Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 29

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzataz önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.  Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzataz önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.  

1. Általános rendelkezések


 1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. §


(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét 513.903 ezer forintban állapítja meg.


 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 1. a költségvetési bevételek összege: 457.245 ezer forint,
 2. a költségvetési kiadások összege: 513.903 ezer forint,
 3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 56.658 ezer forint.
 1. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      136.870 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   12.742 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              62.500  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  11.112 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                     234.021 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                  457.245  ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               223.224  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     234.021  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 223.224 ezer forint,
 2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 234.021 ezer forint.


 (4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     90.207 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. 18.553 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         73.085 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        6.752 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    55.663 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 57.386 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 202.539 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      24 ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                                9.694 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       513.903 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:188.597 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 325.306 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 253.954 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 259.949 ezer forint.


5. §


A helyi önkormányzat nevében végzett:


a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 86.359 ezer forint

aa) Kerékpárút kiépítése 56.187 ezer forint

ab) Sportöltöző építéséhez saját erő 10.000 ezer forint, 14.000 ezer forint hitel

ac) Fűnyíró traktor vásárlása 1.905 ezer forint

ad) Informatikai eszközök létesítése 4.267 ezer forint


 b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 224.530 ezer forint

ba) Temető lépcső 500 ezer forint

bb) Középületek érintésvédelmi felülvizsgálata 500 ezer forint

bc) Tűzoltószertár épületének felújítása, belső befejezés 2.540 ezer forint

bd) Útburkolatok felújítása önerőből és hitelből 203.000 ezer forint

be) Járdák felújítása önerő+pályázat 14.990 ezer forint

bf) Rábapatonai Katica Óvoda elé zebra festése, parkoló kialakítása 2.000 ezer forint

bg) Kamerarendszer bővítése 1.000 ezer forint

bh) Kamerarendszer bővítése 1.000 ezer forint

6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:


a) Települési segély 2.500 ezer forint,

7. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 44.796 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 44.796 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

10. §


(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)   -30.730 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 25.928 ezer forint hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 56.658. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         56.658 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         +12.818 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                    - 69.476 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 39.956 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 39.956 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  39.956 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ---- ezer forint hiány.

12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         747 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     -   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                -  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                      37.895 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                           38.642 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.642 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38.642 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.


13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     27.319 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   5.483 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         5.840  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                   38.642  ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 38.642 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 38.642 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata – fő.


(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2018. 01. 01. napjától 2018. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


(4) Az illetménykiegészítés mértéke – 2018. 01. 01. napjától 2018. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 48.773 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 48.773 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  48.773 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            45.609 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                             45.609 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 45.609 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 45.609 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.


18. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          35.424 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        7.290 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2.764 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         131 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           45.609 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.609 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.609 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”


19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 456.498 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 429.652 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 26.846 ezer forint többlet.

22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       136.123 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    12.742 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                62.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   11.112 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                          ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                   234.021 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                   456.498 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 222.477 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 234.021 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 209.735 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 246.763 ezer forint.”

23. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                27.464 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.780 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                      64.481 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     6.752 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 55.663 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              57.255 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                               202.539 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    24 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                  9.694 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     429.652 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 169.858 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 259.794 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 160.140 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 269.512 ezer forint.

24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 3 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. §


(1)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése volt szükséges.

a) Rábapatona Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló úthálózat felújítá-   sa fejlesztési cél,


(2)  A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 164.000 ezer forint.


26. §


Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


27. §


A polgármester 1000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

33. §


(1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 1. a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
 2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2018. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

34. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


35. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.