Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete

a 8/2003.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Rábapatona Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 12

Rábapatona község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


Rábapatona Község Képviselőtestületének 8/2003. (V.5.) önkormányzati rendeletében Rábapatona Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről (a továbbiakban: HÉSZ) megállapított TH-13-02-01 munkaszámú dokumentáció Szabályozási terv „SZ-2” jelű tervlapja helyébe a rendelet 1. melléklete szerinti „SZ-2/M” tervlapon „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan az „SZ-2/M” tervlap, míg a TH-01-02-09 munkaszámú dokumentáció Szabályozási terv „SZ-1” jelű tervlapja helyébe a rendelet 1. melléklete szerinti „SZ-1/M1 és SZ-1/M2” tervlapon „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan az „SZ-1/M1 és SZ-1/M2” tervlapok lépnek a TH-19-02-10 számú dokumentáció alapján.

2. §


A HÉSZ 6.§ (6) bekezdésben a


„A Rába folyó töltésétől mért 110 méteres sáv árvizek esetén fakadóvíz veszélyes terület, ezért ezen a 110 méteres védőtávolságon belül pincék létesítése nem megengedett.”


szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:


„A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeken a vonatkozó jogszabály alapján agyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság, a települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. A területen belül pince nem létesíthető.”

3. §


A HÉSZ 6.§-a kiegészül az alábbi szövegrésszel:


„(8) A nagyvízi meder övezetében a vonatkozó jogszabály értelmében a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni.”

4. §


A HÉSZ 15.§-a kiegészül az alábbi szövegrésszel:


 “L f-14

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

600


Megengedett használat

Lakóépület maximum telkenként 1 rendeltetési egységgel.

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

Lakosságot nem zavaró kisipari építmény

Helyi     szintű      igazgatási,    egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %                                                  

A telek legkisebb méretei

Terület: 600 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épületmagasság

Maximum: 4,5 m


 L f-15

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

800


Megengedett használat

Lakóépület

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

Lakosságot nem zavaró kisipari építmény

Helyi     szintű      igazgatási,    egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %                                                  

A telek legkisebb méretei

Terület: 800 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló

Előkert mélysége: min. 5 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0.5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épületmagasság

Maximum: 4,5 m

5. §


A HÉSZ 17.§ (3) bekezdésben a


Gksz-3 jelű építési övezet


 Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM

(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett

épületmagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Egyéb előírások

Gksz-3

SZ

1,5

50

30

-

-

5000

-

21,0

3

Környezetterhelési határértékek meghatározásánál a hatályos rendeletek1,2,3 alkalmazandóak


szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM

(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett

épületmagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Egyéb előírások

Gksz-3

SZ

1,5

50

30

-

-

5000

-

21,0

5

Környezetterhelési határértékek meghatározásánál a hatályos rendeletek1,2,3 alkalmazandóak

6. §


A HÉSZ 17.§ (3) bekezdése a következő táblázattal egészül ki:


 „Gksz-2 jelű építési övezet


Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM

(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett

épületmagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Egyéb előírások

Gksz-2

SZ

1,5

50

30

-

-

1500

-

9,5

3

Környezetterhelési határértékek meghatározásánál a hatályos rendeletek1,2,3 alkalmazandóak

7. §


A HÉSZ 17.§ (4) bekezdésben a


/4/ A Gksz-2 gazdasági területen beépítési, illetve telekalakítási igény felmerülése esetén a teljes területre részletes szabályozási tervet kell készíteni.


 szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:


 „/4/ A Gksz-2 gazdasági területen az előkert minimum 5 m, az oldalkert minimum 5 m a hátsókert minimum 10 m.

8. §


A HÉSZ 17.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„/5/ A Gksz-2 és Gksz-3 építési övezet telkén a zöldfelületek a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében háromszintű zöldfelületként alakítandók ki.”

9. §


  1. Jelen rendelet az elfogadás napjától számított 15. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábapatona község képviselőtestületének 8/2003. (V.5.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul.


  1. A TH-19-02-10 számú dokumentáció szerinti SZ-1/M1, SZ-1/M2 szabályozási tervlapokon szabályozott területre vonatkozóan a TH-01-02-09 számú dokumentáció SZ-1 jelű szabályozási terv hatályát veszti. Az SZ-2/M szabályozási tervlapokon szabályozott területre vonatkozóan a TH-13-02-01 számú dokumentáció SZ-2 jelű szabályozási terv hatályát veszti.

10. §


Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni.