Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 28

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya


1. §


(1)    A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő–testület irányítása alá tartozó

a.) polgármesteri hivatalra

b.) Katica Óvodára

c.) az önkormányzat költségvetésére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:

kiadási főösszegét                  261 414 E Ft

                        (bruttó)             373.330 E Ft

bevételi főösszegét                  261 414 E Ft-ban

                                   (bruttó)             373 330 E Ft
állapítja meg.


(2)    Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. mellékletealapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)    A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.mellékletek részletezik.

A költségvetés részletezése


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1)    Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2)    Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3)    Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     


(4)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6)    Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1., 10., 11., 11.1., 11.2., mellékletek szerint határozza meg.


(8)    Az önkormányzat a kiadások között 3 087 E Ft általános, 16 701 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.


(9)    Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 44,75 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg a képviselő-testület. (13. sz. melléklet)

A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. §


(1)    Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)    Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)    A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(4)    Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki..


(5)    A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


 (6)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


(8)    Képviselő – testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos teljesítése az államháztartási törvény 77. § (1) bekezdése alapján történt meg.


(9)    Az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(10)  A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(11)  A polgármester a társadalom-, és szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül átruházott hatáskörben, a Szociálpolitikai Bizottság két ülése közötti időszakban halaszthatatlan sürgős esetben átmeneti szociális segélyt állapíthat meg az arra jogosult részére alkalmanként 100 E Ft összeghatárig a Képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatási kötelezettség mellett.

Az előirányzatok módosítása


5. §


(1)    Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.


(2) A Képviselő-testület a működési tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az esetenkénti felhasználás a 200 E Ft-ot nem haladhatja meg.


(3)    A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések költség kihatása a későbbi évekre nézve a jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak.


(4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.


(5)    A képviselő-testület félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(6)    A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.


(7) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(8)    A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(9)    Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(10)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai


6. §


(1)    A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)    Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


(3)    Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.


(4)    Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


(5)    Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(6)    Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési információs füzetének összeállítására vonatkozó irányelvekben foglaltak szerint a jóváhagyott előirányzatokon a szükséges átdolgozást végrehajtsa, s erről a testületet tájékoztassa.


(7)      A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása során, az egyes jogcímeken belül, az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportok között és azokon belül, a tényleges felhasználásnak megfelelően előirányzat módosítást végrehajtsa.


(8)      A képviselő–testület engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó, nem tervezett un. évközi (állami) visszatérítések és pénzátvételek összegével a szociálpolitikára tervezett előirányzatot a szükségletnek megfelelően emeljék.


(9)    A képviselő–testület hozzájárul az évközi egyéb (állami) visszatérülések pénzátvételek terhére a kiadási előirányzatok emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.


(10)  A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása


7.§


Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközöknek a számlavezetőnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Polgármesteri Hivatal gazdasági feladatait ellátó ügyintéző kezdeményezésére, a jegyző javaslatára, a Polgármester dönt.

Az önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések


8.§


(1)    A Képviselő–testület a Katica Óvoda kollektív szerződéséből adódó kedvezmények és juttatások fedezetét a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok erejéig biztosítja.


(2) A képviselő – testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét 2013. évre 170 000 Ft összegben állapítja meg.

Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok


9.§


(1)    Az önkormányzat önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.


(2)    1000 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő – testületi jóváhagyás esetén lehet.


(3)    A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez az intézmény adatszolgáltatásra köteles a 14. számú melléklet szerint.


(4)    A költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


10. §


(1)    Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)          Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni

Záró és vegyes rendelkezések


11. §


(1)    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek