Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2016 (X.14.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 14 - 2017. 04. 26

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2016 (X.14.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.10.14.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. § (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2016. módosított bevételi előirányzata 4.884.164.435 Ft, bevételi előirányzat növekedés 114.694.080 Ft, módosított bevételi előirányzat: 4.998.858.515 Ft
b) 2016. módosított kiadási előirányzata 4.884.164.435 Ft,kiadási előirányzat növekedés 114.694.080 Ft,módosított kiadási előirányzat: 4.998.858.515 Ft

a) 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,

b) 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,

c) 7. Melléklete helyébe ezen rendelet 3. Melléklete lép,

d) 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,

e) 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép,

f) 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép,

g) 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép,

h) 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép,

i) 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2016. október 14.
dr. Voller Erika
jegyző