Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2018. 07. 31 - 2020. 01. 31


Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének

a  6/2018.(VII.30.) számú rendelettel és az

5/2015. (IV.29.) sz. rendelettel módosított és a

14/2015. (XI.18.) sz.  rendelettel módosított

 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

                                                         a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

(Egységes szerkezetben)Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.I. Fejezet


Általános szabályok1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Nemesvid Község önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.


2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. (1. sz. melléklet)

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.


3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.


4. § A pénzbeli ellátások kifizetése utalással vagy házipénztáron keresztül történik.


5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.


6.§ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 17.§-24.§-ai az irányadóak.
II. Fejezet


Pénzbeli szociális ellátások7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.


8. § A pénzbeli települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

aa) rendkívüli települési támogatás,

ab) települési temetési támogatás;

ac) települési támogatás elemi kár elhárításához,

b) rendszeres települési támogatás:

ba) települési gyógyszertámogatás,

bb) települési lakásfenntartási támogatás.

„bc) hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás.”


A/ Eseti települési támogatások


1. Rendkívüli települési támogatás


9. § (1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb   50.000,-Ft-ig terjedő összegben önkormányzati segélyben részesülhet az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.

 (2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli települési támogatásra való rászorultságát.10. § Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.2. Települési temetési támogatás13. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.

(3) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet

a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy

b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.

(4) A támogatás összege kérelmenként 40.000 Ft.

(5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(7) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.

(8) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kell döntést hozni.


3. Települési támogatás elemi kár elhárításához


14. § (1) Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.

(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 50.000 Ft lehet.

(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha

a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és

b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és

c) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,

(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó nyilatkozatokat.

(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy

a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,

b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.

(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt.

(9) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.

(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.B./ Rendszeres települési támogatások


4. Települési gyógyszertámogatás


11. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható rendszeres települési támogatás formájában.

(3) A rendszeres települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 20 napon belül el kell bírálni.


12. § (1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át, és

b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai meghaladják a havi 10.000 Ft-ot, és

c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások szükségességét.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege 5.000 Ft.


5. Települési lakásfenntartási támogatás


15. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, illetve 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

„(3) A kérelmezőnek a kérelemhez az utolsó havi számlákkal igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.”

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, és a tüzelőanyag ára.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 20 %-át.


16. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 5.000 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 2.500 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

„(3) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.”


17. § A Képviselő-testület a települési támogatásokra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg:

a) tiszta legyen

aa) a kérelemmel, illetve az ellátással érintett lakás vagy a ház (a továbbiakban: ház),

ab) a ház udvara, kertje,

ac) a ház kerítéssel - kívül - határos területe, a járda,

b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen,

c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot,

d) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot.


18. § (1) A 17. § a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha

a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban található, és

b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, mely alatt évente rendszeres kaszálást kell érteni

(2) A 17. § a) pont ac) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha

a) szilárd kommunális hulladéktól mentes a házzal érintett ingatlan (továbbiakban: ingatlan) kerítéssel - kívül - határos területe és a járda, és

b) a kerítés és a járda közötti terület, járda hiányában a közútig tartó terület karbantartott, mely alatt évente rendszeres kaszálást kell érteni, és

c) a téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása, és

d) az érintett területen az őszi lomb eltakarítása legkésőbb november 30-ig megtörténik, és19. § A 17. §-ban meghatározott feltételeket a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni.


20. § A jegyző a 17. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 15 napos határidő kitűzésével szólítja fel meghatározott kötelezettség nem teljesülésekor.

„(2) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról a polgármester dönt.”„6. Hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás


21.§ (1) ) Az adott év vonatkozásában a hulladékszállító gyűjtőedényzet után megfizetett közszolgáltatási díj támogatásban részesíthető az a nemesvidi természetes személy ingatlanhasználó, aki a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él és hátraléka a szolgáltató felé nincs és köztartozása az önkormányzat felé nem áll fenn.

(2) A képviselő-testület a hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás oda ítéléséről az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi lehetősége függvényében dönt. „


III. Fejezet


Természetben nyújtott szociális ellátások22. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:

a) köztemetés.

(2) A pénzbeli települési támogatást megállapító határozat kimondja, hogy a támogatás maximum 60 százalékát természetben kell biztosítani. A határozatnak rögzítenie kell a természetbeni nyújtott ellátás konkrét formáját.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a természetbeni ellátás formái a következők lehetnek:

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy

b) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy

c) Erzsébet utalvány, vagy

d) tüzelő vásárlás.

(4) A (3) bekezdés a), b), pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.6. Köztemetés


23. § (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a köztemetés költségeinek megtérítésére hagyatéki teherként történő bejegyzését elrendelő vagy a megtérítéséről rendelkező határozat kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtott kérelemre, méltányosságból engedélyezheti a köztemetés költségeinek 6 havi részletben történő megfizetését.IV. Fejezet


Szociális alapszolgáltatások24. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében

a) étkeztetés

b) a családsegítés, és

c) a házi segítség nyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.

7. Étkeztetés


25. § A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg. A térítési díjakat az 2. melléklet tartalmazza.


26. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen


a) 65 év feletti életkoruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.


(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről másképpen gondoskodni.


(3) Az étkeztetés biztosítása az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:

a) elvitelének lehetővé tételével,

b) koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére lakásra szállításával.


[1](4) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat az Atropusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. biztosítja.


(5) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet erre rendszeresített nyomtatványon a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatvány átvehető a fenti Hivatalban.


(6) A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól részletesen nyilatkozni. A

kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló

igazolást, illetve nyilatkozatot.


 (7) A térítési díjat az ellátott, gyermek esetében, pedig a szülői felügyeleti joggal rendelkező

szülő vagy más törvényes képviselő köteles megfizetni.


(8) Annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át az étkezés térítési díja részben vagy egészben elengedhető.


 (9) A személyi térítési díjat a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület által meghatalmazott polgármester határozatban állapítja meg. Az igénylő és a polgármester az étkeztetés igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodástköt. A megállapodás szövegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(10) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.


(11) A koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az ebéd házhozszállításáról az önkormányzat falugondnoki szolgálat útján gondoskodik.


27. § (1) A személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.


(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a polgármester negyedévenként összesítésben jelenti a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.


28. § (1) Az étkeztetés ellátása megszűnik:


a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján,

b) az ellátott halálával,

c) 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.8. Házi segítségnyújtás


29. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakó-könyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


(2) A házi segítségnyújtásról az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.


(3) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 63. §. (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


(4) A Társulás által nyújtott szolgáltatások díját a Társulási Megállapodás tartalmazza.9. Családsegítés


30. § (1) A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek és családok preventív- és krízisellátása, melyről az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban:

Társulás) útján gondoskodik.


(2) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 64. §. (4) bekezdése, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 30. §-a, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


(3) A Társulás által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek, igénybevételük önkéntes, a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettsége miatt nyújtott szolgáltatás kivételével.
V. Fejezet


Egyéb rendelkezések31. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.VI. Fejezet


Záró rendelkezések32. § E rendelet 2015. év március hó 1. napján lép hatályba.


33. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a)  Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális  igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.,


b)  Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint- a fizetendő térítési díjakról,


c) Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzásáról szóló 10/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.P.H.
         dr. Babina Bernadett                                                                    Kovács Sándor

                    aljegyző                                                                             polgármesterZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Somogyzsitfa, 2015. február 26.P.H.                                                                                                      dr. Babina Bernadett

                                                                                                                    aljegyző

[1]

Módosította a 6/2018.(VII.30.) számú önkormányzati rendelet                            Hatályos: 2018. július 31.-től