Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2015. (V.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 07

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2015. (V.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2015.05.07.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. § (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként

9.018.245 ezerFt bevétellel

6.130.404 ezerFt kiadással

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadások 522.749 ezerFt,
- munkaadókat terhelő járulékok 144.087 ezerFt,
- dologi jellegű kiadások 738.495 ezerFt,
- szociálpolitikai feladatok kiadásai 53.247 ezerFt,
- támogatások 80.924 ezerFt.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
- beruházási kiadások 1.374.591 ezerFt
- felújítási kiadások 32.975 ezerFt
- felhalm.c. Pénzeszköz átadás 131.450 ezerFt.

3. § Az önkormányzat címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

7. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.1. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján 14.169.563 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 2.868.628 ezerFt, melynek a felosztását a
képviselő-testület a 6. Mellékletben elfogadta.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését 9. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

9. § (1) Ez a rendeletet a kihírdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13/2014.(IX.19.), 15/2014.(XI.19.), 22/2014.(XII.19.), 7/2015.(III.5.), rendeletével módosított 3/2014.(II.13.) rendelete.

Kelt: Jászfényszaru Város Képviselő-testülete május 6. napján tartott nyilvános ülésén.

Győriné .dr Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző