RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2019 (XII.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község településképéről szóló 10/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 08

Rigács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjával kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6)   bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

   Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész,

   Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

   Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,

   Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és  

   Örökségvédelmi  Osztály (világörökségi, műemléki és régészeti szakterület), valamint a

   partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerek

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Rigács község településképéről szóló 10/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   „1. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek meghatározásának célja Rigács épített és természeti értékeinek védelme, az épített környezet esztétikus kialakítása, egyedi karakterjegyeket hordozó területeinek egyedi településképi szabályozása.

 (2) A rendelet 1. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   „1. § (2) A településkép védelme

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem meghatározását, védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetésének szabályozását,

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározását

jelenti.”


2. §  A rendelet 5. §-a az alábbi 22. ponttal egészül ki:

22. Közfunkciót ellátó épület: a településen található önkormányzati, igazgatási, oktatási, 

        nevelési, kulturális, egészségügyi, szociális, sport, egyházi, közbiztonsági feladatokat 

        ellátó épület/építmény, melyet rendeltetésének megfelelően bárki igénybe vehet.”


3. § (1) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

    „7. § (1) A helyi védelem fajtája: helyi egyedi védelem.

(2) A rendelet 7. § (3) bekezdés első sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Helyi egyedi védelmi értékek típusai:”

(3) A rendelet 7. § (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„7. § (4) A természeti területek és a táji és természeti értékek jegyzékét az 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Településképi szempontból eltérő karakterű település részek lehatárolása rajzi bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.”


4. § A rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (6)   Ha egy helyi védelem alatt álló érték országos védelem alá kerül, a helyi védelem megszűnéséről a képviselő-testület önkormányzati rendeletben dönt.”


5. § A rendelet 10. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (5) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(6) A kifüggesztés időtartama alatt a javaslatnak és az értékvizsgálatnak, a védelem megszűntetését alátámasztó szakmai véleménynek az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott módon való közzétételét biztosítani kell az (5) bekezdés szerinti értesítés kiküldését követő 30 napig.


6. § A rendelet 11. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (2) A helyi védelem alá helyezési vagy a helyi védelem megszüntetése iránti eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

​a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőt,

b) műalkotás esetén az alkotót vagy a szerzői jog jogosultját,

       c) a kezdeményezőt.


(3) A helyi egyedi védelem megszűntetését követően, a rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem ingatlan-nyilvántartásból való törlését.


 (4) A helyi védelem alá helyezett értékek nyilvántartásának vezetéséről a jegyző gondoskodik.”


7. § A rendelet 14. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) b)    Beépítésre nem szánt területek, zöldterületek,

                c)    Temető,”


8. § A rendelet 17. § (1) bekezdésében a pontokat megelőző szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A településen a 15. § (1) bekezdésében meghatározott területein az alábbi egyedi és területi építészeti követelmények érvényesek:


9. § A rendelet 19. § (5)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„(5) Elektronikus hírközlési magasépítmény, adótorony, 6 m magasságot maghaladó antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

a) belterületen, illetve a belterületi határtól számított 200 m-es távolságon belül, kivéve  a településrendezési tervben meghatározott területeken, valamint a védett természeti területen nem helyezhető el.

             b) egyéb területen a tájba illeszkedés látványtervvel igazolandó.

(6) A település külterületén 10 m-nél magasabb hírközlési magasépítmény, adótorony, antennatartó szerkezet nem helyezhető el.”


10. § A rendelet 20. § (5) bekezdésében a 2. mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„20. § (5) … Kialakítása, anyaghasználata e rendeletben előírtakhoz igazodjon. ….”


11. § A rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„23. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a település területén reklám- és reklámhordozó elhelyezése, önálló reklámtartó építmény építése, vagy ilyen célú felület kialakítása esetén.


12. § A rendelet 24. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„24. § (3) A településképi bejelentés és a mellékelt tervdokumentáció értékelése során a településképbe, az épített és természeti környezethez esztétikusan illeszkedő, ezáltal annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

​(4) Az eljárás vizsgálati szempontjai:

a) a tervezett megoldás megfelel-e jelen rendelet előírásainak,

b) a tervezett megoldás nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek, használhatóságát,

c) a cégtáblák, egyéb grafikai elemek, továbbá a reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések mérete, nagysága, anyaga, kialakítása megfelel-e a településképhez igazodó esztétikus elhelyezés követelményeinek,

d) a tervezett megoldás esztétikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező beépítés sajátosságait,

e) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén a helyi építési szabályzat előírásainak megfelel-e.

(5) A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján, a tudomásul vételt igazoló hatósági határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével a településképi bejelentéstől számított 15. napot követően kezdhető meg, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.


13. § Hatályát veszti a rendelet

  1. 5. §-ának 5., 6., 8., 9., 13., 15., 17., 18., 19., 20., 21. pontja,
  2. a 9. § (3) bekezdésének d) pontja,
  3. a 14. § (1) bekezdésének e)-k) pontjai,
  4. a 17. § (1) bekezdés b) pontjában „elsősorban” szövegrész,
  5. a 17. § (1) bekezdés c) pontjában „lehetőleg” szövegrész,
  6. a 20. § (8) bekezdése,
  7. a 23. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai,
  8. a 24. § (6) bekezdése,
  9. a 26. § b) pontja.14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                Dr.Kertész-Bakos Ferenc                                             Bencze Gyöngyi   

                        polgármester                                                                jegyző

                                                                                                                                                                                          Kihirdetési záradék:

 E rendelet 2019.  december 7. napján kihirdetésre került.


                                                                                                    Bencze Gyöngyi 

                                                                                                           jegyző