Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2017. 02. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§  (1)  Csákvár Város Önkormányzata összevont 2013. évi költségvetésének végrehajtását


                                           599.742 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                                           201.195 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

        592.909 ezer Ft költségvetési kiadással,

                                           201.928 ezer Ft finanszírozási kiadással


az 1. melléklet pénzforgalmi jelentés szerinti részletezéssel fogadja el.


(2) Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 9.743 ezer Ft-ban, a 2. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat 2013. december 31-i könyvviteli mérlegének főösszegét a 3. melléklet Egyszerűsített mérleg szerint 1.367.946 ezer Ft-ban fogadja el.


2. § (1) Az 1. §. (1) bekezdésében megállapított bevétel és kiadás teljesítésének főösszegét költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatokra, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                                             Tóth Jánosné

             polgármester                                                                                           címzetes főjegyző

                                                                                                            


Záradék: 

Kihirdetve: Csákvár, 2014. április 30-án

                                                                                                                               Tóth Jánosné

                                                                                                                              címzetes főjegyző

Mellékletek