Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2020. 06. 28

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. A költségvetés bevételek és kiadások fő összegei


1.§


Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú, valamint a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

                                       1.826.103.289  Ft   bevétellel

                                       1.256.547.718  Ft   kiadással

                                          569.555.571  Ft   helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.


2. A bevételek részletezés


2.§


Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint fogadja el. A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5_1. melléklet, kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5_2. melléklet tartalmazza.


3. A kiadások részletezése


3.§


A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5_1. melléklet, kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5_2. melléklet, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


4.§


A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7. és 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


4. A 2019. évi pénzmaradvány elszámolása5.§


A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 9. és 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


5. Az önkormányzat vagyona


6.§


Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 11. és 12_1. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.155.408.774 Ft-ban állapítja meg.


6. Vegyes rendelkezések


7.§


(1) Az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat címrendjét.

(2) A 4. számú melléklet a központi költségvetéstől kapott állami támogatásokat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 12_2. melléklet mutatja be az érték nélkül nyilvántartott eszközöket.

(5) A 13. számú melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.


Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő második napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

(3) Hatályát veszti az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 15/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete.


Ebes, 2020. június 24.Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző