RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2019 (XII.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község településképéről szóló 10/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 08- 2019. 12. 08

RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2019 (XII.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község településképéről szóló 10/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.12.08.

Rigács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjával kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály (világörökségi, műemléki és régészeti szakterület), valamint a
partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Rigács község településképéről szóló 10/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek meghatározásának célja Rigács épített és természeti értékeinek védelme, az épített környezet esztétikus kialakítása, egyedi karakterjegyeket hordozó területeinek egyedi településképi szabályozása.”

(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (2) A településkép védelme
a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem meghatározását, védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetésének szabályozását,
b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározását
jelenti.”

2. § A rendelet 5. §-a az alábbi 22. ponttal egészül ki:

„22. Közfunkciót ellátó épület: a településen található önkormányzati, igazgatási, oktatási,
nevelési, kulturális, egészségügyi, szociális, sport, egyházi, közbiztonsági feladatokat
ellátó épület/építmény, melyet rendeltetésének megfelelően bárki igénybe vehet.”

3. § (1) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A helyi védelem fajtája: helyi egyedi védelem.”

(2) A rendelet 7. § (3) bekezdés első sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Helyi egyedi védelmi értékek típusai:”

(3) A rendelet 7. § (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„7. § (4) A természeti területek és a táji és természeti értékek jegyzékét az 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Településképi szempontból eltérő karakterű település részek lehatárolása rajzi bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.”

4. § A rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (6) Ha egy helyi védelem alatt álló érték országos védelem alá kerül, a helyi védelem megszűnéséről a képviselő-testület önkormányzati rendeletben dönt.”

5. § A rendelet 10. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (5) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(6) A kifüggesztés időtartama alatt a javaslatnak és az értékvizsgálatnak, a védelem megszűntetését alátámasztó szakmai véleménynek az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott módon való közzétételét biztosítani kell az (5) bekezdés szerinti értesítés kiküldését követő 30 napig.”

6. § A rendelet 11. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (2) A helyi védelem alá helyezési vagy a helyi védelem megszüntetése iránti eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

​a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőt,
b) műalkotás esetén az alkotót vagy a szerzői jog jogosultját,
c) a kezdeményezőt.
(3) A helyi egyedi védelem megszűntetését követően, a rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem ingatlan-nyilvántartásból való törlését.
(4) A helyi védelem alá helyezett értékek nyilvántartásának vezetéséről a jegyző gondoskodik.”

7. § A rendelet 14. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) b) Beépítésre nem szánt területek, zöldterületek,

c) Temető,”

8. § A rendelet 17. § (1) bekezdésében a pontokat megelőző szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A településen a 15. § (1) bekezdésében meghatározott területein az alábbi egyedi és területi építészeti követelmények érvényesek:”

9. § A rendelet 19. § (5)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Elektronikus hírközlési magasépítmény, adótorony, 6 m magasságot maghaladó antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

a) belterületen, illetve a belterületi határtól számított 200 m-es távolságon belül, kivéve a településrendezési tervben meghatározott területeken, valamint a védett természeti területen nem helyezhető el.

b) egyéb területen a tájba illeszkedés látványtervvel igazolandó.

(6) A település külterületén 10 m-nél magasabb hírközlési magasépítmény, adótorony, antennatartó szerkezet nem helyezhető el.”

10. § A rendelet 20. § (5) bekezdésében a 2. mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. § (5) … Kialakítása, anyaghasználata e rendeletben előírtakhoz igazodjon. ….”

11. § A rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„23. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a település területén reklám- és reklámhordozó elhelyezése, önálló reklámtartó építmény építése, vagy ilyen célú felület kialakítása esetén.”

12. § A rendelet 24. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„24. § (3) A településképi bejelentés és a mellékelt tervdokumentáció értékelése során a településképbe, az épített és természeti környezethez esztétikusan illeszkedő, ezáltal annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
​(4) Az eljárás vizsgálati szempontjai:
a) a tervezett megoldás megfelel-e jelen rendelet előírásainak,
b) a tervezett megoldás nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek, használhatóságát,
c) a cégtáblák, egyéb grafikai elemek, továbbá a reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések mérete, nagysága, anyaga, kialakítása megfelel-e a településképhez igazodó esztétikus elhelyezés követelményeinek,
d) a tervezett megoldás esztétikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező beépítés sajátosságait,
e) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén a helyi építési szabályzat előírásainak megfelel-e.
(5) A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján, a tudomásul vételt igazoló hatósági határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével a településképi bejelentéstől számított 15. napot követően kezdhető meg, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

13. § Hatályát veszti a rendelet

a. 5. §-ának 5., 6., 8., 9., 13., 15., 17., 18., 19., 20., 21. pontja,
b. a 9. § (3) bekezdésének d) pontja,
c. a 14. § (1) bekezdésének e)-k) pontjai,
d. a 17. § (1) bekezdés b) pontjában „elsősorban” szövegrész,
e. a 17. § (1) bekezdés c) pontjában „lehetőleg” szövegrész,
f. a 20. § (8) bekezdése,
g. a 23. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai,
h. a 24. § (6) bekezdése,
i. a 26. § b) pontja.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet

HELYI EGYEDI VÉDELEM JEGYZÉKE
Épületek:

Épület

Cím

Helyrajzi szám

lakóház

Kossuth Lajos u. 58

173/1

római katolikus templom

Kossuth Lajos u. 58

1

lakóépület

Kossuth Lajos u. 30

160

lakóépület

Petőfi Sándor u. 48.

129

evangélikus templom

Petőfi Sándor u. 48.

103

Területek:

terület

Cím

Helyrajzi szám

Kossuth Lajos utca- Petőfi Sándor utca

terek-teresedések a zöldfelülettel együtt

kőkeresztek

Marcal patakot kísérő vizes élőhely

R1 002

Temetőben lévő Erzsébet hársfák

R1 001

A nedves réti idős fűzfák

R1 005

A Marcal patak Rigács-Megyer határon lévő terület

R1 008

Köztéri alkotások:

Sorszám:

Fajtája

Helye

Megnevezése

Datálása

1.

kőkeresztek

2. számú melléklet

TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS A HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT
TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK JEGYZÉKE
Rigács Község közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezet elemei közül az ökológiai folyosó övezete található.

3. melléklet

1. számú függelék

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK JEGYZÉKE

Lelőhely

Azonosító

Érintett ingatlanok helyrajzi száma

1.lelőhely
Vasútállomás

9096

029, 030/4, 031, 032/2

2.lelőhely
Vasútállomás ll.

9097

025/7, 029, 030/4, 030/3, 031, 032/2

3.lelőhely
Kavicsbánya

9098

021/18, 026/1, 027/1

4.lelőhely
Köves út

9099

020, 015/12, 015/4, 015/2, 021/17, 021/18, 015/6, 015/5

5.lelőhely
MRT 3. kötet 49/5. Ih..

9100

015/8

6.lelőhely
Római katolikus templom

9101

1, 015/9,020, 17, 16, 15, 2, 13, 14, 9, 10, 11, 12

7.lelőhely
Vasúti megálló

55222

025/7, 057/2, 058/2, 057/1, 025/5, 029, 040, 041, 030/4

8. lelőhely
MRT 3. kötet 68/1. Ih.

9844

Rigács: 05/3 (Zalameggyes: 028/5, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 026)