Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003.(V.5.) önkormányzati rendelete

Helyi építési szabályzat Rábapatona község Rendezési Tervéhez

Hatályos: 2020. 03. 12

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003.(V.5.) önkormányzati rendelete

Helyi építési szabályzat Rábapatona község Rendezési Tervéhez

2020.03.12.

Rábapatona község képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következő helyi építési szabályzatot (továbbiakban HÉSZ) megállapítja, a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási terveit jóváhagyja, és ezek együttes alkalmazását elrendeli.

Általános előírások - Az előírások hatálya és alkalmazása

1. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Rábapatona község teljes közigazgatási területére.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá – a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – műtárgyat és más építményt tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak (OTÉK, ágazati szabványok stb.) és e rendeletben előírtaknak szabad.

(3) Jelen rendelet csak TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2/M[1] számú szabályozási tervlapjaival együtt érvényes, csak ezekkel együtt módosítható.

(4) A módosított rendelet csak a TT-1-2004. sz. tervdokumentáció PSZ-1 és MSZ-2 számú, valamint a 11/ZU/2013. munkaszámú módosító szabályozási tervlapjaival együtt érvényes.

Szabályozási elemek

2. § (1) A szabályozási terv, valamint jelen rendelet előírásai kötelező és irányadó szabályozási elemeket tartalmaznak.

(2) I. rendű kötelező szabályozási elemek

a) az építési előírások a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre

b) a szabályozási vonal ( közterületet a nem közterülettől elválasztó vonal )

c) a közúti szabályozási elemek (szabályozási szélességek)

d) területfelhasználási módok határa

e) építési övezet határa

f) beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

g) 10 éven túli szabályozási vonal

h) készítendő részletes szabályozási terv határa

(3) II. rendű szabályozási elemek a /2/ bekezdésben nem említett szabályozási elemek.

a) irányadó telekhatár
b)építési hely határa
(4)Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott.
(5) A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervein a K jel a kialakult állapotot jelenti.

Övezeti besorolások

5. § (1) A szabályozási és övezeti terv Rábapatona közigazgatási területét az alábbi övezetekre bontja

Megnevezés:

Rajzi jel:

Beépítésre szánt területek:

lakóterület

falusias lakó

L f

vegyes terület

településközpont vegyes

V t

gazdasági

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

G ksz

különleges terület

sport és szabadidős tevékenység területe

K sp

rekultiválandó szemétlerakó

K rsz

temető

K t

napelem park

K np

üdülőterület

hétvégiházas terület

Ü h

Beépítésre nem szánt területek:

közlekedési és közműterületek

mellékút

KÖ m

országos gyorsforgalmi főút

KÖ f

gyűjtőút

KÖ gy

településközi út

KÖ t

kiszolgáló út

vasút

KÖ va

kerékpáros nyomvonal

KÖ k

gyalogút

KÖ gya

erdőterületek

gazdasági célú erdő

E

védő erdő

E v

közjóléti erdő

E k

zöldterület

közpark

Z kp

fásított terület

Z ft

mezőgazdasági területek

mezőgazdasági üzemi

M ü

szántó terület

M sz

rét, legelő terület

M r

nádas, mocsár

M n

vízgazdálkodási területek

vízisport és sporthorgászat

V sh

erdőterület

V e

rét, legelő terület

V r

vízfelület

V

„Különleges terület

sport és szabadidős tevékenység területe

K sp

rekultiválandó szemétlerakó

K rsz

Temető

K t

Bánya

K-B”

Védőtávolságok

6. § (1) Folyóvizek, csatornák, holtágak mentén a partéltől számított 6 méteres sávon a fenntartást akadályozó létesítményeket, építményeket elhelyezni nem lehet.

(2) A 20 kV-os nagyfeszültségű vezetéknél külterületen a tengelytől mért 5 méteres védőtávolságon belül, belterületen a tengelytől mért 2,5 méteres védőtávolságon belül építmény nem helyezhető el.

(3) A település 1000 méteres védőtávolságán belül dögkút, hulladéklerakó (törmeléklerakó kivételével) illetve más egyéb bűzös, fertőzésveszélyes tevékenységet folytató telephely nem létesíthető.

(4) A mezőgazdasági üzemi terület (állattartó telep) 500 méteres védőtávolságán belül közösségi épület nem helyezhető el.

(5) A vasút 50 méteres védőtávolságán belül építmény nem, illetve csak a kezelő hozzájárulásával helyezhető el.

(6) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeken a vonatkozó jogszabály alapján agyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság, a települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. A területen belül pince nem létesíthető.

(7) A távlati ivóvízbázis becsült védőterületén belül az irányadó jogszabály a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet.

(8) A nagyvízi meder övezetében a vonatkozó jogszabály értelmében a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni.

A telekalakítás szabályai

7. § (1) A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervein irányadó telekhatárral, megszüntető jellel, vagy a kettő együttes alkalmazásával jelölt telekalakítás ajánlás. Azok a telkek, amelyek megfelelnek az övezeti előírásoknak, telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthetőek. Azok a telkek, amelyeknek valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak, csak a jelölt telekalakítások végrehajtása után építhetők be.

(2) A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 tervein ’K’ jellel ellátott méretek, telekosztások a kialakult állapotot jelentik.

(3) A falusias lakóterületeken telket összevonni 50 méteres telekszélességig lehet.

(4) A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervein a közút céljára történő lejegyzés által érintett részeken a meglévő terület, telek –amennyiben az jelenleg is megfelel az övezeti előírásoknak- a jelölt telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthető. Ilyenkor a beépítésnél a kialakítandó telek paramétereinek figyelembe vételével kell az épületeket elhelyezni.

A létesítmények elhelyezésének szabályai

8. § (1) Azokon a területeken, ahol a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervei építési hely határát jelölnek meg épületet elhelyezni csak az építési hely határa jellel körülhatárolt területen belül lehet. A terveken jelölt építési hely határán kívül eső telekrészen csak az eredeti terepszint alatti létesítmény (pince) helyezhető el.

(2) Ahol a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2 jelű szabályozási terve nem tartalmaz építési hely határvonalat, ott az épületek elhelyezésére szolgáló területet az övezetre vonatkozó elő-, oldal-, és hátsókerti méretek betartásával kell meghatározni.

(3) Oldalhatáron álló beépítés esetén

a)kelet-nyugati fekvésű teleknél az északi oldalhatáron
b)dél-kelet – észak-nyugati fekvésű teleknél az észak-keleti oldalhatáron
c)észak-kelet – dél-nyugati fekvésű teleknél az észak-nyugati oldalhatáron
d)észak-déli fekvésű teleknél a keleti oldalhatáron
kell az épületeket elhelyezni.
(4)Az építmények közötti legkisebb távolságok 14 m-nél nagyobb telekszélesség esetében az OTÉK 36. §-ában foglaltak kötelezően betartandóak.
(5)Oldalhatáron álló beépítés esetén melléképítményt (pl. garázst) a fő funkciót hordozó épülettel egybeépítve vagy a fő funkciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron lehet elhelyezni.
(6)Azokon a helyeken, ahol a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervei belvizes területet ábrázolnak, épületeket csak a terület feltöltése után lehet elhelyezni.
(7)Azokon a helyeken, ahol a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervei 10 éven túli szabályozási vonallal tervezett utakat jelölnek, ott az utak nyomvonalában épületeket elhelyezni nem lehet.

A kialakult esetekre vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Az építési övezeti előírásoktól eltérően kialakult telekméreteket, telekhasználatot, vagy megvalósult épületet és bármely más, a követelményeknek meg nem felelő övezeti tényezőt, ha az jogszerűen vagy jóhiszeműen valósult meg a HÉSZ közreadása előtt; továbbá, ha annak megvalósulása érvényes építési engedély alapján folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni.

(2) Ha a beépítettség mértéke magasabb vagy a telek területe kisebb a megengedettnél, akkor a telken meglévő épület felújítható, átalakítható, de sem a beépítettség, sem az épületek építménymagassága nem növelhető. A szintterület növelése a tetőtér beépítésével lehetséges.

(3) Amennyiben a telek területe kisebb a megengedettnél és a telekhatár módosítása semmilyen módon nem lehetséges, valamint a rajta lévő épület elbontásra kerül, maximum az eredeti épülettel megegyező nagyságú épület építhető. Az építési hely kötelező határa az eredeti épület helyének határa. A megengedett maximális építménymagasság az eredeti épület építménymagassága.

(4) Az övezeti előírásoknak nem megfelelő, kialakult építménymagasságok esetén az épület felújítható, átalakítható, új épület építésekor azonban az övezeti előírásoknak megfelelő építménymagasságot kell az építési telken alkalmazni.

(5) Azokon a területeken, ahol a telekméretekre vonatkozó előírás „K” kialakult, építési telek alakítása a tömbben jellemzően kialakult telekméreteknek megfelelően – az építési telek beépítési módjára beépítettségére és az építmények között megengedett legkisebb távolságokra vonatkozó előírások figyelembe vételével – történhet. A kialakított telek területe a tömbben illetve a tömbön belüli övezetben kialakult és beépített telkek területének átlagától maximum 10 %-al térhet el.

(6) Az építési telekre már korábban túlnyomórészt felosztott telektömb területén, amennyiben a már kialakult telek valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak a telek a beépítési mód, beépítettség és az építmények között megengedett legkisebb távolság figyelembevételével beépíthető.

(7) Már kialakult tömbbelső estén a telekhatárok módosítása esetén, az övezeti határvonaltól max. 10 méter eltérés engedélyezett.

A közművekre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a csapadékvizek elvezetéséről, a közművek kiépítéséről, illetve szükséges rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

(2) Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

(3) A közművekkel kapcsolatos mindennemű egyéb építési tevékenység során az ágazati előírásokat és a vonatkozó szabványokat kell figyelembe venni.

(4) A teljes közművel nem rendelkező területeken a közművek kiépítéséig a szennyvíztárolást zárt szennyvíztározóban kell megoldani.

(5) A település belterületén az ivóvízhálózaton 200 méterenként tűzcsapot kell elhelyezni.

(6) A szabályozási előírások során a teljes közművesítettség nem foglalja magában a zárt csapadékvíz elvezetés meglétének követelményét.

Természetvédelem

13. § Országos védelemben részesített természeti érték a településen nincs.

Környezetvédelem

14. § (1) A településen a levegőtisztaság-védelem biztosítása érdekében a 21/2001. (II. 14.) Korm. r. alapján az illetékes szakhatóságok közreműködésével egy többlépcsős zónarendszert kell kidolgozni. Helyhez kötött légszennyező források légszennyezésével kapcsolatban a hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásait be kell tartani. A tervezési területen létesítendő légszennyező anyagot kibocsátó források kibocsátási határértékeit ennek megfelelően kell megállapítani.

(2) A tervezési területen az egyéb funkciójú területekkel (lakó, vegyes) határos zajkibocsátónak kell gondoskodnia a zajvédelemről. A zajt kibocsátó szükség esetén saját telkén köteles gondoskodni a zajvédelemről, és a zajt csökkentő berendezés elhelyezéséről.

(3) A zaj kibocsátója és a levegő szennyezője indokolt esetben mérésre kötelezhető.

(4) A területen feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag ill. veszélyes hulladék nem használható fel. A területen esetleg található környezetet károsító anyagokat a tereprendezés során el kell távolítani.

(5) Építési munkáknál a terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről és megfelelő újrahasznosításáról gondoskodni kell.

(6) eljes közművel el nem látott területeken a terület tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, kommunális és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a hulladéktelepekre való szállításáról.

(7) Külterületen és belterületen az eddig a lakosság által illegális szemétlerakónak használt területeken a hulladék elhelyezését meg kell szüntetni. Az eddig felhalmozott hulladékot el kell szállítani, majd a területet rekultiválni kell.

(8) Beépítésre szánt területen az építési tevékenység csak közművesített telek esetén kezdhető meg.

(9) A lakóterületek szennyvizeit közcsatornába kell vezetni a mindenkori hatályos előírások határértékeinek betartásával, melyek jelenleg a 204/2001 (X.26) Kormányrendelet által előírt küszöbértékek.

(10) Rábapatona közigazgatási területe a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet szennyeződés érzékenységi besorolása szerint „A” fokozottan érzékeny terület. (távlati ivóvízbázis hidrogeológiai védőterülete)

2. Övezeti előírások

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lakóterületek

15. § Általános előírások:

(1) Épületek elhelyezése:

a)már beépült utcák foghíjbeépítései esetén az elő- és oldalkert méreteknek az utcában már jellemzően kialakult méretekhez kell igazodni.
b) új beépítésű területeken az elő-, oldal- és hátsókert méretek meghatározásánál az OTÉK 35. § –ban foglaltak az irányadóak
(2) Az oldalhatáron álló beépítés esetén az előkerti, oldalkerti, hátsókerti méretek betartásával meghatározott építési helyen, a 18 méternél nagyobb szélességű építési telken az épület szabadon állóként is elhelyezhető. A 18 méternél keskenyebb telkek esetében csak oldalhatáron álló beépítés alkalmazható.
(3)A lakóterületek övezeti tagolását a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási tervlapja tartalmazza.
(4)Az újonnan kialakított falusias lakóterület övezeteiben az oldalkertek szélessége min. 6 m, a hátsókertek mélysége min. 10 m. Kivételt képez ez alól az a terület, ahol a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási tervlapja más hátsókerti méretet nem jelölnek.
(5)A területen melléképítmény csak a fő funkciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron helyezhető el. A melléképítmény építménymagassága nem haladhatja meg a fő funkciót hordozó épület építménymagasságát, minimális magassági korlát melléképítmény esetében nincs. Állattartás céljára szolgáló épület maximum 30 m2 hasznos alapterületig létesíthető
(6)A falusias lakóterület (FL) jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagy kertes, általában egy önálló rendeltetési egységet magába foglaló telkeket tartalmazó övezet. A falusias lakóterületen telkenként egy, legfeljebb kétlakásos lakóépület, vagy két egylakásos lakóépület helyezhető el.
A részletes övezeti előírásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák:

L f-1

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

14/50/700

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélység: 50 m
Terület: 700 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-2

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

18/K/1500

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 18 m
Mélység: kialakult
Terület: 1500 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-3

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

18/50/900

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 18 m
Mélység: 50 m
Terület: 900 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-4

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

16/50/800

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 16 m
Mélység: 50 m
Terület: 800 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-5

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

18/60/1100

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 18 m
Mélység: 60 m
Terület: 1100 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-6

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

20/40/800

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m
Mélység: 40 m
Terület: 800 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-7

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

20/60/1200

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m
Mélység: 60 m
Terület: 1200 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-8

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

K/K/K

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: kialakult
Mélység: kialakult
Terület: kialakult

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: általános esetben min. 5 m, a trapéztelkek esetén min:10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-9

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

16/50/800

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 16 m
Mélység: 50 m
Terület: 800 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-10

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

19/35/660

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs
Állattartó épület

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 19 m
Mélység: 35 m
Terület: 660 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-11

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

16/30/600

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs
Állattartó épület

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 16 m
Mélység: 30 m
Terület: 600 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-12

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

16/30/500

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs
Állattartó épület

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 16 m
Mélység: 30 m
Terület: 500 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

L f-13

O/SZ

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

900

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs
Állattartó épület

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Terület: 900 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, szabadon álló, magastetős
Előkert mélysége: min. 2 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett
építménymagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Lf-14

O

0,5

30

50

16

40

650

3,5

4,5

2

Lf-15

O

0,5

30

50

18

40

700

3,5

4,5

2

L f

jelű építési övezet

L f-14

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

600

Megengedett használat

Lakóépület maximum telkenként 1 rendeltetési egységgel.
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %


A telek legkisebb méretei

Terület: 600 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épületmagasság

Maximum: 4,5 m

L f-15

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

800

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %


A telek legkisebb méretei

Terület: 800 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló
Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épületmagasság

Maximum: 4,5 m

(7)Az L f jelű övezet területére beépítési igény esetén részletes szabályozási tervet kell készíteni. A területen a megengedett használat:
Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
A település dél-keleti részén található L f jelű lakóövezet beépítését a dél felől (Rába-folyó felől) kell elkezdeni.
(8)

L f-14

O

30

0,5

4,5

700

L f-15

O

30

0,5

4,5

900

A lakóterületeken belül az OTÉK 14 §. (2) (3) szerinti építmények helyezhetők el, a lakóterületi övezetekhez tartozó táblázatokban szereplő, az elhelyezhető funkciókra vonatkozó „megengedett használat” és „nem helyezhető el” rubrikák törlésre kerülnek.
OTÉK és HÉSZ értelmezése szerint.

Lf-16

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

14/40/600

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélység: 40 m
Terület: 600 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

Vegyes területek

16. § (1) A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási tervlapján Vt jellel jelölt településközpont-vegyes területeken a következő övezeti előírások érvényesek:

V t-1

O

50/25

2,0

jelű építési övezet

7,5

18/40/700

Megengedett használat

Lakóépület
Igazgatási épület
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség,

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 30 %-át kell csak telken belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

25 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 18 m
Mélység: 40 m
Terület: 700 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: kialakult vagy min. 5 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

2,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

40 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum. 7,5 m

V t-2

O

50/25

2,0

jelű építési övezet

7,5

K/K/K

Megengedett használat

Lakóépület
Igazgatási épület
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség,

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 30 %-át kell csak telken belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

25 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: kialakult
Mélység: kialakult
Terület: kialakult

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: kialakult vagy min. 5 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

2,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

40 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum. 7,5 m

Gazdasági területek

17. § (1) A kereskedelmi, gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek ill. szolgáltató létesítmények elhelyezésére kijelölt terület.

(2) A G ksz jelű övezetekben a telkek korlátlanul összevonhatóak.

(3) A kereskedelmi gazdasági területek esetében a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció Sz-1 és Sz-2 jelű szabályozási tervein jelölt helyeken, telken belüli kötelező védőfásítást kell telepíteni.

A részletes övezeti előírásokat a következő táblázatok mutatják:

G ksz-1

SZ

50/30

1,5

jelű építési övezet

9,5

30/80/2500

Megengedett használat

Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, építmény (melyeknek a szennyezési kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg a lakóterületekre előírt maximum értékeket)
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás
Parkoló
Igazgatási és irodaépületek
Raktárépületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m
Mélység: min. 80 m
Terület: min. 2500 m2

A beépítési mód

Szabadon álló
Előkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 10 m
Hátsókert mélysége: min. 15 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 9,5 mGksz-2 jelű építési övezet

Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett
építménymagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Gksz-2

SZ

1,50

50 30

2000

3,5

9,5

3

Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett
épületmagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Egyéb előírások

Gksz-2

SZ

1,5

50

30

-

-

1500

-

9,5

3

Környezetterhelési határértékek meghatározásánál a hatályos rendeletek1,2,3 alkalmazandóak

Gksz-3 jelű építési övezet

Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett
épületmagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Egyéb előírások

Gksz-3

SZ

1,5

50

30

-

-

5000

-

21,0

5

alkalmazandóak1,2,3Környezetterhelési határértékek meghatározásánál a hatályos rendeletek

[1] 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet
2 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet
3 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet
(4)Gksz-2 gazdasági területen az előkert minimum 5 m, az oldalkert minimum 5 m a hátsókert minimum 10 m.
(5)A Gksz-2 és Gksz-3 építési övezet telkén a zöldfelületek a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében háromszintű zöldfelületként alakítandók ki.
(6)A Gksz-3 építési övezet telkén a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a fásított terület művelési ágú telekrész zöldfelületként továbbra is megtartandó.

Üdülőterületek

18. § (1) Az üdülőterületekbe jelen esetben a hétvégi házas területek tartoznak.

(2) A hétvégi házas területen elhelyezhetők:

Hétvégiházak, legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek
A terület rendeltetését nem zavaró, az üdülési használatot szolgáló épületek
Kereskedelmi létesítmények
A sporthorgászathoz kapcsolódó létesítmények
Sport és szabadidős létesítmények
(3) A területre beépítés előtt részletes szabályozási tervet kell készíteni.

Különleges területek

19. § (1) A sport és szabadidős területek a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervlapján KÜ SP jellel ellátott területek.

K sp-1 (Sportpálya)

jelű építési övezet

Megengedett használat

A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevékenységet szolgáló épületek, építmények
Sportlétesítmények
A terület fenntartásához szükséges épületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 30 %-át kell csak telken belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

A be nem épített terület 80 %-a

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A beépítési mód

Szabadon álló, magastetős
Épületet elhelyezni TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervén jelölt építési helyen belül lehet

A telek legkisebb méretei

Terület: kialakult

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,2

A beépítettség legnagyobb mértéke

10 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 6,0 m

K SP-3 (Agárpálya)

jelű építési övezet

Megengedett használat

Agárpálya és a hozzá kapcsolódó létesítmények
Vendéglátó létesítmények
Kapcsolódó egészségügyi, szociális épületek
Sportlétesítmények
A terület fenntartásához szükséges épületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

A be nem épített terület 80 %-a

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A beépítési mód

Szabadon álló, magastetős
Épületet elhelyezni TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervén jelölt építési helyen belül lehet

A telek legkisebb méretei

Terület: kialakult

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,2

A beépítettség legnagyobb mértéke

10 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 6,0 m

K Temető

jelű övezet

(2)A temető területén maximum 2%-os beépítettség mellett a terület funkcióját szolgáló épület, építmény helyezhető el. A fő funkciót hordozó épület megengedett építménymagassága 6,0 méter. Az övezetben szabadon álló és oldalhatáron álló, magastetős épület helyezhető el a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció Sz-1 jelű tervlapján megadott építési helyen belül.
(3)A temető kerítése csak természetes anyagból (kő, tégla, fa) készíthető. A kerítés kegyeleti szempontból minimum 50 %-ban tömör építésű és 1,80-2,50 m közötti magasságú kell legyen. A kerítés belső oldalán cserjét ill. fát kell telepíteni.
(4)A temetőben lévő sírjelek magassága nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temető területének max. 65 %-át foglalhatják el. Egyéb kérdésekben a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet betartása kötelező.

K rekultiválandó szemétlerakó

jelű övezet

(5)A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű tervlapján K rsz jellel jelölt területen a hulladék lerakását meg kell akadályozni. A területet a hulladék elszállítása után fásítani, rekultiválni kell. A hulladéklerakó felszámolása során a 2000. évi XLIII. tv. 30. §-ának előírásai az irányadóak.
(6) K-B jelű Különleges bánya övezet
Az övezetben:
a. kavics (külfejtéses) bányászati tevékenységhez és annak kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek helyezhetőek el;
b. kialakítható telek legkisebb területe: 500 m2;
c. beépítés mód: szabadon álló;
d. a beépítettség legnagyobb mértéke: 10 %;
e. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,0 m;
f. a közműellátás mértéke: közművesítetlen;
g. a zöldfelület legkisebb mértéke: 40%;
h. terepszint alatti építés csak a telekhatáron belül, az a) pontban meghatározott tevékenységekhez szükséges mértékben végezhető;
i. az előkert legkisebb mértéke: 3,0 m;
j. az oldal- és hátsókert legkisebb mértéke: 10,0 m.
K np jelű különleges napelem park építési övezet
(7)A TH-15-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű tervlapján K np jellel jelölt területen elsősorban napelemes kiserőművek telepítése engedélyezett. A területen a beépítési paraméterek által meghatározott módon a vonatkozó jogszabályban1 gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területre meghatározott funkciójú épületek is elhelyezhetők. A területen keresztülhúzódó vízelvezető árok nyomvonalának területét fenn kell tartani a folyamatos vízelvezetés biztosítása céljából. Az árok partjától 6 m-es távolságon belül épület, építmény nem helyezhető el.
A részletes övezeti előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett
építménymagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

K np

SZ

0,2

10

50

-

-

3000

-

9,5

-

(8)A Knp területen belül létesítendő napelemek felületét depolarizációs műszaki megoldással kell ellátni.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési- és közműterületek

20. § (1) A közlekedési és közmű elhelyezési területbe a községen áthaladó országos közutak, az önkormányzati fő- és gyűjtő utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák valamint ezek csomópontjai tartoznak.

(2) A tervezési területen az utak szabályozási szélességét a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és Sz-2 jelű szabályozási tervlapjai, valamint az út mintakeresztszelvények tartalmazzák. A külterületi utak szabályozási szélessége csak irányadó jellegű, a konkrét szabályozási szélességek csak engedélyezési szintű úttervek alapján határozhatók majd meg.

(3) Az utak területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a biztonságos közlekedés feltételeinek fenntartása mellett az út kezelőjének hozzájárulásával és a vonatkozó ágazati szabványok, előírások betartásával lehet.

(4) A közlekedési területen elhelyezhetőek az OTÉK 26. § (3) bekezdésében foglalt létesítmények.

(5) közutakra rácsatlakozást kialakítani csak az út kezelőjének hozzájárulásával lehet.

(6) A területen az útkategóriák alábbiak:

KÖ f Országos gyorsforgalmi főút
KÖ t Településközi út
KÖ gya Gyalogút
KÖ gy Gyűjtőút
KÖ Kiszolgáló út
KÖ m Mellékút
KÖ va Vasút
Gyalogút (B X.):
- - a 714/1 hrsz.-ú út
- - a 725 és 726 hrsz-ú telkek között kialakított új út
- - a 1130 hrsz.-ú út és annak folytatása
A belterületen települési gyűjtőút (B V.):
- - a Zrínyi utca a Kossuth utcától és a folytatásában kiépítendő út
- - a Kossuth utca
- - a Rákóczi Ferenc utca és a Külső Rákóczi utca
- - a Tabán utca
- - a Győri utca
- - az Arany János utca Petőfi utca és Győri utca közötti szakasza
- - a Petőfi Sándor utca az arany János utcáig
- - az Árpád utca
Településközi út (K VIII.):
- - a töltésen Mérges felé kiépítendő út
- - az Ikrény felé vezető településközi út, melynek tervezett nyomvonala a vasút mellett halad a keleti felüljáróig és innen kanyarodik Ikrény irányába
- - a 0210, 0222 és 0228 hrsz.-ú utak nyomvonalában kiépítendő út (Ikrény felé vezető, régi győri út)
- - a 058/4 hrsz.-ú út (Koroncó felé)
Országos gyorsforgalmi út (K II.):
- - a 85-ös főút tervezett új nyomvonala
(7) A gyorsforgalmi út szabályozási területén belül épületet elhelyezni csak a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű tervlapján jelölt épületek elhelyezésére szolgáló területen belül lehet.
(8) Az M85 út tervezett csomópontjának kialakítására vonatkozó előírások:
- - külön szintű csomópont kialakítása, mely biztosítja a lehajtást Rábapatona felé, illetve az M1 autópálya, Börcs és Enese felé vezető településközi utak számára egyaránt
- - a tervezett felüljáró biztosítsa a kereszt irányú kerékpáros közlekedést a gyorsforgalmi út felett
- - a távolsági buszok (átmenő járatok) számára megállót kell kiépíteni a csomópont közelében
- - az építés alatt is állandó bejáratot kell biztosítani a településre
-
(9) A 8. sz. vasúti fővonal és a településre bevezető településközi út (ill. a településen belül gyűjtőút) kereszteződését közúti aluljáróval kell megoldani.
(10)Jelen rendeletmódosítás PSZ-1 tervlapján a a KÖ gy jellel ellátott út szabályozási szélessége 16,0 m (Zrínyi u. folytatása).

Zöldterületek

21. §

Z

jelű övezet

(1)Zöldfelület az állandó növényzettel fedett közpark területe.
(2)A közpark területén elhelyezhetőek a pihenést, testedzést, gyermekek szórakoztatását szolgáló létesítmények (térbútorok, játszóterek) illetve a fenntartást szolgáló létesítmények.
(3) Az övezetben maximum 2% beépítési százalék mellett 3,0-3,5 m-es építménymagasságú építmény építhető szabadon álló módon.
(4)A 205 és 207 hrsz.-ú közpark területen elhelyezhetőek a szociális létesítmények illetve a vásárokkal és egyházi ünnepek alkalmával rendezett búcsúval kapcsolatos létesítmények, árusító helyek és kiszolgáló létesítmények illetve a fenntartást szolgáló létesítmények, valamint hulladék udvar és kiszolgáló létesítményei.
(5)A zöldterületen az OTÉK 27 § (2)-(3)bekezdés előírásait alkalmazni kell.
(6) A területen a zöldterületi kategóriák az alábbiak:
Z kp Közpark
Z ft Fásított terület
(7) A fásított terület a közparknál kevésbé igényesen kialakított –inkább természet közeli állapotban meghagyott- zöldterület.

Erdőterületek

22. § (1) A területen az alkalmazott kategóriák az alábbiak:

E Gazdasági célú erdő
E v Védő erdő
E k Közjóléti erdő
(2)A gazdasági célú erdő területén a 100.000m2-t (10 ha) meghaladó telken az erdő rendeltetésének megfelelő építmény helyezhető el maximum 0,5 %-os beépítés mellett. Az építmények magassága a 3,5 métert nem haladhatja meg.
(3)A védőerdő területe elsődlegesen környezetvédelmi célokat szolgál. A területén építmény nem helyezhető el.
(4) A közjóléti erdő területe elsődlegesen ismeretterjesztő, egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésre szolgál. Területén rendeltetésének megfelelően csak a felsorolt célokat szolgáló építmények, épületek helyezhetőek el. Az építmények magassága a 3,5 métert, a beépítés mértéke az 5%-ot nem haladhatja meg.

Mezőgazdasági területek

23. § (1) A területen a mezőgazdasági területek alkalmazott kategóriái az alábbiak:

M sz Szántóterület
M r Rét és legelő területe
M n Nádas, mocsár
M ü Mezőgazdasági üzemi terület
(2)A mezőgazdasági területeken 10 000 m2-t el nem érő telken építményt elhelyezni nem szabad. Az 10 000 m2 feletti telkeken a beépítettség nem haladhatja meg a 3%-ot. Az 10 000 m2 feletti telkeken lakóépület és gazdasági épület egyaránt elhelyezhető.
(3)A mezőgazdasági területeken meglévő a deflációs hatást csökkentő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni. A mezőgazdasági táblák szegélyei mentén a TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció Sz-2 jelű szabályozási tervlapján jelölt helyeken a terület tulajdonosainak új fasorokat kell ültetniük.
(4) A mezőgazdasági területen kerítést csak ott lehet létesíteni, ahol lakóépület vagy mezőgazdasági épület került elhelyezésre.
(5)A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervein „csőkútból öntözött terület” jelölt területek csőkútból öntözhető területek, ezért az esetleges művelési ág váltásról az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot értesíteni kell.

M ü-1

SZ

30/30

0,5

jelű építési övezet

7,5

30/80/2500

Megengedett használat

Mezőgazdasági tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás, állattartás, növénytermesztés stb.) kapcsolatos épületek, építmények
Igazgatási és irodaépületek
Mezőgazdasági épek tárolására alkalmas épületek

Egyéb előírások

A területen a jelenlegi állatlétszám (kb. 3200 sertés vagy más állatfajtából álló azzal egyenértékű) nem növelhető
A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és Sz-2 jelű tervein jelölt helyeken védőfásítást kell telepíteni. A védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell állni.
A területen új állattartó épületek nem helyezhetőek el.

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m
Mélység: min. 80 m
Terület: min. 2500 m2

A beépítési mód

Szabadon álló
Előkert mélysége: min. 8 m
Oldalkert mélysége: min. 6 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 7,5 m

(6) A TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervein Mü-2 jellel jelölt területekre épület elhelyezési igény felmerülésekor részletes szabályozási tervet kell készíteni.
A területen a megengedett használat: Mezőgazdasági tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás, állattartás, növénytermesztés stb.) kapcsolatos épületek, építmények, igazgatási és irodaépületek, mezőgazdasági épek tárolására alkalmas épületek. A területeken olyan állatfajtát, állatlétszámot és technológiát lehet megengedni, mely a kijelölt 500 méteres védőtávolságot nem lépi túl. Az új állattartó épületek védőtávolságának meghatározásakor a Környezetvédelmi felügyelőség az illetékes szakhatóság. A megengedett maximális beépítettség a 30%-ot nem haladhatja meg.

M ü-3

SZ

30/30

0,5

jelű építési övezet

7,5

50/50/2500

Megengedett használat

Mezőgazdasági tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás, állattartás, növénytermesztés stb.) kapcsolatos épületek, építmények
Igazgatási és irodaépületek
Mezőgazdasági épek tárolására alkalmas épületek

Egyéb előírások

A területeken olyan állatfajtát, állatlétszámot és technológiát lehet megengedni, mely a kijelölt 500 méteres védőtávolságot nem lépi túl. Az új állattartó épületek védőtávolságának meghatározásakor a Környezetvédelmi felügyelőség az illetékes szakhatóság.

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 50 m
Mélység: min. 50 m
Terület: min. 2500 m2

A beépítési mód

Szabadon álló
Előkert mélysége: min. 8 m
Oldalkert mélysége: min. 6 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 7,5 m

Egyéb területek

24. § (1) Az egyéb területekbe a folyóvizek medre és partja, nyílt csatornák, vízelvezető árkok medre és partja tartoznak.

(2) A területen az egyéb területek alkalmazott kategóriája az alábbi:

V vízfelület
V sh vizisport és sporthorgászat területe
V e erdőterület
V r rét, legelő terület
(3)A vízgazdálkodási területen az OTÉK 30. § (2) bekezdésben foglalt építmények helyezhetőek el.
(4)Vízgazdálkodási területen nem csak vízgazdálkodási célokat szolgáló épületet elhelyezni csak a vízisport és sporthorgászat céljára jelölt területen lehet.V sh (Vizi sport, horgászat)

jelű építési övezet

Megengedett használat

Közösségi, vízisport és sporthorgászat céljait szolgáló létesítmények
A területen csak provizórikus jellegű építmények helyezhetőek el, melyek árvíz esetén gyorsan elbonthatóak

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Elektromos ellátás
Ivóvíz
A szennyvíztárolást olyan zárt módon kell megoldani, hogy a várható magas vízállások esetén a szennyvíz az élővízbe ne kerülhessen

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

A be nem épített terület 80 %-a

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A beépítési mód

Szabadon álló, magastetős
Épületet elhelyezni TH-01-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervén jelölt építési helyen belül lehet

A telek legkisebb méretei

Terület: min: 1000 m2

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,2

A beépítettség legnagyobb mértéke

10 %

Korlátozások

A területen csak a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság hozzájárulásával lehet épületeket elhelyezni

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület esetén)

Minimum 3,5 m
Maximum 6,0 m

3. Záró rendelkezések - Hatálybalépés

25. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994.(VIII.15.) és 16/1999.(X.28.) számú rendeletekkel módosított 5/1994.(IV.1.) számú rendelete Rábapatona község összevont rendezési tervéhez készült Szabályozási előírásairól.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet