Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról

Hatályos: 2020. 08. 11- 2022. 06. 30

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról1

2020.08.11.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, 104. § (1) bekezdésében és 151. § (2F) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátást igénybe vevő személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokra:

a) gyermekétkeztetés,

b) bölcsődei ellátás,

c) gyermekjóléti szolgáltatás.

(3) Valamennyi ellátási forma esetén az ellátási terület Sátoraljaújhely város közigazgatási területe.

A gyermekjóléti alapellátások igénybevétele

2. § Az 1. § (2) bekezdésében biztosított gyermekjóléti alapellátások az alábbiak szerint vehetők igénybe:

a) bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde alapító okirat szerinti székhelyén és telephelyein,

b) oktatási intézményben és kollégiumban igényelhető étkezés a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Jókai Mór Tagintézménye, valamint a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium főzőkonyhájáról az oktatási intézmények székhelyén és telephelyein,

c) bölcsődei ellátás a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde Tündérkert Bölcsőde intézményegységében,

d) gyermekjóléti szolgáltatás: Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központjában.

A kérelem benyújtásának módja és szabályai

3. § Az 1. § (2) bekezdésében biztosított gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele önkéntes.

4. § Az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekétkeztetés és a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás igénybe vételére irányuló kérelmet az alábbiak szerint kell benyújtani:

a) bölcsődei ellátás, óvodai ellátás esetében az önkormányzat fenntartásában működő óvoda vezetőjénél,

b) általános iskolás, középfokú oktatási intézményben tanuló és kollégiumban lakó kérelmét – amennyiben az ellátást az önkormányzat nem közvetlenül biztosítja - a gyermekétkeztetést biztosító intézmény vezetőjénél.

5. § Az 1. § (2) bekezdésben biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéhez az alábbi adatokat kell szolgáltatni:

a) szülő/gondviselő neve,

b) ellátást igénybe vevő gyermek neve,

c) állandó lakóhelye,

d) jogszabályban előírt kedvezmények igénybevételének igazolása.

6. § A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért az önkormányzat térítési díjat nem állapít meg.

7. § (1) A gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatokat a Gyvt. 40. § (2) bekezdése tartalmazza.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapítása

8. § (1) Az önkormányzat által fenntartott óvodában az étkeztetés intézményi térítési díja

a) bölcsődében napi négyszeri étkezés esetén: 323,-Ft+ÁFA

b) óvodában napi háromszori étkezés esetén: 323,-Ft+ÁFA

(2) Az állami intézmény fenntartó központ, valamint a szakminisztérium által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az étkeztetés intézményi térítési díja

a) általános iskolai tanuló esetében

aa) tízórai: 82,-Ft+ÁFA

ab) ebéd: 327,-Ft+ÁFA

ac) uzsonna: 66,-Ft+ÁFA

b) középfokú oktatási intézményben tanuló esetében

c) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló esetében

ca) reggeli: 156,-Ft+ÁFA

cb) ebéd: 344,-Ft+ÁFA

cc) vacsora: 242,-Ft+ÁFA

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege alapján került meghatározásra.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját Gyvt. 151. § (4) bekezdése alapján kell az intézményvezetőnek megállapítania.

9. § (1) A térítési díj megfizetése a 18. életévét be nem töltött, szolgáltatást igénybevevő gyermek esetében a szülőt/gondviselőt, 18. életévét betöltött gyermek esetében az igénybevevőt terheli.

(2) A térítés díj befizetése történhet

a) csoportos befizetési megbízással

b) készpénz befizetéssel

(3) Készpénzes fizetési mód esetén a térítési díj összegét a bölcsődében és óvodában biztosított ellátás esetében a 2. § a) pontjában foglalt intézményben, az oktatási intézményben tanuló és kollégiumban lakó tanuló esetében a 2. § b) pontja szerinti telephelyeken kell kiegyenlíteni.

(4) A térítési díjat az étkezés igénybevételétől kezdődően tárgyhó 10-ig kell befizetni.

(5) A hiányzás miatt kimaradt étkezések után kifizetett díjakat a tárgyhót követő, havi térítési díj összegéből kell levonni.

10. § Az 1. § (2) bekezdés a) b) c) pontjában biztosított alapellátásokért fizetendő térítési díjak esetében a díjkedvezmény mértékének megállapításánál a Gyvt. 150. § (2) (3) bekezdés b) c) pontja, 151. § (5) (6) (7) (10) (11) bekezdései irányadóak.

Jogorvoslat

11. § Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. A képviselő-testület az ügyben határozattal dönt.

Záró rendelkezések

12. § (1) Jelen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az önkormányzat hivatalos lapjában és internetes honlapján közzé kel

1

Az önkormányzati rendeletet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 1. napjával.