Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló a 17/2008.(XI.26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30- 2020. 10. 30


Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62.§. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és a 42.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró

állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,

légiközlekedési hatóság, katonai légügyi hatóság

közlekedési, és a természetes gyógy-tényezők hatáskörében eljáró Budapest Főváros

Kormányhivatal,

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,

honvédelmért felelős miniszter

Hajdú-Bihar Megyei – polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr főkapitányság,


a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében biztosított végső szakmai véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze és a partnerségi szabályzat szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


Nyírábrány Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 16.§ (2) c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Az építési övezetre a hiányos közművesítettségre vonatkozó közműellátási követelmények vonatkoznak.


A R. 16.§ (2) pontja az alábbiakkal egészül ki:

e) Az ivóvízellátás, és a közterületi csapadékvíz elvezetése, illetve kezelése közüzemi közműhálózat kialakításáig műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható.


f) Szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel, tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal, vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal történhet.

g) A keletkező csapadékvíz befogadó hiányában, annak megépültéig elszivárogtatható az OTÉK vonatkozó előírásainak betartása mellett.

h) A csapadékvíz elvezetése során biztosítani szükséges a csapadékvizek megtisztítását a befogadóba történő bevezetés előtt, amennyiben a befogadó nem zárt csatorna.

i) Új építés esetén az ingatlanon keletkező csapadékvizeket közvetlenül burkolt közterületre kivezetni tilos. Közterületi nyílt vízelvezető árokba az OTÉK vonatkozó előírásainak betartása mellett vezethető.”


A R. 18.§. (3) f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Az építési övezetben a hiányos közművesítettségre vonatkozó közművesítési követelmények vonatkoznak.”


2.§

A rendelet a jóváhagyást követő napon lép hatályba.


Nagyné Hartman Éva                                                Nagy Lajos

            jegyző                                                             polgármesterMellékletek