Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 09 - 2015. 05. 09

Gic Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

31.120 E Ft

 Bevétellel


28.310 E Ft

 Kiadással


2.810 e Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradványjóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2.  melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/25 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését szakfeladatonként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az  5.  melléklet szerint.

(3) Az önkormányzatnak 2013. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 7. melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8/1, 8/2, 8/3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben foglaltak szerint  90.411 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat  vagyonkimutatását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a  2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete, valamint a  2013. évi költségvetéséről és annak módosításáról szóló 3/2013.(II.13.) és a 11/2013. (IX.16.)  önkormányzati rendelet. Fehér Mária                                                                                                   Horváth Tibor

címzetes főjegyző                                                                                           polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Gic, 2014. május 08.                                                                                                                      Fehér Mária

                                                                                                                    címzetes főjegyző