Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2017. 01. 01

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdésében 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, és a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.Általános rendelkezések


1. §A rendelet hatálya a Csákvár közigazgatási területén működő, a Római Katolikus Egyház (1038/ helyrajzi számú), a Református Egyház (1546/ helyrajzi számú) és az Evangélikus Egyház (1039/2/ helyrajzi számú) tulajdonában lévő temetőkre terjed ki (a továbbiakban: köztemetők).

(2) Csákvár közigazgatási területén működő önkormányzati tulajdonú temető nincs. Az önkormányzat tulajdonát képezi az 1039/1 hrsz.-ú lezárt ún. régi temető.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt köztemetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét a temető tulajdonos egyházakkal kötött megállapodás útján teljesíti.

(4) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves költségvetése keretében gondoskodik a tulajdonos egyházakkal történt megállapodás szerint.

2. §Temető létesítésére, bezárására, megszüntetésére vagy újbóli használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályait kell alkalmazni.


2.Köztemető használatának és igénybevételének szabályai


3. §(1) A köztemetőkben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai, vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól, vagy magatartástól.

(2) Minden látogató kötelessége a temetőnek és a környezetének védelme, rendjének, tisztaságának megőrzése.

4. §A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

5. §(1) A köztemetők nyitvatartási idejét a tulajdonos állapítja meg.

(2) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, rendjéről és vázlatos térképéről.

(3) Nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki látogathatja, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével.

(4) A köztemetőbe - a vakvezető kutya kivételével - állatot bevinni tilos.

(5) A köztemetőből növényeket, virágot kivinni csak az üzemeltető engedélyével lehet.

(6) A köztemetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Egyéb esetben tüzet gyújtani nem lehet.

(7) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely rendben tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék állagának megóvásáról. A köztemetőben keletkezett szemetet, hulladékot csak a temető erre kijelölt területén lehet elhelyezni.

(8) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló tárgyak, különösen koszorúk, vázák helyezhetők el. A köztemető területén a talajt, a gyepet csak az üzemeltető engedélyével szabad felásni.

(9) A köztemetőben munkát végző vállalkozók, szolgáltatók az üzemeltető engedélyével végezhetik feladataikat. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(10) A köztemetőkben kizárólag síremlék állítására vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalkozók állíthatnak síremléket. A munkavégzés idejét, pontos helyét (sírhely megjelölése) a temető gondnokánál be kell jelenteni, a vállalkozásra jogosító engedély egyidejű bemutatásával. A temető gondnoka a bejelentésről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a vállalkozó nevét, telephelyének címét, az engedély számát, a síremlék elhelyezésének helyét.

(11) A temetőkbe gépjárművel behajtani indokolt esetben az üzemeltető engedélyével, díjmentesen lehet. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkező, valamint a 75 év feletti személyeket szállító járművek üzemeltetői engedély nélkül is behajthatnak, amennyiben az érvényes parkolási igazolványt a járműben elhelyezték, illetve a 75 év feletti személy a temetőbe való behajtáskor a behajtási jogosultságát érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával igazolta.

(12) Bontott síremléket a sírhely feletti rendelkezési joggal rendelkező az üzemeltetővel egyeztetett módon köteles elszállítani.

3.Temetési helyek


6. §A köztemetőkben a temetésre használt helyek a következők

a)Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőben:

aa)egyes sírhely,

ab)kettős sírhely,

ac)urnafülke,

b)Református Egyház tulajdonában lévő temetőben:

ba)egyes sírhely,

bb)kettős sírhely,

bc)egyes sírbolt,

bd)kettős sírbolt,        

c)Evangélikus Egyház tulajdonában lévő temetőben:

ca)egyes sírhely,

cb)kettős sírhely,

cc)egyes sírbolt,

cd)kettős sírbolt.

(2) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyet kijelölni, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga.


4.Sírhelyek méretezése, sírjelek


7. §(1) A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben:

a)egyes sírhely           hossza:   2 méter            szélessége:  1     méter,

b)kettős sírhely          hossza:   2 méter            szélessége:  1,8  méter,

c)a sírgödör               mélysége koporsó esetén 2 méter.

(2) A Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben:

a)egyes sírhely           hossza:   2.méter            szélessége:  1     méter,

b)kettős sírhely          hossza:   2 méter            szélessége:  1,8  méter,

c)egyes sírbolt           hossza:   2 méter            szélessége:  1     méter,

d)kettős sírbolt           hossza:   2 méter            szélessége: 1,8  méter,

e)a sírgödör               mélysége koporsó esetén 2   méter.

(3) Az Evangélikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben:

a)egyes sírhely           hossza:   2.méter            szélessége:  1     méter,

b)kettős sírhely          hossza:   2 méter            szélessége:  1,8  méter,

c)egyes sírbolt           hossza:   2 méter            szélessége:  1     méter,

d)kettős sírbolt           hossza:   2 méter            szélessége: 1,8  méter,

e)a sírgödör               mélysége koporsó esetén 2   méter.

(4) A temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető, melynek magassága a 2 métert nem haladhatja meg. E magassági szinten belül a sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után külön engedély nélkül létesíthető. Két méternél magasabb sírjel létesítését a temető üzemeltetője engedélyezheti.

(5) A köztemetőben a kegyeleti érzés elvárásainak megfelelő sírjel vagy az azon szereplő felirat, ábra  nem lehet közízlést, emlékezést sértő.


5.Temetési helyek használati ideje


8. §(1) Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben:

a)egyes sírhely 25 év,

b)kettős sírhely 25 év,

c)urnafülke 10 év.


(2) Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben:

a)egyes sírhely 25 év,

b)kettős sírhely 25 év,

c)sírbolt 50 év.

(3) Evangélikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben:

a)egyes sírhely 25 év,

b)kettős sírhely 25 év,

c)sírbolt 50 év.

9. §A temetési helyek megváltásának díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

10. §A köztemető üzemeltetéséről Csákvár Város Önkormányzata a tulajdonos egyházakkal kötött megállapodás útján gondoskodik. Ennek értelmében üzemeltetési szerződés keretében gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő halottas kamra és boncterem működtetéséről.


6.Temetkezési szolgáltatások


11. §(1) A temetkezési szolgáltatás a település területén - a szolgáltatást igénybe vevő megbízásától függően - vállalkozói feladatkörbe, szociális temetés esetén az eltemettető és a szociális temetésben közreműködők tevékenységi körébe tartozik.

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más vállalkozókkal, szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

(3) Az üzemeltető a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

12. §(1) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja alkalmanként 3 000 forint.

(2) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj alkalmanként 3 000 forint.


7.Szociális temetés


13. §(1) Szociális temetés esetén a Tv. és a Vhr. előírásait az ebben az alcímben meghatározott rendelkezésekkel kiegészítve kell alkalmazni.

(2)A koporsós temetések számára szociális parcella, az urnás temetések számára szociális temetkezési hely kijelöléséről a jegyző gondoskodik

(3)Szociális temetés esetén a sírhely hossza 2 méter,           szélessége 1 méter.

14. §(1) Szociális temetésre irányuló kérelmet és nyilatkozatot a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a jegyzőnek kell bejelenteni, aki a temető üzemeltetőjének közreműködésével gondoskodik a jogszabályokban foglaltak érvényesítéséről.

(2) Az eltemettetőnek és a szociális temetésben közreműködőknek a szociális temetés keretében a saját maguk által végzendő temetkezési szolgáltatások megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell tenniük.


8.Átmeneti és záró rendelkezések


15. §(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 13. §-a és 14. §-a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 10. §-ának hatályba lépésével lép hatályba.

16. §Hatályát veszti Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2001. (VII. 19.) és az azt módosító 11/2007. (VII. 17.). önkormányzati rendelete.Illés Szabolcs                                                                                     Tóth Jánosné

 polgármester                                                                                     címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:


A rendeletet kihirdettem:


Csákvár, 2016. október 28.


                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző