Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete

a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról

Hatályos: 2020. 10. 08

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§


A rendelet határozatlan időre szól.


2. Adókötelezettség

2.§


Adóköteles az 5.§-ban meghatározottak kivételével a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11.§ (1) bekezdésben meghatározott építmény.

3. Az adó alapja

3.§


Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.

4.§

Az adó évi mértéke a 3.§ szerinti adóalap után:Raktár


I. övezet

Dohány u.1-5.

Ipar u. 2., 8.

Ipartelep u. 2-20.

Piac tér 2-8.

Pataki u. 37/A.

240.- Ft/m2


II. övezet

Az I. övezetbe nem

tartozó területek

120,- Ft/m2


Műhely,

műhelycsarnok


I. övezet

Berecki utca 2-30.

Dohány u. 1-5.

Dózsa Gy. u. 20.

Ipar u. 2-4.

Ipartelep u. 10., 57/A.

Mikszáth K. u.

páros oldal

Munkácsy utca

páratlan oldal

Pataki út 41-43.

240,- Ft/m2


II. övezet

Az I. övezetbe nem

tartozó területek

120,- Ft/m2


Üzlet


I. övezet

Árpád u. 29.

Dózsa Gy. u. 2., 3-13.

Esze T. u. 1-7., 80-92.

Kazinczy u. 10-14.,

105.,156.

Kossuth tér 28.

Mártírok u. 16., 29.

Pataki út 36/A., 41-43.

Piac tér 2.

Rákóczi u. 10., 25-27.,

28., 50-52.

Széchenyi tér 5-7, 8-9.

Táncsics tér 3.

Török u. 1-5.

Vasvári P. u. 9., 16.

300,- Ft/m2

II. övezet

Az I. övezetbe nem

tartozó területek

         120,- Ft/m2

Iroda


I. övezet

Árpád u. 19.

Berecki utca 2-30.

Dohány utca 1-5.

Ipar u. 2.

Ipartelep u. 1., 57/A.

Kazinczy út 10-14.

Pataki út 41-43.

Petőfi u. 3.

Rákóczi u. 3.

Széchenyi tér 8., 13.

Sziget utca 13-17.

Vasvári P. u. 16.

         360,- Ft/m2

II. övezet

Az I. övezetbe nem

tartozó területek

         240,- Ft/m2

Szálloda, panzió,

egyéb szállást

biztosító építmény


I. övezet

Oremus utca

páros oldal

Széchenyi tér 5.

Torzsás utca 23-27

Török u. 1.

         360,- Ft/m2

II. övezet

Az I. övezetbe nem

tartozó területek

         240,- Ft/m2

Egyéb fenti kategó-

riákba nem tartozó

építmények         180,- Ft/m2

4/A.§

Hk.

5.Adómentesség

5.§


Mentes az adó alól a Htv 3.§ (2) bekezdésében, a 13-13/A.§-aiban foglaltakon túlmenően

a) a magánszemély tulajdonában álló lakás, ha azt a tulajdoni lapon feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,

b) a magánszemély tulajdonában álló garázs, ha azt a tulajdoni lapon feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,

c) társasházak, lakásszövetkezetek, garázsfenntartó szövetkezetek és társasüdülők közös használatú helyiségei és közös használatú területei, ha azt az alapító okiratban feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,

d) a magánszemély tulajdonában álló zártkerti építmény

e) Hk.


6. Záró rendelkezések

6.§


(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2 )Ezen rendelet a 4.§ kivételével, kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet 4.§-a 2016. január 1-én lép hatályba.

(4) Hatályát veszíti a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 5.§ kivételével, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2008.(IX.05.) önkormányzati rendelete.

(5) Hatályát veszíti 2015. december 31. napjával Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2008.(IX.05.) önkormányzati rendelete 5.§-a.

Fedorné dr. Fráter Zsófia

címzetes főjegyző

Szamosvölgyi Péter

polgármester
Záradék: Ezen rendeletet 2015. szeptember 11-én kihirdettem.
Fedorné dr. Fráter Zsófia

címzetes főjegyző