Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017(VI.29.) önkormányzati rendelete

Tompa Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 30- 2023. 05. 04

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017(VI.29.) önkormányzati rendelete

Tompa Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól1

2017.06.30.

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29. § - ában meghatározott feladatkörében eljárva, Tompa Város Önkormányzata Képviselő – testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság valamint a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Tompa településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának (továbbiakban: Dokumentumok) a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban: partnerekkel) történő egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában partner a település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

(3) A partnerségi egyeztetési határidő esetenként kerül meghatározásra, de a Kormányrendelet adott eljárásra vonatkozó államigazgatási szervi vagy partnerségi egyeztetési időtartamánál rövidebb nem lehet.

2. Partnerek tájékoztatási módja és eszközei

2. § (1) A Dokumentumokra a Kormányrendeletben előírt egyeztetés során a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentumot

a) helyez el, vagy – amennyiben a Dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a teljes terjedelmű közzétételt – annak elérhetőségét közli a következő helyeken:

aa) közterületi hirdetmény helye a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (Tompa Szabadság tér 3. szám)

ab) helyi lapban, valamint

ac) a www.tompa.hu honlapon, továbbá

b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) A partnerségi egyeztetésben az 1. § (2) bekezdés szerinti partnerek közül azoknak a véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a Dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.

(3) A Partnerek a Dokumentumok teljeskörű elkészítése, vagy módosítása során a Kormányrendeletben foglalt minimális tájékoztatási forma szerint vonandók be az egyeztetésbe.

3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja

3. § (1) A Partneri véleményezés határidejét a polgármester állapítja meg a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével.

(2) Partnerek javaslataikat, véleményüket a megadott határidőn belül

a) papíralapon a polgármesternek címezett, Polgármesteri Hivatal címére (6422 Tompa, Szabadság tér 3.),

b) elektronikus levélben a tompaonk@tompa.hu e-mail címre,

c) a lakossági fórumon szóban

véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek.

(3) A (2) bekezdés szerinti véleményeket hivatalos ügyiratként a dokumentumok között kell elhelyezni és az államigazgatási szervi véleményekkel azonos módon kell kezelni.

(4) A vélemények tisztázása érdekében a polgármester a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

(6) Az el nem fogadott partnerségi javaslatot önkormányzati döntéssel kell alátámasztani.

4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

4. § A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről az általános előírások szerint gondoskodik.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 5. napjával.