Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26

Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

  1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
  3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. §


(1) A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 268.488 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  1. a költségvetési bevételek összege: 248.961 ezer forint,
  2. a költségvetési kiadások összege:  268.488 ezer forint,
  3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 19.527 ezer forint.

3. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       115.679 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     4.753 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                     104.467  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                         17.140 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                      4.899 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        874 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                               1.149 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                          248.961 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               248.961 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.

                               

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      238.160 ezer forint,
  2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:   10.801 ezer forint.


(4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       84.871. ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           23.352   ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             63.523 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             5.969 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      57.074 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 22.634 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     5.785 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   5.280 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       268.488 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:        265.988 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.500  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     234.789 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.699 ezer forint.

5. §


A helyi önkormányzat nevében végzett:


a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) kamerarendszer kiépítés              5.000 ezer forint,

ab) iskola tetőcsere                           3.000 ezer forint,

ac) védőnőnek számítógép vásárlás     100 ezer forint,

ad) óvodába számítógép vásárlás          50 ezer forint,

ae) polgármesteri hivatal számítógép    175 ezer forint,

ag) fűkasza vásárlás                            214 ezer Ft.


 b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) ................-..................... felújítás

bb) .............-........................ felújítás 

6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 3.582 ezer forint,

b) „Iskola-kifli” 500 ezer forint,

c) Betegséggel kapcsolatos ellátások 283 ezer forint,

d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 234 ezer forint,

e) Lakásfenntartási támogatás 835 ezer forint.

7. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 48.859 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 48.859 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. §


(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  + 3.355 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -22.898 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja  szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:


a) belső finanszírozással 26.430. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


      (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

              igénybevétele összesen:                                                                          26.430 ezer forint,

              ebből:   

      aa) működési célú                                                         18.766 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     7.664 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


  (1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.688           ezer forintban állapítja meg.


  (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:


a) a költségvetési bevételek összege: 46.688 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 46.688 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ---- ezer forint hiány.

12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     24.300 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           6.562 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             8.349 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              606 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           29 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    282 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        40.128 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 46.688 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 46.688 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -  ezer forint.

13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                               27.852 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     7.571 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                    10.196 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     1.069 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                   46.688 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 46.688 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.688 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.


(2)  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata - fő.


15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:


a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.


4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 51.157 ezer forintban állapítja meg.


       (2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

          a) a költségvetési bevételek összege: 51.157 ezer forint,

          b) a költségvetési kiadások összege: 51.157 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          32.782 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                9.120 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                  3.806 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                44 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             64 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             45.816 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:


a) a kötelező feladatok bevételei: 51.157  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 51.107 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 ezer forint.

18. §(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


a) K1. Személyi juttatások:                                                                       36.033 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             9.961 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               5.113 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         50 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            51.157 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok kiadásai: 51.157 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51.107 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50 ezer forint.

19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:


a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 248.961 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   182.544 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 66.417 ezer forint többlet.

22. §


   

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         115.679 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       4.753 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                       104.467 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                           17.140 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                        4.899 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          874 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 1.149 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                            248.961 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 248.961 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     238.160 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.801 ezer forint.

23. §


(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    27.789 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..       7.670 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         51.368 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         5.363 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   57.001 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              22.352 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  5.721 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                5.280 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    182.544 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:       180.044 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.500 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     149.011 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.533 ezer forint.

24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. §


(1)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél,

b) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél.


(2)  A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ---- ezer forint.

26. §


Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


27. §


A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 

29. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


       (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:


a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét. 

33. §


      (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat            határozza meg:


  1. a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
  2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2015 évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

34. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


35. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.