Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 17- 2016. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23-24.§-a, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

                      

A rendelet célja


 1. § A rendelet célja Csákvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.  A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok  – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével -, azok felhasználásának jogosultságát jelentik.A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


2. § (1) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1 – 10. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2)  Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 2-5. melléklete szerint fogadja el.


3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények feladatainak költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a következők szerint határozza meg:

 a) Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetését a 6/A melléklet,

 b) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetését a 6/B melléklet,

 c) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségvetését a 6/C melléklet rögzíti.


4. § (1) A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) 2015. évben a fejlesztési célokat figyelembe véve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.


5. § A költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


6. § A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai


7. § (1)  A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c ) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésének

     

      a) költségvetési bevételét       577.232 eFt-ban

      b) finanszírozási bevételét      302.504 eFt-ban

      c) bevételeit összesen           879.736  eFt-ban                      

      azaz nyolcszázhetvenkilencmillió-hétszázharminchat forintban az 1. melléklet szerint,


      d) költségvetési kiadásait       637.232 eFt-ban

      e) finanszírozási kiadásai       242.504 eFt-ban

      f) kiadásait összesen            879.736 eFt-ban   

      azaz nyolcszázhetvenkilencmillió-hétszázharminchat forintban az 1. melléklet szerint,


      g) költségvetési hiány            60.000 eFt

      azaz hatvanmillió forintban állapítja meg.

     


(2)  Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi


      a) működési célú költségvetési bevételei:      561.898 eFt,

      b) működési célú költségvetési kiadásai:       542.162 eFt,

      c) működési többlet                                       19.827 e Ft.


(3)  Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi

     

      a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:           15.243 eFt,

      b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:            95.070 eFt,

      c) felhalmozási hiánya:                                           79.827 e Ft. (4) Az (3) bekezdésben meghatározott 79.827 ezer Ft felhalmozási hiány összegének fedezetét belső finanszírozással, mint a működési költségvetés többletét 19.827 eFt-ot és 60.000 eFt-ot előző évi költségvetési maradványt jelöli meg.


8. §(1) 2015. évre működési általános tartalékot 500 ezer Ft-ban képez az évközben felmerülő, előre nem ismert feladatok megoldásának fedezetére.


(2) 2015. évre felhalmozási céltartalékot nem képez.


 (3) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.


(4) Önként vállalt feladatait az alábbiakban jelöli meg: civil szervezetek támogatása, rendőrség támogatása, államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, bölcsődei ellátás, film,- video- és televízióműsor-gyártás, a Gondozási Központ és Idősek Otthon Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


9. §  (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testület.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


10. § (1) A Képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,-  Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.250,- Ft/év/fő.


Záró rendelkezés


11. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. (V. 06.) önkormányzati rendelet.
Illés Szabolcs                                                                                                     Tóth Jánosné

polgármester                                                                                                       címzetes főjegyző  

A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2015. február 16.

                                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                                           címzetes főjegyző

Mellékletek