Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VII.21.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 22

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2.§


(1) Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadását


9 768 810 eFt  bevétellel,

6 692 169 eFt  kiadással

hagyja jóvá.

3.§


A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.1. és az 1.2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2019. évi kiadásait és bevételeit feladatonként a 1.3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2.1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.2. melléklet, kiadásait és bevételeit feladatonként a 2.3. melléklet szerint fogadja el.


(6) A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. mellékletben, feladatonként a 3.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4.1. melléklet szerint, feladatonként a 4.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2019. évi bevételeit és kiadásait intézményenként, azon belül kiemelt előirányzatonként a 6.1. – 6.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §

(1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

(2) A felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. §

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019. évi állományát a 10. melléklet szerint fogadja el.

3. Maradvány

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát 3.077 eFt-ban, intézményenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§.


(1)  A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

4. Egyéb rendelkezések


9. §


(1) Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának címrendjét a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint fogadja el.


10.§.


(1) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követően értesítse.

5. Záró rendelkezések


11.§.


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
dr. Rózsahegyi Ferenc


Szamosvölgyi Péter

jegyző


polgármester


                                                                                                     

Záradék: a rendeletet 2020. július 21-én kihirdettem.
dr. Rózsahegyi Ferenc

            jegyző


                                                                                          

Mellékletek