Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.21) önkormányzati rendelete

A temetők használatának rendjéről

Hatályos: 2015. 12. 22 - 2017. 11. 22

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Te.) 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1. §.


(1) A rendelet célja, hogy a Te., valamint a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X:01.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglaltakkal összhangban a település területének  a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés érdekében, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr Község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint annak fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére, a szociális temetésre és a temetőt látogatókra.


(3) E rendeletben a temetkezéssel kapcsolatban meghatározott hatásköröket az önkormányzat képviselő-testülete nevében a polgármester gyakorolja, a díj megállapítása kivételével.


(4) Temetkezéssel kapcsolatban felvilágosítást közvetlenül a polgármestertől, vagy  a Batéi Közös Önkormányzati  Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)  Baté, Fő u. 7. száma alatt kérhető ügyfélfogadási időben. 1. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek

2. §.

 (1)  A köztemető


 1. fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.
 2. üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat által megbízott személy, a Hivatal közreműködésével látja el. 


„  (2)[1]Az önkormányzat a tulajdonában álló 1. hrsz-ú (a továbbiakban köztemető)  rendeltetésszerű használatához az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a)Utakat   a parcellák megközelítésére,

b)parkosítást, fásítást végez,

c)egy ravatalozót működtet,

d) vízvételi lehetőséget biztosít,

e)  a köztemető bekerítését  biztosítja

f)  hulladéktárolót

g) illemhelyet  biztosít.

(3)A ravatalozó tartozékai és felszerelése: 1 db kétszemélyes hűtő, drapériák,  gyertyatartók,kandeláberek.

(4) A köztemető fenntartásának költségeit az önkormányzat  (továbbiakban: üzemeltető) biztosítja az éves költségvetéséből, a temetési hely és az újraváltási díjakból.  

(5) Az üzemeltető a Te. 16.§-ában meghatározottaknak megfelelően gondoskodik

a) a temetést megelőzően  és azt követően a ravatalozó fertőtlenítéséről, takarításáról,

b) a temetkezési szolgáltatást végző, természetes és jogi személyek (továbbiakban: Temetkezési szolgáltató) és az eltemettető megkeresésére a ravatalozó kulcsának átadásáról,

c) a temetést megelőzően a temetői térkép alapján a sírhely kijelöléséről,

d) a köztemetőben keletkezett hulladék gyűjtéséről, megsemmisítéséről,

e) a vízvételi lehetőségről,

f) a ravatalozó karbantartásáról és szükségszerinti tisztasági meszeléséről.

g) a köztemetői út karbantartásáról, síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról,

h) a köztemető zöldterületeinek szükségszerű kaszálásáról,

i) a köztemető bekerítéséről,

j) a köztemető részletes térképének, nyitvatartási rendjének, nyitvatartási idejének a köztemető bejáratánál történő kifüggesztéséről és a térkép változásainak évenkénti kiegészítéséről,

3. A köztemető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

3. §

(1)A köztemető nyitvatartása folyamatos: 0-24.00 óráig.

(2) A köztemetőben kiskorú gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

4. §.

 A köztemetőkben a hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész nincs.


5. §

A ravatalozó ingyenesen igénybe vehető.


6. §

(1) A köztemetőben tilos minden olyan tevékenység, amely kegyeleti érzések, szertartások rendjét sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.


(2) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyát vagy mécsest gyújtott.


(3) Tilos a temetési helyeket, a temetők fáit, bokrait, a temetők épületeit megrongálni vagy beszennyezni.​


(4) Tilos a köztemetőben lebontott sírjelet, síremléket tárolni.


(5) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.


(6) A köztemető területén motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és gépjárművel – halott szállítása, mozgáskorlátozott személy szállítása és sírkő készítése, szállítása kivételével – közlekedni tilos.​


(7) Állatokat – vakvezető kutya kivételével -  a köztemető területére bevinni tilos.


(8) A köztemetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni.4. A temetési hely gazdálkodási szabályai


7. §

(1) A temetési helyekről szóló nyilvántartást a Hivatalban vezetik  a Te.-ben meghatározottak szerint.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejárta előtt 6 hónappal az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívás útján értesíti.

(3) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult a sírhely újraváltását nem vállalja, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az önkormányzat elrendelheti:

a)  a síremlék, sírbolt elbontását,

b) exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését,

c) a sírbolt hasznosítását.

8. §

(1) A rendelkezési jog azt a személyt illeti meg, aki a temetési helyet megváltotta.

(2)A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

 1. sírbolt esetén: 100 év
 2. sírhely  esetén 30 év
 3. urnafülke  esetén 25 év 

9. §.

(1) A sírhelyek megváltásának és újraváltásának díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza, amit a képviselő-testület évente felülvizsgál. ​

(2)Az önkormányzat nem állapít meg

a) a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulást,

b) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,

c) díjat a temetőbe való behajtásért.​

10. §.

(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérni. A temetési szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

(2) Be kell jelenteni az üzemeltetőnek  bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot.  Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket, sírnyitási engedélyt, vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.

(3)Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni.


(4)A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. A sírnyitási engedélyt a temetőgondnoknak be kell mutatni.5. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai


11.§

(1) A köztemetőben – a köztemetőben és a Hivatalban elhelyezett  térkép szerint ‑ kialakított sírhelytáblák és  temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.

(2)A köztemetőben a következő temetési helyek biztosítottak:

a)koporsós sírhelyek,

            b) urnafülkék (kolumbáriumok),

c) sírboltok építésére kijelölt helyek.


(3) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők:

 1. Egyes sírhely, amelyek          területe                  150x250 cm, mélysége        200 cm.
  Egy koporsó helyezhető el benne.
 2. egyes mélyített sírhely, amelynek területe            150x250 cm,mélysége        220 cm
   Biztosítani kell, hogy a rátemetendő koporsó alja 160 cm mélyre kerüljön.
  Két koporsó helyezhető el benne.
 3. Dupla sírhely, amelynek        területe                  260x250 cm, mélysége        200 cm.
  Két koporsó helyezhető el benne.
 4. Dupla mélyített sírhely, amelynek                       területe        260x250 cm, mélysége: 220 cm.
  Négy koporsó helyezhető el benne.
 5. Az urnafülke 30x30 cm, egy urna elhelyezésére alkalmas

(4) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 60 cm. A sorok közötti távolság minimálisan: 80 cm

(5) A sírboltok számára kijelölt terület méretei:

 1. kétszemélyes 300 cm x 300 cm, mélysége      220 cm


 1. Négyszemélyes 600 cm x 300 cm , Mélysége             220 cm


(6)A sírboltokra kijelölt helyen a nem építési engedély köteles sírbolt esetén az önkormányzatnak bemutatott és általa jóváhagyott sírbolt építhető.

(7) A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető.


12. §


(1) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról és a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy köteles gondoskodni. 


(2) A sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.


(3) A temetési helyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyeztetik, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg.6. A temetési szolgáltatás,  temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje


13. §

 (1) A köztemetőkben történő munkavégzést -  a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével az önkormányzatnál legkésőbb a  -- munkavégzés megkezdését megelőző munkanapon be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát. 


(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az önkormányzat ellenőrizheti. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell. ​


(3) Vállalkozók – a temetési szolgáltatást végzők kivételével – a temetőkben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát. ​

(4) Építőanyagot a köztemetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(5) Temetési hely, sírbolt felnyitását az önkormányzatnál legkésőbb a felnyitást megelőző 3 nappal be kell jelenteni a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely és a temetési helyen feltüntetett adatok megjelölésével. ​


(6) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitást legalább 12 nappal korábban kell  az önkormányzatnál bejelenteni a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely és a temetési helyen feltüntetett adatok megjelölésével.​

14. §

(1) A köztemetőben sírgondozást a

 1.  a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, és az elhunyt hozzátartozói,
 2. a köztemető üzemeltetője által megbízott személy,
 3. a temetkezési szolgáltatásokat (a Te 25.§ (1) bekezdés szerint az arra jogosult vállalkozó, ill. gazdálkodó szervezet           végezhet.                                        

(2)A köztemetőben egyéb munkákat (a síremlékbontási-, állítási, sírboltépítési-bontási, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magán, vagy jogi személy végezhet.


7. Záró rendelkezések

15§.

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről szóló 5/2000.(X.30.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 11/2009. (X.27.), 18/2011. (XII.13.) önkormányzati rendeletek.(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést  szolgálja.Budánné Simonfalvi Katalin                                            Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetve:


Kaposkeresztúr, 2013. december 21.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző
(egységes szerkezetben a 15/2015. (XII.21.) Ör.

2015. 12.21.

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző

 1. melléklet       A temetési helyek megváltási és újraváltási díjairól

         2012. január 1-jétől


      

A: Megnevezés                          B:  Összeg

 1. Egyes sírhely:                         2.000 Ft                   
 2. Egyes mélyített sírhely:           3.000 Ft
 3. Dupla sírhely:                        4.000 Ft
 4. Dupla mélyített sírhely:          6.000 Ft
 5. Urnafülke:                            10.000 Ft

6.  Sírbolthely:                            6.000 Ft
[1]

A (2) első mondatát módosította a 15/2015. (XII.21.) Ör.

Mellékletek