Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 24

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

1. Általános rendelkezések


 1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


2. §


(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 349.156 ezer forintban állapítja meg.

 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 1. a költségvetési bevételek összege: 284.199 ezer forint,
 2. a költségvetési kiadások összege: 349.156 ezer forint,
 3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 64.957 ezer forint.
 1. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          151.033 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       17.355 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                68.000  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  12.227 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             30.100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             5.484  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                                      ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                   284.199 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               254.099  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                        30.100 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 236.744 ezer forint,
 2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.455 ezer forint.


 (4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       98.675 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    21.133 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          105.446 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           6.259 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    26.192 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  34.186 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     42.269 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                                14.996 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                      349.156 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 262.001 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 87.155 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 272.701 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 76.455 ezer forint.

5. §


(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 39.146 ezer forint

aa) Kerékpárút projekt 35.146 ezer forint

ab) Takarék épületének megvásárlása 4.000 ezer forint


  (2) felújítási kiadások felújításonként: összesen 27.000 ezer forint

a) Járda felújítása 17.000 ezer forint

b) Óvoda épületének hőszigetelése 10.000 ezer forint

6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 2.500 ezer forint,

7. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt      kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 14.431 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 14.431 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő

10. §


(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)   -35.957 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 29.000 ezer forint hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 51.629. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: -51.629 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         - 8.525 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                    - 43.104 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 42.235 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 42.235 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 42.235 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  ezer forint hiány.

12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        1.748 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     -   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                -  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                      42.235 ezer forint,

    Költségvetési bevételek összesen:                                                        43.983 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 43.983 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 43.983 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     31.391 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     6.640 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             5.952 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        43.983 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 43.983 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43.983 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata – 0 fő.


(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


(4) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 65.526 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 65.526 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 65.526 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -.............  ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            63.533 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                                 63.533 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 63.533 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 63.533 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

18. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         39.224 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        8.944 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               12.850 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        2.515 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          63.533 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 63.533 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.533 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 282.451 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 241.640 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 40.811 ezer forint többlet.

22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       149.285 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   17.355 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             68.000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               12.227 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                          30.100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                         5.484 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                                 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                282.451 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 252.351 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.100 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 234.996 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.455 ezer forint.

23. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   28.060 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   5.549 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          86.644 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        6.259 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  26.192 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               34.186 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 39.754 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                              14.996 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                    241.640 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 157.000 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 84.640 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 167.700 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 73.940 ezer forint.

24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


25. §


A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


27. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

28. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

29. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

30. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

31. §


(1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 1. a köztisztviselői illetményalapja 46.380 Ft a Képviselő-testület 2/2019. (I.23.) számú határozata alapján.
 2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2019. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

32. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések


33. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.