Erdősmárok Község Önkörmányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete

Erdősmárok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 11

Erdősmárok Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Erdősmárok Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 1. bevételi főösszege      40 684 495 Ft,
 2. kiadási főösszege       40 684 495 Ft,


3. §


 1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
 2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2-5. mellékletei tartalmazzák.
 3. Az önkormányzat költségvetését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
 4. Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
 6. A többéves kihatással járó döntéseket és azok pénzügyi vonzatait a 9. melléklet tartalmazza.
 7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
 8. Az önkormányzat általános tartaléka 0 Ft, céltartaléka 0 Ft.


4. §


 1. E rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti költségvetési bevételeit és 3. § (2) bekezdése szerinti költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
  1. a működési többlet     6 515 294 Ft,
  2. a felhalmozási hiány  17 366 027 Ft.
 2. Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt működési többletéből és 2020. évi pénzmaradványából finanszírozza.


5. §


Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét, valamint a foglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet létszám oszlopa tartalmazza.


6. §


 1. Az önkormányzat 2021. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
 2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, valamint önkormányzati garanciákból és kezességekből származó kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.


3. A költségvetés végrehajtásának szabályai


7. §


 1. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


8. §


 1. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
 2. A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
 3. Ha év közben az önkormányzat a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
 4. A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
 5. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot megillető hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, rendkívüli testületi ülés összehívásával a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 6. Ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 7. Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
 8. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


9. §


 1. Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület gyakorolja.
 2. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
 3. A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt az előre nem tervezett, ezért a költségvetésben nem szereplő forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


10. §


A polgármester jogosult a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadások közötti átcsoportosításra. A képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja a költségvetési rendeletet.


11. §


 1. Az önkormányzat költségvetési szervei rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 2. A költségvetési szervek bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletben meghatározott esetekben a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.


4. Záró rendelkezések


12. §


 1. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
 2. A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.
Márton János

polgármester

Dr. Tamás Dávid

jegyző


Záradék


A rendelet a községben kihirdetésre került.


Erdősmárok, 2021. február 10.Dr. Tamás Dávid

jegyző