklapokon, a város hivatalos kapcsolataival összefüggő ünnepélyes iratokon.

(3) A kispecsétből az önkormányzat használatára megfelelő számú gumilenyomatú bélyegző készül, mely az önkormányzat nem hatósági iratain használható.

(4) A pecsétek használata az önkormányzat és testületein kívüli szervezetek, magánszemélyek

részére nem engedélyezhető.

7. A zászló használatának köre és szabályai


10. § (1) A zászló lobogó formájában is használható a címer elfordításával.

(2) A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatóak:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával  Magyarország zászlajával együtt,

b) a város életében jelentős események, ünnepségek, és rendezvények alkalmából önállóan vagy más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő esetekben a zászló városi jelképként való használatát egyházak, társadalmi szervezetek és csákvári alapszervezettel rendelkező pártok számára a polgármester engedélyezi, állandó vagy alkalmi jelleggel.

(4) A zászló és méretarányos változatainak használatára a címerhasználat előírásai az irányadóak.


8. „Csákvár” név használata


11. § (1) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek csoportjai elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, fesztiválok és más rendezvények elnevezéséhez, illetve embléma, jelvény, kiadvány, dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb termékek készítéséhez és forgalomba hozatalához a „Csákvár” kifejezést, annak toldalékos vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését engedéllyel vehetik  fel, illetve használhatják.

(2)A „Csákvár” név felvétele és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek tevékenysége kötődik Csákvárhoz, nincs adó-és egyéb tartozásuk, valamint a tevékenység tervezett célja nem sérti Csákvár jó hírét, illetve az önkormányzat érdekeit, nem alkalmas az önkormányzattal való kapcsolattartás látszatának fenntartására.

(3)Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Csákvár Város Önkormányzatára, az Önkormányzat szerveire, intézményeire és sajtótermékére.

9. „Csákvár” név felvételének kérelmezése


12. § (1) A „Csákvár” név felvétele vagy használata iránti kérelmet a polgármesterhez írásban kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)a kérelmező nevét és székhelyét,

b)a kérelmező tevékenységi körét,

c)a használat célját és módját,

d)a használat időtartamát.

A kérelemről a Képviselő-testület dönt.

10. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet.                Illés Szabolcs                                                                          Tóth Jánosné

                polgármester                                                                       címzetes főjegyző


Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csákvár, 2016. október 28.

                                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                                           címzetes főjegyző