Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 07- 2016. 09. 29


Csákvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23-24.-a, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


A rendelet célja


 1. § A rendelet célja Csákvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.  A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok  – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével -, azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


2. § (1) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1 – 9. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2)  Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 2-5. melléklete szerint fogadja el.


3. § A Képviselő-testület és önkormányzat és az intézmények feladatainak költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a következők szerint határozza meg:

 a) Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetését a 6/A melléklet,

 b) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetését a 6/B melléklet,

 c) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségvetését a 6/C  melléklet rögzíti.


4. § (1) A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) 2014. évben a fejlesztési célokat figyelembe véve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.


5. § A költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


6. § A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


A költségvetés bevételei és kiadásai


7. § (1)  A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c ) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének

     

      a) költségvetési bevételét    604.841 eFt-ban

      b) finanszírozási bevételét                  231.444 eFt-ban

      c) bevételeit összesen          836.285  eFt-ban                      

      azaz nyolcszázharminchatmillió-kettőszáznyolcvanötezer forintban az 1 melléklet szerint,


      d) költségvetési kiadásait  608.562 eFt-ban

      e) finanszírozási kiadásai  227.723 eFt-ban

      f) kiadásait összesen        836.285   eFt-ban     

      azaz nyolcszázharminchatmillió-kettőszáznyolcvanötezer forintban az 1 melléklet szerint


      g) költségvetési hiány        3.721 eFt

      azaz hárommillió-hétszázhuszonegy forintban állapítja meg.

     


(2)  Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2014. évi


      a) működési célú költségvetési bevételei:              604.841 eFt,

      b) működési célú költségvetési kiadásai:              563.729 eFt,

      c) működési többlet                                             41.112  e Ft


(3)  Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2014. évi

     

      a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                            0 eFt,

      b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                     44.833 eFt,

      c) felhalmozási hiánya                                                   44.833 e Ft (4) Az (3) bekezdésben meghatározott 44.833 ezer Ft felhalmozási hiány összegének fedezetét belső finanszírozással, mint a működési költségvetés többletét 41.112eFt-ot és 3.721e Ft-ot előző évi pénzmaradványt  jelöli meg.


8. §(1) A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésben általános és felhalmozási tartalékot nem tervezett.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.


(3) Önként vállalt feladatait az alábbiakban jelöli meg: civil szervezetek támogatása, sport feladatok 72%-a, bölcsődei ellátás, film,- video- és televízióműsor-gyártás


A költségvetés végrehajtásának szabályai


9. §  (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatára tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


10. § (1) A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,-  Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.250,- Ft/év/fő.


Záró rendelkezés


11. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. (V.06.) önkormányzati rendelet.Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                                           Tóth Jánosné

polgármester                                                                                                  címzetes főjegyző


  

A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2014. február 6-án

  

                                                                                                                         Tóth Jánosné

                                                                                                                      címzetes főjegyző

Mellékletek