Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 02. 01- 2021. 12. 22

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

2020.02.01.

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rum Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőjére és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

2. § Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

3. § Az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

1. Az a) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében:

a) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

b) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

c) támogatja a formális és informális közösségek létrejöttét, számukra találkozási lehetőséget biztosít,

d) támogatja ismeretterjesztő előadások szervezését.

2. A b) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében:

a) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, szolgáltatásokat szervez,

b) a hátrányos helyzetben élők kulturális tevékenységének támogatása.

3. A c) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében:

a) támogatja a helyi természeti, tárgyi és szellemi értékek megismertetését, megőrzését továbbadását és népszerűsítését,

b) a nemzeti ünnepek méltó megünneplését a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg,

c) lehetőséget biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, képességfejlesztő műhelyek, bemutatók tartására.

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását közösségi színtér fenntartásával biztosítja.

5. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a 9766 Rum, Béke u. 3.. szám alatti közösségi színtér épületét biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátásához biztosítja - a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 4. § és 12. §-ában meghatározott – a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

6. § Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik térségi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen:

a) Rumi Játékvár Óvoda,

b) Rumi Rajki István Általános Iskola,

c) Helyben működő civil szervezetek,

d) Egyház,

e) Lakosság.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

7. § (1) Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet állami finanszírozásból, saját forrása terhére, lehetőség esetén pályázati forrásból biztosítja.

(1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési színtér beruházás, fejlesztés kiadásait.

8. § Az önkormányzat természetbeni juttatásként, a községben működő civil szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a közművelődési szakember kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybe vételének lehetőségéről.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló, 4/2017. (IV. 4.) számú rendelettel módosított 13/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete.