Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 25 - 2019. 05. 29

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  1. §


 A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.


A költségvetés előirányzatai

 2. §.


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését

                                                    64 157 e Ft költségvetési bevétellel

                                                    81 042 e Ft költségvetési kiadással

                                                    16 885 e Ft költségvetési finanszírozási

  egyenleggel állapítja meg. 

  1. Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 15799 e Ft működési célú és 1086 e Ft felhalmozási célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

 3. §.


 A 2. §-ban megállapított -bevételi főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását az 1.) -1/A melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

  4. §.


 (1)  A 2.§-ban megállapított -kiadási főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását a 2.) és  2/A melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási      előirányzatok bemutató mérlegét a 3.) melléklet alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2018. évben hitelállománya nincs. (4. melléklet).


(5) Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.


(6) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése, kötelezettsége.


Költségvetési létszám

                                                                                  5.§

(1)Az Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

                               Polgármester:                              1 fő

                falugondnoki szolgáltatás:            1 fő

                                      közfoglalkoztatás:                 6 fő 


(2) Az Önkormányzat létszám-keretét 2018. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.

  1. A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

                                                                                 6.§

(1)  A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §. (1) - (2) bekezdései alapján a jóvá hagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    Záró rendelkezések

7.§


 Ez a rendelet 2018. február 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


                      Sopronnémeti, 2018. február 23.


                …………………………                                          ………………………….

                  Bognár Sándor                                                                Pálfi Zoltánné

                     polgármester                                                                 jegyző