Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 08. 04

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Csákvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül

a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal,

b) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és

c) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.249.798.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési bevétele tekintetében

a) működési költségvetési bevételét 681.433.000,- forintban,

b) működési célú támogatását államháztartáson belülről 408.028.400,- forintban,

c) közhatalmi bevételét 196 791 600,- forintban,

d) működési bevételét 64.613.000,- forintban,

e) működési célú átvett pénzeszközöket 12.000.000,- forintban,

f) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- forintban,    

g) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 0,- forintban,

h) felhalmozási bevételét 0,- forintban,

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

j) finanszírozási bevételét 568.365.000,- forintban,     

k) központi, irányítószervi támogatását 327.165.000,- forintban,

l) 2019. évi pénzmaradványát 241.200.000,- forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési kiadása tekintetében

a) a működési kiadásait 823.934.000,- forintban,         

b) a személyi juttatásokat 280.284.000,- forintban,

c) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 53.209.000,- forintban,

d) a dologi kiadásokat 303.950.000,- forintban,

e) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,

f) az egyéb működési célú támogatásokat 178.491.000,- forintban,

g) a felhalmozási kiadásait 83.169.000,- forintban,      

h) a beruházásokat 26.364.000,- forintban,

i) a felújításokat 56.805.000,- forintban,

j) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,

k) a finanszírozási kiadásait 342.695.000,- forintban,

l) a központi, irányítószervi támogatását 327.165.000,- forintban,

m) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.530.000,- forintban,

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiánya tekintetében

a) a működési költségvetési hiányát 142.501.000,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési hiányát 83.169.000,- forintban,

c) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.530.000,- forintban,

állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 241.200.000,- forintban határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 241.200.000,- forintban határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi     

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi központi, irányítószervi támogatását 327.165.000,- Ft-ban állapítja meg.


3. Tartalékok


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi tartalékának összegét 59.248.000,- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 12.734.000,- forintban, a céltartalékok összegét 46.514.000,- forintban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. Fejlesztési kiadások


4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 11.552.000,- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 14.812.000,- forintban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 56.805.000,- forintban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- forintban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 0,- forintban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. Kötelezettségek


5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2019. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.


6. Eljárási szabályok


6. § (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(7) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(8) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és azok következményeinek az elhárítása érdekében (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol. 

(9) A képviselő-testület a polgármester, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria keret 2020. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg.

(10) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére bruttó 6.015,- Ft/fő/hó teljesítménynövelő juttatást biztosít.

(11)  A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

(12) A képviselő-testület 2020. évre 1.000.000,- Ft összegű keretet állapít meg a polgármester részére, amelynek felhasználásáról saját hatáskörben dönthet. A polgármester a keret felhasználásáról minden évben a zárszámadás keretei között beszámol a képviselő-testületnek.


7. Vegyes rendelkezések


7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.


8. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek