Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009.(X.30.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti község helyi építészeti örökségének védelméről

Hatályos: 2015. 10. 04

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet figyelembevételével az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja:


I. fejezet


Általános rendelkezések


1.§


 1. A rendelet hatálya Sopronnémeti község közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt, és amelyet az önkormányzat építészeti, településtörténeti szempontból épített környezetének értékeként védetté nyilvánít (továbbiakban: helyi védelem).


 1. A helyi védelem célja Sopronnémeti község településképe és története szempontjából meghatározó épített értékek jövő nemzedékek számára történő megőrzése, fenntartása és helyreállítása.


 1. A község épített és természeti értékei – tulajdonformára tekintet nélkül – a község közös kulturális kincseinek részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.


 1. A (2)-(3) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a község épített és természeti értékeit települési (helyi) védettség alá helyezheti.

Értelmező rendelkezések


2.§


A helyi védelem fajtái:

            a) Helyi egyedi védelem (Hé.)


         [1]   b) Helyi területi védelem (Htv.), mely kiterjed:

 • a településszerkezetre
 • a településképre
 • a település táji környezetére
 • a község karakterére
 • a műemléki környezetet (MK) közvetlenül határoló területre.

II. fejezet


A helyi védelem

A helyi védelem keletkezése és megszűnése


3.§


 1. Védetté nyilvánításról vagy annak törléséről a Képviselő-testület dönt, figyelembe véve a 2.§-ban felsorolt védettségi kategóriákat. A védelem alatt álló értékekeket a helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet is meghatározhat.[2]
 2. [3] Védetté nyilvánításra, illetve annak törlésére bárki (természetes és jogi személy) javaslatot tehet a Képviselő-testületnek.


 1. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 • az épített értékek pontos megnevezését, körülhatárolását, fényképfelvétellel történő alátámasztását,
 • a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám),
 • a kezdeményezés indoklását.

4.A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszűntetése iránti eljárás megindításáról, annak következményeiről a jegyző köteles értesíteni

 • a javaslattevőt,
 • az épített érték tulajdonosát
 • önkormányzati ingatlanok esetén a vagyon kezelőjét

.

5.A védetté nyilvánítás, vagy annak megszűntetését megelőzően a körjegyző szakértő bevonásával értékvizsgálatot végeztet.[4]


6.A helyi védelem tényét a jegyző kezdeményezésére az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni

7.A helyi védelem alá helyezett épületeket meg kell jelölni. A megjelölés táblával történik, melyen fel kell tüntetni a helyi védelem tényét és elrendelésének időpontját. (Sopronnémeti Község Önkormányzata védetté nyilvánította – dátum.)


III. fejezet


Védett értékekkel kapcsolatos építési követelmények


4. §

(1) A helyi védelem alá helyezett értéken az egyébként építési engedély nélkül végezhető munkákat végezni, a védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni csak az építési engedély alapján végezhető munkálatokra vonatkozó előírások maradéktalan betartásával lehet.


(2) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszűnését követően lehet lebontani.


(3) 1950 előtt épült és helyi védelem alatt álló épület illetve építmény bontása esetén a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben rögzítetteken túl, bontási tervdokumentáció szükséges, ami az alábbiakat tartalmazza:


            a)         színes fotók,

            b)         a bontás szükségességének leírása,

            c)         statikai szakvélemény,

            d)        az épület egészére kiterjedő felmérési tervdokumentáció.


A védett épületek fenntartása és annak támogatása


5.§

(1)  Az Önkormányzat helyi védelem alatt álló értékek feltárásához, fenntartásához, karbantartásához, felújításához szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében éves költségvetésében meghatározott keretösszeget biztosíthat.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti keretösszeg felhasználásáról a Polgármester javaslatára az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

[5] (3) A helyi védelem alá helyezett létesítményeket az 1. számú függelék tartlamazza.

Záró rendelkezések


6. §


(1) A rendelet 2009. december 1-jén lép hatályba.Sopronnémeti, 2009. október 29.
                   Bognár Sándor                                                                     Pálfi Zoltánné

                   Polgármester                                                                          körjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2011. július 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 15/2015.(X.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 4-től

[3]

A rendelet szövegét a 15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2011. július  1-től

[4]

A rendelet szövegét a 15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2011. július 1-től

[5]

A rendelet szövegét a 15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2011. július1-től

Mellékletek