Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 31

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


 1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


2.  §


(1) A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 283.860 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 1. a költségvetési bevételek összege: 212.897 ezer forint,
 2. a költségvetési kiadások összege: 283.860 ezer forint,
 3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 70.963 ezer forint.

3. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         117.538 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   -           ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               65.187 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  16.065 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               7.105 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                798 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       6.204 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   212.897 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                      212.897 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                    - ezer forint.

                               

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      199.588 ezer forint,
 2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.309 ezer forint.


(4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       85.716. ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    23.454 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           62.622 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          3.500 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    41.336 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     5.386 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    57.229 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 1.269 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés)                             3.348 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         283.860 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:        281.560 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.300  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:      - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     219.976 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.884 ezer forint.

5. §


A helyi önkormányzat nevében végzett I. félévi főbb beruházási kiadások:

aa) Köztemető térkövezése 2.121 ezer forint

ab) I. világháborús emlékmű felújítása (pályázatból) 1.091 ezer forint

ac) hőszigetelési tervdokumentáció (óvoda) 100 ezer forint

ad) Csapadékvíz elvezetési pályázat-projekt terv 1.361 ezer forint

ae) egészségügyi centrum pályázati tervdokumentáció 1.279 ezer forint

af) fűkasza vásárlás 380 ezer Ft.”

ag ) polg. hivatal épületének energetikai tanúsítása 127 ezer forint

ah) napelem park tervdokumentáció I. ütem 762 ezer forint

ai) napelem park tervdokumentáció II. ütem 952 ezer forint

aj) energetikai pályázat(tervdok.) 270 ezer forint

ak) templom felújítás pályázati tervdokumentáció 120 ezer forint

al) ingatlan program (polg.hivatal) mezőőri szolg. 73 ezer forint


 b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Temető belső út felújítás 2.000 ezer forint

bb) Rábapatonai Általános Iskola épületében mosdó és udvar felújítás 2.000 ezer forint

bc) Tűzoltószertár épületének felújítása 2.000 ezer forint

bd) Utak burkolatának felújítása 50.000 ezer forint

be) Járdák felújítása 3.000 ezer forint

bf) Rábapatonai Katica Óvoda elé zebra festése 2.000 ezer forint

bg) Rábapatonai Általános Iskola előtti járda felújítása 2.000 ezer forint

6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 3.500 ezer forint,

7. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 38.949 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 38.949 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

10. §


(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  -20.388 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -50.575 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja  szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 71.052. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:


a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                          71.052 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         +16.045 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     - 87.097 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 36.874 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 36.874 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 36.874 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ---- ezer forint hiány.

12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

      a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       1.826 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:- ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                10 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              2 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                           35.036 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                       36.874 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:           36.874 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:         -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:     -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 36.874 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -  ezer forint.

13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      24.347 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       6.560 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           5.767 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           --  ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    73  ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     127 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      36.874 ezer forint.”


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 36.874 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36.874 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.


14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.


(2)  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata – fő.

15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 46.556 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 46.556 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 46.556 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                           -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                         -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                   -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                               46.556 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                              46.556 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 46.556  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 46.556 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

18. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        34.366 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              9.458 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2.714 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            18 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             46.556 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.556 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.556 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 211.059 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 197.082 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 13.977 ezer forint többlet.

22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         115.712 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               65.177 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  16.065 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               7.105 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                797 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       6.204 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  211.059 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 211.059 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     197.750 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.309 ezer forint.

23. §


(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     27.003 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       7.436 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         54.141 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       3.500 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   41.336 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 5.295 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                57.102 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                1.269 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     197.082 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:       194.782 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     133.416 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.666 ezer forint.

24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. §


(1)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél,

b) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél.


(2)  A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ---- ezer forint.

26. §


Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


27. §


A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

33. §


(1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 1. a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
 2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2016. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

34. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


35. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.