Iregszemcse község képviselő testületének 5/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2020. 02. 15

Iregszemcse község képviselő testületének 5/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről

2020.02.15.

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdésében és a 96. § a) - b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Iregszemcse Község illetékességi területén házasságot kötő természetes személyekre, továbbá az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) hivatali helyiség: Iregszemcse Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19. szám alatti házasságkötő terem);

b) hivatali munkaidő:

Hétfő: 8. 00 - 12. 00-ig és 12. 30 - 17. 00-ig
Kedd: 8. 00 - 12. 00-ig és 12. 30 - 16. 30-ig
Szerda: 8. 00 - 12. 00-ig és 12. 30 - 16. 30-ig
Csütörtök: 8. 00 - 12. 00-ig és 12. 30 - 16. 30-ig
Péntek: 8. 00 - 13. 00-ig
c) többletszolgáltatás: házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai

3. § (1) Házasságkötés – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül 9.00 – 19.00 óráig terjedő időszakban tartható.

(2) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötést az elektronikus anyakönyvi rendszerből generált irattal kell kérelmezni.

(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszínnek az esemény lebonyolítására való alkalmasságáról.

(4) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés iránti kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(5) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése olyan, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő ingatlanban is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek.

(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(7) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

(8) Egyházi szertartások helyszínén házasságkötés nem tartható.

Házasságkötés miatti többletszolgáltatásokért fizetendő díjak

4. § (1) Házasságkötés hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben történő lebonyolítása díjmentes. Iregszemcse Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiséget, az ünnepi beszédet és a gépzenét.

(2) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért bruttó 25.000.-Ft díjat kell fizetni.

(3) Házasságkötés hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításáért bruttó 15.000.-Ft kell fizetni.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díjat az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában, vagy készpénz-átutalási megbízással lehet befizetni.

(5) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota fennállás esetén az eseménynek a hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túl történő megtartása díjmentes.

(6) A szolgáltatás igénybevevői a (2)-(3) bekezdésben megállapított díj összegének visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés tervezett időpontját megelőzően legalább 3 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

A házasságkötés lebonyolításáért járó díjazás

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy hivatali helyiségben tartott szertartás esetén bruttó 15.000.-Ft, hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó 20.000.-Ft összegű díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő közszolgálati tisztviselőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy hivatali helyiségben tartott szertartás esetén bruttó 7.500.-Ft, hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó 10.000.-Ft összegű díjazás illeti meg.

(3) A díjazás kifizetése havonta utólag történik.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2017. június 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a családi eseményekhez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatások díjtételeinek megállapításáról szóló 5/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet mellékletében meghatározott díjakat a rendelet hatálybalépését követően bejelentett hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.