Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


  1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített költségvetés 2019. évi teljesítésének bevételi főösszegét 876 326 032 forintban, kiadási főösszegét 545 063 447 forintban állapítja meg.


3. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 276 894 361 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét                            162 562 726 Ft-ban, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét                     31 583 747 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét                                 70 118 613 Ft-ban,

d) az ellátottak támogatásának összegét                               2 921 902 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadások összegét                       9 707 373 Ft-ban

  határozza meg.


4. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 80 164 961 Ft-ban, ebből

         a)  a beruházási kiadások összegét                                         9 397 710 Ft-ban,

         b) a felújítási kiadások összegét                                           70 767 251 Ft-ban

határozza meg.

       

5. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 188 004 125 Ft-ban, ebből

         a) az államháztartáson belüli megelőlegezések

            visszafizetésének összegét                                                  7 107 277 Ft-ban,

         b) intézményi finanszírozás összegét                                   180 896 848 Ft-ban

határozza meg.


6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített működési bevételeinek főösszegét 358 524 561 Ft-ban, ebből

       a) az önkormányzatok működési támogatását                    220 149 238 Ft-ban,

       b) az  egyéb működési célú támogatások összegét               21 085 954 Ft-ban,

       c) a közhatalmi bevételeket                                                  74 876 933 Ft-ban,

       d) az egyéb működési bevételek  összegét                           42 412 436 Ft-ban

határozza meg.


7.§ A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeit  517 801 471 Ft-ban,

ebből

  1. az igénybevett előző év költségvetési maradvány összegét   509 916 219 Ft-ban,
  2. az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét                   7 885 252 Ft-ban

határozza meg.                                           


8. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá.


9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i pénzkészletét 201 825 520 Ft-ban hagyja jóvá.


10. § A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetése 2019. évi teljesítésének bevételi főösszegét 674 912 294 forintban, kiadási főösszegét 345 956 499 forintban állapítja meg.


11. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 95 905 935 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét                           30 660 823 Ft-ban, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét                    5 298 657 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét                               29 607 458  Ft-ban,

d) az ellátottak támogatásának összegét                             2 921 902 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadások összegét                    5 716 497 Ft-ban

  határozza meg.


12. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 79 756 161 Ft-ban, ebből

         a)  a beruházási kiadások összegét                                      8 988 940 Ft-ban,

         b) a felújítási kiadások összegét                                        70 767 251 Ft-ban,

határozza meg.

       

13. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 188 004 125 Ft-ban, ebből

       a) államháztartáson belüli megelőlegezések

                visszafizetésének összegét                                            7 107 277 Ft-ban,

       b) intézmény finanszírozás összegét                                  180 896 848 Ft-ban

határozza meg.


14. § A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 340 171 711 Ft-ban, melyből

       a) a működési célú támogatás ÁHT-én belüli összegét   235 613 305 Ft-ban,

       b) a közhatalmi bevételeket                                                 74 876 933 Ft-ban,

       c) a működési bevételek összegét                                       21 068 691 Ft-ban,

d) a felhalmozási célú támogatások összegét                        8 612 782 Ft-ban

határozza meg.


15. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 334 740 583 Ft-ban állapítja meg.


16. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 100 020 108 forintban, kiadási főösszegét 98 299 482 forintban állapítja meg.


17. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 98 299 482 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét                           73 326 304 Ft-ban, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét                  13 660 000 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét                               11 313 178 Ft-ban

  határozza meg.


18. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 0 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban határozza meg.

       

19. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek főösszegét 100 020 108 Ft-ban, melyből

a) a működési célú támogatás összegét                             5 621 887 Ft-ban,

b) egyéb bevételeket                                                                 1 333 Ft-ban,

b) a finanszírozási bevételek összegét                             94 396 888 Ft-ban

határozza meg.


20. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 101 393 630 forintban, kiadási főösszegét 100 807 466 forintban állapítja meg.


21. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 100 398 666 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét                           58 575 599 Ft-ban, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét                  12 625 090 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét                               29 197 977 Ft-ban

  határozza meg.


22. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 408 800 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 408 800 Ft-ban határozza meg.

       

23. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 101 393 630 Ft-ban, melyből

a) a tulajdonosi bevételek összegét                              12 729 630 Ft-ban,

b) a finanszírozási bevételek összegét                           88 664 000 Ft-ban

határozza meg.


24. § A képviselő-testület

    a) az önkormányzat forrásonkénti bevételét a 1. számú melléklet,

    b) az önkormányzat kiadásait címenként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

    c) a beruházási és felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet,

    d) az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzmaradványát a 4. melléklet,

    e) az önkormányzat és intézményei 2019. évi könyvviteli mérlegét az 5. melléklet,

    f) az önkormányzat és intézményei 2019. évi mérlegét közgazdasági tagolásban a 6.

        melléklet,

    g) az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzeszköz változását a 7.melléklet,

    h) az önkormányzat 2019. évi normatív költségvetési hozzájárulásainak elszámolását a

        8. melléklet,

    i) az önkormányzat vagyonkimutatását

        ia) a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről a 9.1 melléklet,

        ib) a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról a 9.2 melléklet,

    j) az önkormányzat tulajdonában álló részesedések alakulását a 10. melléklet,

    k) az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet,

    l) az önkormányzat által adott közvetett és közvetlen támogatásokat a 12. melléklet,

    m) az önkormányzat a költségvetési évet követő további évek főbb kiadási és bevételi

          előirányzatainak keretszámait a 13. melléklet,

    n)  az önkormányzat és intézményei 2019.évi létszámadatait a 14. melléklet

szerint hagyja jóvá.


25. §. Az önkormányzatnak 2019. évben

a)  Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt,

     b) adósságot keletkeztető ügyletei, és kötelezettségei   nem keletkeztek,


26. § (1) Ez a rendelet 2020. július 15-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.)  önkormányzati rendelete.Bognár József                                                                dr Pahola Tünde              

 polgármester                                                                          jegyző

                                                             

Mellékletek