Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 01

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.


A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2.§.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b.) önálló működő költségvetési szerv: Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.


(3) A képviselőtestület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselőtestület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.


3.§.


Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2018. évben 692.339.089,- Ft-ban határozza meg.


4.§.


(1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 2. sz., 16.c, 16.d. melléklet tartalmazza.


(2) A 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,13.15. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2018. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5.§.


(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg.


a.) Működési, fenntartási kiadások főösszege:                                    327.122.380,- Ft.

ebből:                  személyi juttatás                                                       102.333.664,- Ft.

                            munkaadókat terhelő jár.                                           25.490.024,- Ft.

                            dologi kiadás                                                              88.165.850,- Ft.

                            pénzeszköz átadás                                                        5.617.214,- Ft.

                            önkormányzat által folyósított ellátás                        11.142.000,- Ft.

                            felügyelet alá tartozó költségvetési

                            szervnek folyósított támogatás                                  94.373.628,- Ft.


b.) felhalmozási kiadások főösszege                                                    304.209.183,- Ft.

ebből:                  felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadás                                 - Ft.

                            felújítási kiadás                                                          11.609.589,- Ft.

                            Beruházási kiadás                                                     292.599.594,- Ft


(2) A 2018. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet

tartalmazza.


6.§.


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2,11, 11a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 13, 13 a, 15, 16 a, 16 b. melléklet tartalmazza.


7.§.


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.


(2) A 2018. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 13, 15. melléklet tartalmazza.


(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12, 14, 6. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.


8.§.


(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet az tartalmazza.


9.§.


A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 11 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben állapítja meg. A 2018. évi létszám előirányzatot a 10. számú melléklet tartalmazza.


10.§.


(1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft.-ban határozza meg.


(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2018. évre a Képviselő-testület 200.000,- Ft-ban állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.


11.§.


Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12.§.


(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


13.§.


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.


14.§.


(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.


15.§.


Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16.§.


Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az M7 Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.


17.§.


Jelen rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január l-i hatállyal kell alkalmazni.



Sármellék, 2018. február 28.




Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyző



Kihirdetve:

Sármellék, 2018. március 1.



                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző