Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 31

Úrhida Község  Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei

2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a  Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el:

 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi zárszámadásának

                        1. bevételi főösszegét                                      513407 ezer forintban

                        2. kiadási főösszegét                                       277621 ezer forintban

                 hagyja jóvá.


 1. §  A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget                165 092 ezer forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               87 122 ezer forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                        19 607 ezer forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                   47 079   ezer forintban

            d) a speciális célú támogatásokat                                               11 284 ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. §  Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét  112 529 ezer forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                      6 568  ezer forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                       105 961  ezer forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                        0  ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét

a.összesítetten az 1.1 melléklet,

b.kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,

c.önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,

d.államigazgatási feladatok szerinti bontásban - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi

a.működési mérlegét a 2.1 melléklet

b.felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.


 1. §   Az önkormányzat a Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevétele és kiadása nem keletkezett


 1. §  A Képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait  a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2014. évi bevételeit és kiadásait  a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


    11. § A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


 1. § Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét előző évi összehasonlítással az 1. tájékoztató tábla szemlélteti.


 1. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön nem keletkezett.


 1. § Az önkormányzat adósságállománya nem keletkezett.


 1. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 3. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által 2014. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának adatait a 4. tájékoztató tábla rögzíti.


 1. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a


a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 5.1 tájékoztató tábla,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 5.2 tájékoztató tábla,


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 6. tájékoztató tábla szemlélteti. 1. §     (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet.                 Bognár József                                                                      Boda Zsuzsanna

                  polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:

A rendeletet Úrhida Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2015. május 29. napján kihirdettem.


Úrhida, 2015. május 29.


             Boda Zsuzsanna

                                                                                  Jegyző

Mellékletek