Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról

Hatályos: 2019. 07. 01- 2023. 09. 26

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról

2019.07.01.

1Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Győr közterületeire terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az országos úthálózati rendszerbe tartozó utakra, melyek a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság illetve az Autópálya Igazgatóság kezelésében vannak.

Fogalom meghatározás

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek minősülnek: a burkolt és burkolatlan utcák, utak, járdák, terek, piacterek, vásárterek, továbbá parkok, ligetek, sétányok, általában mindazok a területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják és a lakosság rendelkezésére állnak.

(2) Közúton folyó munkának tekintendők azok az út-, járda-, közműépítések és egyéb felújítások, amelyek a közúti vagy gyalogos űrszelvényen belül folynak és a forgalmat befolyásolják.

(3) Jogosult az a természetes vagy jogi személy, aki a közterület-felbontási kezelői hozzájárulást megkapta.

(4)2 E rendelet szempontjából „vis maior” esetnek tekintendő az az esemény, mely a közmű- üzemeltető által a közmű hálózaton elvégzett csere, felújítás és karbantartás ellenére a közmű hálózat valamely részében meghibásodást okoz, és amely a közmű-üzemeltetőtől független, külső, elháríthatatlan okra vezethető vissza.

(5)3 Váratlan közterületbontás a közterület-bontási ütemtervben nem szereplő, közműhálózat lefektetése, javítása, karbantartása, cseréje vagy felújítása miatti közterület felbontás, mely nem minősül „vis maior” esetnek.

(6)4 Az értékcsökkenési díj a rendelet 1. mellékletében meghatározott összeg, mely a közterületi burkolat elkészültétől számított 5 éven belüli felbontása miatt bekövetkezett értékvesztés kiegyenlítését szolgálja. Az értékcsökkenési díj

a) a bontott terület nagyságától és nemétől függetlenül közterületbontásonként, vagy ha a bontás több közterületet érint, közterületenként fizetendő alapdíjból és

b) a bontott terület nagyságától függően fizetendő helyreállítási díjból

áll.

(7)5 Önkormányzati beruházás

a) azon építési tevékenység, amelynek építtetője

aa) az Önkormányzat vagy

ab) az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény vagy

b) olyan településrendezési előszerződésben vagy településrendezési szerződésben rögzített településrendezési kötelezettség, mely nem kizárólag az adott fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódik.

Tervszerűségi intézkedések, közmű-koordináció

3. § (1) A középtávú út és közműhálózat-fejlesztési ütemtervek összehangolását évenként és három évre előre tekintve kell elvégezni.

(2) A háromévenkénti, középtávú közmű-koordináció a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal feladata, míg az évenkénti a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének (továbbiakban: „Útkezelő Szervezet”) feladata.

(3) A beruházásokat és korszerűsítéseket kezdeményező szervek a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal felkérésére kötelesek tájékoztatást adni középtávú út és közműhálózat-fejlesztési ütemterveikről.

Közterület-bontási ütemterv

4. § (1)6 A beruházásokat és korszerűsítéseket kezdeményező, valamint a közterületek bontását kérő szervek kötelesek tárgyi év február 01-ig a tárgyi évre vonatkozó közterület-bontási ütemtervüket negyedéves bontásban az Útkezelő Szervezetnek bejelenteni, valamint, ha az 5. § (1) bekezdés g) pontra vonatkozó adatok is szerepelnek, akkor egyidejűleg a GYŐR-SZOL Zrt.-nek megküldeni.

(2) Az Útkezelő Szervezet köteles a tervezett közterület felbontásokat éves ütemezésben összehangolni.

(3)7 Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén közterületbontással járó közmű beruházásra (váratlan közterületbontás) a tárgyévben csak a bejelentés elmaradásának tényszerű és megfelelően indokolt magyarázata alapján, vagy igazolhatóan „vis maior” eseménnyel közvetlen összefüggésben kerülhet sor.

(4)8 A váratlan közterületbontás esetén a közmű üzemeltetője a közterület felbontásának bejelentésével egyidejűleg dokumentummal igazolja, hogy a közműhálózat rendeltetésszerű állapotának fenntartása érdekében minden tőle elvárhatót megtett, elvégezte a szükséges karbantartást, ellenőrzést. „Vis maior” esemény bekövetkezése esetén a „vis maior” jelleg is igazolandó.

5. § (1) A közterület-bontási ütemtervre vonatkozó bejelentésnek munkánként tartalmaznia kell:

a) a bontást végeztető és a kivitelező szerv, továbbá a közterületet helyreállító szerv megnevezését és címét,

b) a közterületbontás céljának megjelölését,

c) a tervezett közterületbontások pontos helyét (szövegesen és M=1:500 méretarányú helyszínrajzon),

d) a felbontásra kerülő közterület méreteit és fajtáját (szerkeze, fedőrétegek stb.),

e) a tervezett munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontját,

f) a forgalomkorlátozási igényeket (teljes vagy részleges útlezárás),

g) a munkálatok által érintett, zöldterület, kivágásra tervezett fák helyének, darabszámának, fajtájának, becsült korának és törzsátmérőjének feltüntetését.

(2) Az ütemtervi bejelentéseknek az országos hálózati rendszerbe tartozó utakra is ki kell terjednie.

6. § (1)9 Közterület-bontási ütemtervre vonatkozó bejelentések birtokában az Útkezelő Szervezet a tárgyi év március 1. napjáig köteles egyeztető tárgyalást tartani. Ha a közmű üzemeltetője az egyeztető tárgyalástól távol marad, vagy a tárgyalásig írásbeli nyilatkozatot sem tesz, úgy kell értékelni, hogy a közmű üzemeltetője a tárgyévben közterületbontással járó beruházást nem kíván végezni. Erre az esetre a 4. § (1) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

(2)10 Az egyeztető tárgyalásra meg kell hívni:

a) a közterületbontásokat kérő szerveket,

b) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságát,

c) a Győri Városi Rendőrkapitányságot,

d) a közműveket üzemeltető szerveket,

e) a közterületet helyreállító szerveket,

f)11 az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t,

g) a közművezeték bemérését végző szervet (a Geodéziai és Térképészeti Zrt. Győri Felmérési Irodáját),

h) a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalt,

i) a területileg érintett képviselőket,

j) a GYŐR-SZOL Zrt-t,

k) a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győrt.

(3)12 Az egyeztető tárgyalásra a GYŐR-SZOL Zrt. a beküldött adatszolgáltatás alapján összeállítja a zöldterület helyreállítás, az áttelepítésre alkalmas fák jegyzékét és kijelöli az áttelepítés helyét.

(4) A zöldterület helyreállítást, a kijelölt fák áttelepítését a tárgyalást követő 8 napon belül - a munkaterületre való felvonulás időpontjának megjelölésével - a közterületbontásért felelős szerv köteles megrendelni.

(5) Az Útkezelő Szervezet az összesített közterület bontási ütemtervet negyedéves bontásban március 15-ig köteles elkészíteni és a (2) bekezdésben megjelölt szervekhez eljuttatni.

(6) Közműhálózatba történő egyszerű bekötést a közterület bontási ütemtervben nem kell szerepeltetni.

Egyéb tervszerűségi intézkedések

7. § (1) Az útépítési beruházást és korszerűsítést kezdeményező szervek kötelesek az Útkezelő Szervezetet a kivitelezés megkezdése előtt 5 hónappal értesíteni.

(2) Új burkolat készítése előtt az Útkezelő Szervezet, közműépítés miatti burkolat helyreállítást, vagy átépítést megelőzően a közműépítést végeztető, köteles haladéktalanul felhívni az érdekelt közműtulajdonosokat, hogy

a) ingatlanaikat a megadott határidőn belül kössék be a közműhálózatba,

b) bekötő-vezetékeiket cseréljék ki ahol elöregedett, vagy az átmérő nem megfelelő,

c) a közmű-üzemeltetők - szükség szerint - gondoskodjanak a meglévő gerincvezetékeik cseréjéről, illetve új vezetékek, védőcsövek elhelyezéséről.

(3)1314 Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül közterület-bontási hozzájárulás nem adható.

(3a)15 Amennyiben „vis maior” helyzet megszüntetése vagy váratlan közterületbontás miatt 5 éven belül kerül sor a burkolat felbontására, úgy a közmű üzemeltető

a) az Útkezelő Szervezettel megállapodást köt a burkolat helyreállítására vonatkozó részletszabályokról,

b) helyreállítja az útburkolatot, és

c)16 a helyreállítást követő 30 napon belül a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékcsökkentési díjat megfizeti az Útkezelő Szervezet részére az önkormányzati beruházás kivételével.

(3b)17 Minőségi kőburkolatoknál „vis maiorra” visszavezethető vagy váratlan közterületbontás esetén a helyreállítási munkák felett közvetlen és folyamatos felügyeletet az Útkezelő Szervezet gyakorolja a helyreállító költségének terhére.

(4) Nagyobb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési és felújítási, illetve áthelyezési munkálatok megkezdése előtt a kérelmezőnek az érdekeltek bevonásával munkaegyeztető tárgyalást kell tartania az egyes részmunkák határidőre történő elvégzésének és műszakilag helyes végrehajtásának biztosítása érdekében.

(5) A munkaegyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely ütemezve tartalmazza az egyes részmunkák megkezdésének és befejezésének időpontját.

(6) Az Útkezelő Szervezet olyan munkaterületekre, amelyeken több kivitelező egyidejű munkája szükséges vagy kívánatos, valamennyi tevékenységre vonatkozó összevont építési ütemterv (sávos, ciklogrammos, hálózatos, lineáris stb.) készíttetését is előírhatja.

Közműnyilvántartás

8. § (1)18 A közterületbontás során feltárt, vagy a közműépítés során lefektetett földalatti vezetékeket - visszatöltés előtt - be kell méretni és az így kapott adatokat a további tervezés, vagy közműtérkép készítése során fel kell használni. Nyomvonalas létesítmény esetén a közmű üzemeltetőjének saját költségén digitális (autocad) bemérést kell készíttetni, melyet a helyreállítást követő 15 napon belül az Útkezelő Szervezet rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A jogosult a munkálatok megkezdésekor köteles a munkaárokban található vezetékek bemérése érdekében a BGTV Győri Irodájánál bejelentést tenni. A jogosultnak a bejelentést az Útkezelő Szervezetnél igazolnia kell.

(3) A bemérés megtörténtéig a munkaárok nem temethető vissza.

(4) A közműbemérés költségei a jogosultat terhelik, kivéve ha az természetes személy.

A közterület bontási eljárás

A közterület felbontásának feltételei

9. § (1) Közterületet csak közterület-bontási hozzájárulással szabad felbontani, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat.

(2) Közterület-bontási hozzájárulást csak az összesített közterület-bontási ütemtervben szereplő munkákra szabad kiadni. Kivételt képeznek a 6. § (6) bekezdés szerinti közterületbontások.

(3) Kivételesen kiadható a közterület-bontási hozzájárulás akkor is, ha a felmerülő munkák az összesített közterület-bontási ütemtervben nem szerepelnek, elvégzésük azonban közérdekből szükséges és elhalasztásuk káros következménnyel járna.

(4) Ha a közműjavítási munkálatokat közérdekből azonnal el kell végezni, a közterületbontást végző köteles 24 órán belül a kezelő felé bejelentést tenni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a közterületbontás helyét és időpontját, valamint a végleges helyreállítás várható időpontját, a munkáért felelős személy adatait, az érintett terület helyszínrajzát, továbbá a meghibásodás várható következményeit. Az Útkezelő Szervezetnek a bejelentésben foglaltakat nyilvántartásba kell vennie, és az ellenőrzésről, továbbá a helyreállításra vonatkozó kikötések megtételéről gondoskodni kell.

(5)19 A közterület-bontási hozzájárulás kiadásának ügyintézési díja közműhálózatra történő egyszerű bekötés esetén 3.000,- Ft, minden egyéb esetben 10.000,- Ft. Az ügyintézési díj az Útkezelő Szervezet részére a kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő.

(5a)20 Amennyiben „vis maior” helyzet megszüntetése vagy váratlan közterületbontás miatt 5 éven belül kerül sor a burkolat felbontására, úgy a közmű-üzemeltető a (3a) bekezdés c) pontja szerinti értékcsökkenési díjon felül 10.000,- Ft ügyintézési díjat fizet az Útkezelő Szervezet részére a bejelentés benyújtásával egyidejűleg.

Közterület-bontási hozzájárulás

10. § (1) A közterületek felbontásához és a közúton folyó munkavégzéshez a Jegyző, mint kezelő az Útkezelő Szervezet útján ad hozzájárulást.

(2) A közterület-bontási hozzájárulás iránti kérelmet az Útkezelő Szervezethez, az ott rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(3)2122 A kérelemnek az 5. § (1) bekezdésében foglalt adatokon kívül tartalmazni kell az arra vonatkozó igazolást, hogy a kérelmező közműépítési munkakezdéshez szükséges egyéb engedélyekkel rendelkezik, valamint a folyamatos és gyors munkavégzés anyag, gép, munkaerő és egyéb feltételei biztosítottak, továbbá, hogy a park, zöldterület végleges helyreállítója a 12. § (2) bekezdés szerinti határidőre a helyreállítást - megrendelés alapján - vállalja. A fák áttelepítésének megrendelését is igazolni kell, továbbá mellékelni kell a GYŐR-SZOL Zrt. hozzájáruló nyilatkozatát és igazolását a 10/A. §-ban előírt biztosíték teljesítéséről a rendezett zöldterületet érintő bontásnál.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a 22. §, illetve a 23. §-ban előírt forgalomkorlátozási vagy forgalomterelési tervet.

(5) Az Útkezelő Szervezet a kérelmet 15 napon belül bírálja el.

10/A. §23 (1)24 A kérelmet benyújtó (a továbbiakban: kérelmező) köteles jóteljesítési biztosítékot nyújtani a bontási munkával érintett rendezett zöldterület eredeti állapotba történő helyreállítása érdekében, a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.

(2)25 Nem kell jóteljesítési biztosítékot nyújtani, amennyiben

a) a bontási munka területe nem haladja meg a 20 m2-t,

b) a zöldterület helyreállításának kivitelezője a GYŐR-SZOL Zrt.

(3)26 A jóteljesítési biztosíték formája a kérelmező választása szerint:

a) feltétel nélküli bankgarancia nyújtása a GYŐR-SZOL Zrt. kedvezményezett részére vagy

b) pénzösszeg letétbe helyezése a GYŐR-SZOL Zrt. letéti számlája javára.

(4) A jóteljesítési biztosíték mértéke megegyezik a rendezett zöldterületet érintő bontási munkára vonatkozó tervezői költségvetésben meghatározott összeggel, de legalább az Összevont Építőipari Normarendszer szerint, nettó 2.000,- Ft rezsi óradíjjal számított összeggel.

(5) A jóteljesítési biztosíték érvényességi ideje: a zöldterület-helyreállítás kivitelezése munkaterület átadásától számított 7 hónap.

(6)27 Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett rendezett zöldterület eredeti állapotba történő helyreállításáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik a 12. § (2) bekezdése szerint előírt határidőben, úgy a GYŐR-SZOL Zrt. az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül jogosult érvényesíteni (lehívni) a bankgaranciát vagy felszabadítani a letétbe helyezett összeget, és a biztosíték terhére intézkedik a munkálatok elvégzéséről.

(7)28 Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett rendezett zöldterület eredeti állapotba történő helyreállításáról megfelelően gondoskodik a 12. § (2) bekezdése szerint előírt határidőben, úgy a GYŐR-SZOL Zrt. nem érvényesíti a jóteljesítési biztosítékot. Ez esetben a bankgarancia érvényét veszti vagy a GYŐR-SZOL Zrt. visszaadja a letétbe helyezett összeget a kérelmező részére, a jóteljesítési biztosíték (5) bekezdésben meghatározott érvényessége lejártakor.

10/B. §29 (1) A 10/A. § alá nem tartozó esetekben az Útkezelő Szervezet jóteljesítési biztosítékot írhat elő a kérelmező részére a bontási munkával érintett közterület eredeti állapotba történő helyreállítása érdekében az önkormányzati beruházás kivételével.

(2) A jóteljesítési biztosíték formája a kérelmező választása szerint:

a) feltétel nélküli bankgarancia nyújtása az Útkezelő Szervezet, mint kedvezményezett részére vagy

b) pénzösszeg letétbe helyezése az Útkezelő Szervezet letéti számlája javára.

(3) A jóteljesítési biztosíték mértéke a bontandó terület nagyságától, a burkolat nemétől, minőségétől, a bontási munka tervezett időtartamától és egyéb lényeges körülménytől függően kerül megállapításra.

(4) A jóteljesítési biztosíték érvényességi ideje: a végleges helyreállítás időpontjától számított 60 nap.

(5) Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik a 12. § szerint előírt határidőben, úgy az Útkezelő Szervezet a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül jogosult érvényesíteni a bankgaranciát vagy felhasználni a letétbe helyezett összeget és a biztosíték terhére intézkedik a helyreállítási munkálatok elvégzéséről.

(6) Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról megfelelően gondoskodik a 12. § szerint előírt határidőben, úgy az Útkezelő Szervezet a jóteljesítési biztosítékot visszaadja.

10/C. §30 (1) Közterület-bontási hozzájárulás nélkül végzett közterületbontás esetén

a) közművel kapcsolatos bontási munkánál a kérelem benyújtására kötelezett közmű-üzemeltető, vagy

b) az a) ponton kívüli esetben az, akinek a közterület bontás az érdekében áll az Útkezelő Szervezet részére - a jogszabályban meghatározott egyéb díjon felül - a rendelet 2. melléklet szerinti pótdíjat fizet az Útkezelő Szervezet erre vonatkozó külön írásbeli felhívásától számított 8 napon belül.

(2) Határidőre helyre nem állított vagy nem megfelelő minőségben helyreállított burkolat esetén a jogosult az Útkezelő Szervezet részére a rendelet 2. melléklete alapján az Útkezelő Szervezet által meghatározott pótdíjat fizet az Útkezelő Szervezet erre vonatkozó külön írásbeli felhívásától számított 8 napon belül.

(3) A pótdíj kiszabása során az Útkezelő Szervezet mérlegeli a bontással érintett terület jellemzőit, a jogsértő állapot időtartamát, a magatartás ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, valamint a jogsértést elkövető vagy a jogosult együttműködő magatartását.

(4) A pótdíj ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.

11. § (1) A közterület-bontási hozzájárulás kiadását november 15-től március 1-ig terjedő időszakra az Útkezelő Szervezet megtagadhatja, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható.

(2) Ha a jogosult nem megfelelő ütemben végzi a munkáját, úgy az Útkezelő Szervezet megtagadhatja részére az újabb kezelői hozzájárulások kiadását mindaddig, amíg a folyamatban lévő munkák üteme a kívánt mértéket el nem éri.

(3) Amennyiben a kérelmező a kérelemben feltüntetett munkakezdési időpont előtt 30 nappal vagy annál korábban nyújtja be kérelmét, az Útkezelő Szervezet a közterület-bontási hozzájárulás kiadásakor a tényleges kezdést külön hozzájáruláshoz kötheti. A kezdési hozzájárulás kérelmét a tényleges munkakezdés előtt 8 nappal kell benyújtani. A kezdési engedélykérelembe a közterület-bontási hozzájárulás számát és a munkakezdés időpontját kell feltüntetni.

(4) A közterület-bontási hozzájárulásnak tartalmaznia kell minden olyan további kikötést, amely a közvagyon védelmét, a közlekedési igények kielégítését, a forgalom gyors, biztonságos és gazdaságos levezetését szolgálja.

12. § (1) A közterület végleges helyreállítására - a munkálatok befejezésétől számított - 30 napnál hosszabb határidőt megállapítani nem lehet, ha a bontás lakóutat, gyűjtőutat vagy egyéb forgalmi szempontból nem jelentős közterületet érint. Ha a bontás főforgalmi vagy forgalmi utat érint 15 napnál hosszabb határidőt megállapítani nem lehet.

(2)31 Zöldterületek, parkok, végleges helyreállítási határidejét a végleges helyreállító vállalási határidejének figyelembevételével kell megállapítani. A végleges helyreállítást a zöldterület-helyreállítás kivitelezése munkaterület átadásától számított - figyelembe véve az időjárási adottságokat is - 6 hónapon belül el kell végezni a növényzet pótlásával együtt.

(3) Az Útkezelő Szervezet a közterület azonnali helyreállítását is előírhatja. A teljesítési határidőket naptári napokban kell meghatározni.

13. §32 Ha az Útkezelő Szervezet a hozzájárulást megtagadja, vagy a kérelmező a hozzájárulásban meghatározott feltételeket sérelmesnek találja, a közlekedési hatósághoz fordulhat.

14. §33 A közterület-bontási hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a piacteret, vásárteret érintő bontás vagy a zöldterületet érintő bontás esetén a GYŐR-SZOL Zrt-nek,

c) a közművezeték betakarása előtti bemérését végző szervnek,

d) a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győrnek.

Közterület-bontási hozzájárulások nyilvántartása

15. § (1) Az Útkezelő Szervezet a közterület bontási hozzájárulásokról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás számát,

b) a bontás helyét,

c) a bontás célját,

d) a jogosult nevét,

e) a felbontott burkolat nemét és méreteit,

f) a kezdés időpontját,

g) a burkolat végleges helyreállításának határidejét,

h) a végleges helyreállítás megtörténtének időpontját,

i) a helyreállítás érdekében alkalmazott szankciókat.

Közterületbontással járó munkálatok végrehajtása

16. § (1) A város lakott területén nagy zajjal járó bontási munkálatokat 22 órától 06 óráig nem szabad végezni. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyeket közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet, illetve a folyamatos munkavégzés indokolt.

(2) A közterület-bontási munkálatokat olyan ütemben kell végezni, hogy a közlekedést lehetőleg a legrövidebb ideig zavarják és a burkolatot minél előbb véglegesen helyre lehessen állítani.

(3) Az Útkezelő Szervezet előírhatja, hogy a burkolatot a végleges helyreállításig ideiglenesen kell helyreállítani.

(4) Ha a közterület-bontási munka teljes útlezárást igényel, az Útkezelő Szervezet előírhatja, hogy a jogosult megfelelő terelőútról gondoskodni köteles.

(5) A jogosult köteles a munkálatok tartama alatt a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról gondoskodni.

(6) A közút területén lévő geodéziai jeleket és létesítményeket megváltoztatni, továbbá a közút területén, határán, az alatt vagy felett lévő közműveken, műtárgyakon, úttartozékokon vagy létesítményeken külön hozzájárulás nélkül változtatásokat eszközölni nem szabad. Ha ez szükséges, a megfelelő intézkedések megtétele céljából az illetékes szerveket kell megkeresni.

(7) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési, vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj mértékét a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet alapján a közút kezelője állapítja meg. A megállapított igénybevételi díj befizetésének elmaradása a tárgyi munka műszaki átadás-átvételének megtagadásával jár együtt.

17. § (1)34 A jogosult köteles a felbontott közterületet a munkák befejezése után a közterület-bontási hozzájárulásban megállapított határidőn belül véglegesen helyreállítani vagy helyreállíttatni. Ha helyreállítási hiányosságok miatt a felbontott területen a helyreállítást követően -5 éven belül - süllyedés, vagy más hiba mutatkozik, az Útkezelő Szervezet felhívására a burkolatot az előírt határidőn belül és módon a jogosult köteles ismételten helyreállítani.

(2) A felbontott burkolatot legalább az eredeti burkolatnemmel azonos minőségben és vastagságban kell véglegesen helyreállítani, a megmaródó résznek műszakilag szükséges visszabontásával és helyreállításával. Minőségi kőburkolat bontása esetén - függetlenül annak nagyságától - a helyreállítást az érintett minták visszabontásával és újrarakásával kell elvégezni.

(3) Ha a közterület-bontási munkák során a burkolatszinthez képest 40 cm-t meghaladó mélységig kell lehatolni, azt a munka megkezdése előtt valamennyi érintett közművállalatnak be kell jelenteni. A közművállalatok a rongálódások megelőzése érdekében kötelesek a szükséges intézkedéseket megtenni.

(4)35 Az Útkezelő Szervezet előírhatja a jogosultnak a burkolat teljes szélességében történő helyreállítását, ha

a) a burkolatbontás a kivitelezési munkával érintett burkolatszakasz területének 50%-át meghaladja,

b) a burkolatbontás a kivitelezési munkával érintett forgalmi sáv szélességének 50%-át meghaladja,

c) a burkolatbontás jellegénél fogva a nyomvonalas helyreállítás lehetősége kizárt, vagy

d) az önkormányzattal kötött (tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó) megállapodásban rögzítették.

(4a)36 Járdában történő hosszirányú nyomvonalas közmű építése, javítása, rekonstrukciós felújítása során a kivitelezési munkával érintett burkolatszakaszon a közmű-üzemeltető a teljes szélességű járda-kopóréteg cseréjét elvégzi.

(5) Az út- vagy járdaburkolat bontását végeztető szervek az őket terhelő helyreállítási költségeket az Útkezelő Szervezet költségvetési számlájára kötelesek befizetni, ha az általuk helyreállítandó közterületbontások helyén a tárgyi vagy az azt követő évben az önkormányzat költségvetésében teljes burkolatfelújítás, átépítés vagy emelt szintű helyreállítás szerepel. A költségek befizetésével a közterületbontást kérő szerv a helyreállítási kötelezettség alól mentesül.

18. § (1) A munkaárokba tégla-,kő-,cserép-,beton- és aszfaltdarabokat, valamint szerves anyagokat visszatölteni nem szabad. A munkaárok csak földdel (ill. jól tömöríthető homogén anyaggal) tölthető fel és a visszatöltött földet a műszakilag szükséges rétegvastagságban, de legfeljebb 30 cm-es rétegenként, gépi eszközzel tömöríteni kell. A rossz minőségű talajt ki kell cserélni. Az Útkezelő Szervezet előírhatja tömörségi vizsgálat végzését.

(2) A zöldterületen végzett bontások esetében a jogosult köteles a munkaárok visszatöltéséről, a közhasználatú rendezett zöldterületek, parkok végleges helyreállításáról gondoskodni.

(3) A bontáskor és a helyreállításkor biztosítani kell a fák és a növényzet gyökereinek megóvását.

(4) A felvonulás részére igénybe vett és elpusztított zöldterületeket az eredeti állapotba kell helyreállítani.

19. § A jogosult köteles a munkahely és a felvonulási terület állandó tisztán tartásáról gondoskodni, továbbá a munkálatok folyamán a fölösleges földet, törmeléket és szemetet folyamatosan elszállítani. Az Útkezelő Szervezet a forgalmi akadályoztatás csökkentése érdekében a kitermelt anyag azonnali elszállítását vagy kalodába helyezését is elrendelheti.

A közterületbontással és helyreállítással kapcsolatos felelősség

20. §37 (1) A közterület végleges helyreállításáért a jogosult felelősséggel tartozik.

(2) A közterület végleges helyreállítását a jogosult haladéktalanul bejelenti írásban az Útkezelő Szervezet felé.

Közúton folyó munkák végzése

21. § (1) Közúton folyó munkákat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM sz. együttes rendelet, a közúti forgalmi rend kialakításáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet, a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001.(I.31.) KöViM-rendelet, az útburkolati jelek alakjáról, méretéről, színéről és elrendezéséről szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM-rendelet, a közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM-rendelet (ÚT 2-1.152 és ÚT 2-1.119 Útügyi Műszaki Előírásokat is figyelembe véve) előírásainak megtartásával kell végezni.

(2) A közúton folyó munkálatok végzésekor, illetve a forgalomkorlátozási és forgalomterelési tervek készítésekor be kell tartani az (1) bekezdésben megjelölt előírásokat.

(3) Az Útkezelő Szervezet előírására a jogosult köteles a forgalomterelésről, illetve a forgalomkorlátozásról a lakosságot sajtó útján tájékoztatni.

Forgalomkorlátozási terv

22. § (1) A közúton folyó munkákra M=I :500 méretarányú forgalomkorlátozási, illetve a 23. §-ban részletezett feltételek esetén - forgalomtechnikai szakcéggel, vagy forgalomtechnikai tervezésre jogosult személlyel - forgalomterelési tervet kell készíteni.

(2) A forgalomkorlátozási terv egy jóváhagyott másolati példányát a munkálatok befejezéséig a kivitelezés helyén kell tartani, hogy betartása ellenőrizhető legyen.

Forgalomterelési terv

23. § Forgalomterelési tervet kell készíteni:

a) főforgalmi és forgalmi utak lezárása vagy egyik forgalmi irányuk lezárása esetén,

b) minden olyan esetben, amikor ezt az Útkezelő Szervezet a közterület-bontási hozzájárulásban előírja.

24. § (1) A közúton folyó munkákhoz csak kifogástalan állapotban lévő útelzáró- és jelzőberendezések használhatók, melyeket kizárólag forgalomtechnikai szakcég helyezhet el a munkaterületen. Az elhelyezett útelzáró berendezésen fel kell tüntetni a munkát végző kivitelező nevét és címét. A rövid idő alatt elvégezhető hibaelhárítási munkák kivételével jól látható helyen fel kell tűntetni az építésvezető nevét és címét, a munka megnevezését, kezdésének és befejezésének határidejét, valamint az építési engedélyt vagy bontási hozzájárulás számát.

(2) Az elkorlátozást jelölő közúti jelzőtáblák csak fényvisszaverő kivitelűek lehetnek.

Közterületbontások és a közúton folyó munkák ellenőrzése

25. § (1)38 A jogosult köteles a végleges helyreállítás megtörténtét az Útkezelő Szervezetnek, zöldterület esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-nek is bejelenti.

(2) Az Útkezelő Szervezet ellenőrzi a közterületbontások tervszerűségét, a közművek bemérésének megtörténtét, a kivitelezés helyszínén tartott forgalomkorlátozási tervek alapján a forgalomtechnikai előírások betartását, a közúti jelzések elhelyezését, továbbá a végleges helyreállítás minőségét. A kihelyezett forgalomszabályozási eszközök hiánya esetén az Útkezelő Szervezet saját hatáskörben - az engedélyes terhére - a megfelelő jelzéseket kihelyezteti.

(3)39 A Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr ellenőrzi a közterület-bontási hozzájárulás egyéb előírásainak betartását.

(4) A közterület-bontási hozzájárulást a kivitelezés helyén kell tartani és ellenőrző szervek kérésére fel kell mutatni.

26. §4041

Záró rendelkezések

27. § (1) E rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/1994. (III. 30.) Ök. rendelet, valamint az azt módosító 65/1996. (XII. 20.) Ök. rendelet, 23/1997. (V. 15.) Ök. rendelet, a 26/2000. (VII. 10.) Ök. rendelet.

Jogharmonizációs záradék

28. §42 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 5/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Értékcsökkenési díj

1. Alapdíj:

A

B

1.

burkolat átadásának évében

3.000.000 Ft

2.

a burkolat átadását követő 2. évben

2.500.000 Ft

3.

a burkolat átadását követő 3. évben

2.000.000 Ft

4.

a burkolat átadását követő 4. évben

1.500.000 Ft

5.

a burkolat átadását követő 5. évben

1.000.000 Ft

2. Helyreállítási díj:

A

B

1.

burkolat átadásának évében

120.000 Ft/m2

2.

a burkolat átadását követő 2. évben

105.000 Ft/m2

3.

a burkolat átadását követő 3. évben

95.000 Ft/m2

4.

a burkolat átadását követő 4. évben

80.000 Ft/m2

5.

a burkolat átadását követő 5. évben

70.000 Ft/m2

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.

2. melléklet az 5/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A

B


Pótdíj alapja

A pótdíj összegének maximális mértéke négyzetméterenként

10 m2-t meg nem haladó terület bontása esetén

100.000 Ft-ig

10-50 m2-es terület bontása esetén

150.000 Ft-ig

50 m2-t meghaladó terület bontása esetén

200.000 Ft-ig

1

Módosította a 6/2012. (III. 30.) GYMJVÖ. rendelet 15.§-a, 2012. ápr. 1-jétől

2

Kiegészítette a 27/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet 1 §-a 2011. október 3-ai hatállyal

3

Kiegészítette a 27/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet 1 §-a 2011. október 3-ai hatállyal

4

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

5

A rendelet szövegét kiegészítette a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. július 1-jétől

6

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

7

Kiegészítette a 27/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet 2 §-a 2011. október 3-ai hatállyal

8

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

9

Módosította a 27/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. október 3-ai hatállyal

10

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

11

Módosította a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

12

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

13

Módosította a 27/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet 4 §-a 2011. október 3-ai hatállyal

14

Módosította a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

15

Kiegészítette a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

16

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

17

Kiegészítette a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

18

Módosította a 27/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet 5 §-a 2011. október 3-ai hatállyal

19

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

20

Kiegészítette a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

21

Módosította a 24/2009. (VI. 19.) R. rendelet 1.§-a, 2009. jún. 19-jétől

22

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

23

Kiegészítette a 24/2009. (VI. 19.) R. rendelet 2.§-a, 2009. jún. 19-jétől

24

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

25

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

26

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3. §-a 2011. április 1-ei hatállyal

27

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

28

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

29

A rendelet szövegét kiegészítette a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. július 1-jétől

30

A rendelet szövegét kiegészítette a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. július 1-jétől

31

Módosította a 24/2009. (VI. 19.) R. rendelet 3.§-a, 2009. jún. 19-jétől

32

Módosította a 24/2009. (VI. 19.) R. rendelet 4.§-a, 2009. jún. 19-jétől

33

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

34

Módosította a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. február 25-től.

35

Módosította a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

36

Kiegészítette a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

37

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

38

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

39

Módosította a 10/2011. (III. 28.) GYMJVÖ. rendelet 3 §-a 2011. április 1-ei hatállyal

40

Módosította a 11/2012. (V. 26.) GYMJVÖ. rendelet 31.§-a, 2012. május 26-tól

41

Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 5.§-a, 2012. december 20-tól

42

Kiegészítette a 24/2009. (VI. 19.) R. rendelet 6.§-a, 2009. jún. 19-jétől