RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2019 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet

Hatályos: 2019. 05. 31

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya Rigács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2.§  Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 71 301 858 Ft-ban hagyja jóvá.


      (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


      (3) A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


       4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat


         a)  bevételi fő összegét                                                   56 038 320.-Ft-ban,

         b)  kiadási fő összegét                                                    44 772 258.-Ft-ban

   

         hagyja jóvá.

          

       (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. § (1) A Képviselő-testület az 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 50 468 580.-Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

                           a)  közhatalmi bevételek                                                        948 064.-Ft    

                                  b)  költségvetési támogatása                                            11 598 595.-Ft

                                  c)  támogatás értékű működési bevételek                        22 316 826.-Ft                               

                          d)  előző évi pénzmaradvány                                            11 294 625.-Ft

                                  e)  államháztartáson belüli megelőlegezés                        4 195 956.-Ft

                                  f)   működési bevételek                                                          114 514.- Ft


 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a  3. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 5 569 740.-Ft-ban hagyja jóvá.

           

 (2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként 10. melléklet szerint hagyja jóvá.              


7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi jellegű juttatások                                                            19 336 273.-Ft

b) munkaadót terhelő járulékok                                                           2 457 006.-Ft

c) dologi kiadások                                                                                9 032 405.-Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               865 460.-Ft

e) támogatások, és működési célú pénzeszköz átadások                   4 247 611.-Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                    4 289 324.-Ft


(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 7. 8. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 4 544 179.-Ft-ban hagyja jóvá.

  1. beruházások                                                                               2 022 008.-Ft
  2. felújítások                                                                                   2 522 171.-Ft


(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát 11 266 062.-Ft-ban hagyja jóvá.


     10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 14 főben hagyja jóvá, ebből:

             közfoglalkoztatásba bevont létszám:              9 fő


11.§  A Képviselő-testület közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. § A Képviselő-testülete 2018. évi vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


13. § A Képviselő-testület a tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek működéséből származó kötelezettségek és részesedések nem voltak.


14. § (1) A Képviselő-testület 2018. évben Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek Belügyminisztériumi támogatással megvalósuló programjának végrehajtását 11. számú melléklet tartalmazza.


         (2) A Képviselő-testület 2018. évben európai uniós támogatással megvalósuló programot nem hajtott végre.


15. § A Képviselő-testület 2018. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.


         16. § (1) A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján 

          Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

          keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

         (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2018. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

         (3) A Képviselő-testület 2018. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

         (4) A Képviselő-testület 2018. évben céljelleggel támogatást nem nyújtott.


         17.§. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          

                                   


         Tóth Józsefné                                                 Bencze Gyöngyi

                                                  polgármester                                                        jegyző

                                                            Kihirdetve: 2019. május 30.


            

               Bencze Gyöngyi

                                                                                                                jegyző