Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VI.6.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2015. 07. 01- 2023. 06. 30

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VI.6.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről1

2015.07.01.

Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és 143. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály v Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségvéleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a közszolgáltatóra.

(2) A közszolgáltatási terület: Monoszló község közigazgatási területe.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

a) a közszolgáltatási területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Monoszló Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra és a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Monoszló község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el, amely közszolgáltatóval az önkormányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. A Közszolgáltató megnevezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben, a közszolgáltatási szerződésben és a Ht-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

(5) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,

c) a közszolgáltatás ellátásának időtartama,

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, a hulladékkezelési tevékenység részletes szabályai,

e) a közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,

f) a szerződés időbeli hatálya, mely legfeljebb 10 év időtartamra szóló lehet, és

g) a közszolgáltatási szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos szabályok.

4. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó-, és üdülőingatlanonként legalább 50 liter/hét hulladék mennyiségére köteles a Közszolgáltatóval szerződni.

(2) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül emblémázott egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

(3) A község belterületén az ingatlanok használói kötelesek ingatlanonként legalább 1 szabványos, a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni.

(4) A község külterületén ingatlannal rendelkező ingatlanhasználó az önkormányzat által biztosított emblémás hulladékgyűjtő zsákban adhatja át háztartási hulladékát a közszolgáltató részére kezelésre.

(5) Gazdálkodó szervezet a Ht. 39. § (3) bekezdés alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

3. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja

5. § (1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről, nyújtásának lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti. A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

(2) A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató a lakosságtól történő háztartási hulladékszállítást heti egy alkalommal végzi. Egyéb szervezetekből a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal. A hulladékszállítás közszolgáltatás díja külön jogszabályban meghatározott.

(3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanhasználó számára a hulladékszállítás heti egy alkalommal, évente április 15-től október 15-ig terjedő időszakban, összesen 26 alkalommal biztosított. A hulladékszállítási díj az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.

(4) A közszolgáltató az ingatlan használójával szemben a teljesítést csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

6. § (1) A szállítás napját – és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az ingatlanhasználókkal valamint az önkormányzattal.

(2) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő-berendezést ne károsítsa.

(4) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

(5) A hulladékszállító jármű személyzete a települési hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése hulladékszállító járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(6) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a települési hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(8) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.

(9) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

(10) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(11) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot a gyűjtőedénybe rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(12) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

7. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha:

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, és

b) a gyűjtőedényben a települési hulladékot a Ht-ben foglaltak megszegésével helyezték el.

4. Díjfizetés

8. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.

(2) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató vagy megbízottja szedi be.

9. § (1) A közszolgáltatási díj számlázása havonta utólag történik.

(2) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

10. § (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni a (2) – (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra, április l5-től – október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a díjat az igénybe vett közszolgáltatás után megfizetni.

(3) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós használaton kívülisége esetén a 11. §-ban szabályozottak szerint.

(5) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.

5. A közszolgáltatás szüneteltetése

11. § (1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet az ürítési díj megfizetése alól a Közszolgáltatótól.

(2) A mentesség igényelhető:

a) az adott időszakra, üdülőingatlan esetén a 10. § (2) bekezdésében meghatározott 6 hónapra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött másolatával utólag, vagy

b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással. A jegyző az igazolást az ingatlanhasználó 0-ás fogyasztást igazoló közüzemi számlával vagy egyéb okirattal (halotti anyakönyvi kivonat) alátámasztott kérelme alapján adja ki.

(3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn.

(4) Az alapdíj megfizetése alól mentesség nem kérhető.

6. Lomtalanítás, zöldhulladék

12. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról, a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett időpontban, térítésmentesen gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el.

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési, bontási hulladék

b) hulladékká vált gumiabroncs

c) gépjárműroncs

d) az ipari, mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék

e) veszélyes hulladék

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék

h) kerti bio-hulladék és

i) elektronikai hulladék.

(4) A lomtalanítás alatt kihelyezhető lomhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 100 kg/ingatlan mennyiséget.

(5) A lomhulladék a Közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezhető ki.

(6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A Közszolgáltató balatonfüredi térségi komposztáló telepére Monoszló község területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségét és nincs díjfizetési tartozása.

7. Adatvédelem, adatkezelés

13. § (1) A Közszolgáltató e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.

(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.

(6) Monoszló Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjmentesség érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a mentesség megállapításához szükséges adatok kezelésére mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az 1. § (2) bekezdésében meghatározott területen ingatlanhasználónak minősül.

(7) A Közszolgáltató a 13. §-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az ingatlanhasználóval jogviszonyban áll.

8. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlanhasználó, aki

a) a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat nem tartja be,

b) a települési hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

c) a gyűjtőedények tartalmát válogatja, vagy a gyűjtőedénybe mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot helyez el, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő,

d) a kihelyezett gyűjtőedénnyel akadályozza a jármű-, vagy gyalogos forgalmat,

e) a gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről nem gondoskodik.

9. Eljárási szabályok

15. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Monoszló Község Önkormányzata 73200062-11259624 számú pénzforgalmi számlájára.

10 Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.