Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

Hatályos: 2016. 09. 12

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

  1. § A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják Úrhida község lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát. Egyúttal meghatározzák az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai (22.00-06.00 óra között) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítását.

A rendelet hatálya

  1. § A rendelet hatálya Úrhida község közigazgatási területén működő működési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.


A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

  1. § (1) A vendéglátó üzletek hétfőtől csütörtökig és vasárnap 22.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között, pénteken és szombaton 00.00 és 06.00 óra között a (2) és (3) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) Tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig, valamint Húsvétkor, Május 1-jén és Karácsonykor külön engedély nélkül – az üzemeltető által meghatározott időben nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek – kivéve, ha ettől eltérően magasabb szintű jogszabály erről nem rendelkezik.

(3) Közterületen megtartott rendezvények (pl. utcabál) – az önkormányzati rendezvények kivételével – kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 01.00 óra között rendezhetők meg.

(4) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.

  1. § (1) Eltérő nyitva tartást – legfeljebb 04.00 óráig – engedélyezhet a jegyző annak a vendéglátást annak a vendéglátást folytató üzletnek,


a)      amely ellen a rendelet hatálybalépését megelőző 3 hónapon belül panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott és

b)      az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 6.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondosodik.

c)      Az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő nyitva tartás ideje alatt biztonsági személyzetről gondoskodik.


(2) A vendéglátást folytató üzletben alkalmanként vagy rendszeresen tartandó rendezvényeket az üzemeltető a rendezvény időpontját megelőzően 8 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(3) A jegyző engedélyezheti az alkalmi vagy rendszeres rendezvény idejére az eltérő nyitva tartást legfeljebb 04.00 óráig, üzletenként legfeljebb havi 2 alkalommal.

(4) Amennyiben a 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, vagy nem tesz eleget az üzemeltető, akkor kérelmét határozattal kell elutasítani.

  1. § Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitva tartási engedélyt újra meg kell kérnie.


  1. § Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni


a)      többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzések(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(ek),

b)      hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.


  1. § Az engedély visszavonásáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.


  1. § (1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó.


(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan egy hónapon belül panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző kérelemre eltérő nyitva tartást engedélyezhet.

A kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendje


9. §          Úrhida Község  Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a kereskedelmi üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának rendjét nem szabályozza.

Felügyeleti díj


10. § Az önkormányzat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott felügyeleti díjat nem állapít meg.


Az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzése


11. §           Az önkormányzat a Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott, az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.Záró rendelkezések


12.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról szóló 2/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet.                                   Bognár József                                            dr.  Boda Zsuzsanna

                                     polgármester                                                      jegyző