Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen , valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

Hatályos: 2017. 09. 02- 2022. 12. 31

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen , valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

2017.09.02.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Nyírábrány Nagyközség közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.

2. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidő alatt a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendet kell érteni.

3. § (1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

(4) E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség alatt a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetői Irodáját és a 4264 Nyírábrány, Hajnal utca 2. szám alatt található Házasságkötő Termet kell érteni.

4. § A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet 1. melléklete állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 10/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.