Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 10. 09

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1-. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően


234.522.870 forint bevétellel,

                  130.080.121 forint kiadással jóváhagyja.


A bevételi főösszegen belül

ÖNKORMÁNYZAT

- az intézményi működési bevételeket

12.380.703 Ft-ban

- az önkormányzat sajátos működési bevételét

                        18.868.079 Ft-ban

- az önkormányzat költségvetési támogatását

60.494.075 Ft-ban

- a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket

79.194.392 Ft-ban

- a működési célú pénzeszközátvételét

0 Ft-ban

- finanszírozási bevételét

59.013.047 Ft-ban

Összesen

229.950.296 Ft-ban


ÓVODA

- működési bevételét

3.581.051 Ft-ban

- finanszírozási bevételét

36.991.632 Ft-ban

Összesen

40.572.683 Ft-ban


állapítja meg.


A kiadási főösszegen belül

ÖNKORMÁNYZAT és ÓVODA összesen

- a működési kiadások összegét

  ebből: a személyi kiadások összegét

              a munkaadókat terhelő járulékok összegét

              a dologi kiadások összegét

              egyéb működési kiadások

      

106.050.672 Ft-ban

                        48.303.688 Ft-ban

                          8.667.244 Ft-ban

                        40.208.537 Ft-ban

                          8.871.203 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadások összegét

17.854.979 Ft-ban

- finanszírozási kiadásokat

6.174.470 Ft-ban

Összesen

130.080.121 Ft-ban


állapítja meg.2. §.


A képviselő-testület:

  1. Az összesített költségvetés bevételeinek teljesítését jogcímcsoportonként, kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
  2. Az Önkormányzat pénzmaradvány igénybevételét a 1. melléklet szerint fogadja el.
  3. Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 1.701.479.621 Ft-ban állapítja meg.
  4. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak és bevételeinek fő összesítőjét nettósítva a 1. melléklet szerint fogadja el.
  5. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok által felülvizsgált pénzmaradványát 104.104.686 Ft-ban hagyja jóvá.3. §.


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) [1]

Lucz József

polgármester

dr. Bangó Tamás

jegyző
Záradék:

Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2020. július 15. napján kihirdetésre került.

Zalavár, 2020. július 15.


                                                                                  

                                                                                                          dr. Bangó Tamás

                                                                                                                    jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2020. október 9-től.