Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya


  1. §


(1)    A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Katica Óvoda) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

296 210 E Ft

(bruttó) 394 858 E Ft

Költségvetési bevétellel


296 210 E Ft

 (bruttó) 394 858 E Ft

     Költségvetési kiadással


állapítja meg.

(2)    Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.


(4)    A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


 (5)   A 2014. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az önkormányzat költségvetésébe a 2013. és az azt megelőző évek pénzmaradványa terhére maradvány igénybevételeként 8 861 E Ft-ot rendeli  el.


(6)    A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése


3.§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1)    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2)    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3)    Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.    

 

(4)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6)    Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.9.2.9.3., mellékletek szerint határozza meg.


(8)    Az Önkormányzat a kiadások között 2 248 E Ft általános, 13 067 E Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§


 (1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 (2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 (3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 (4)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


 (5)   Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.


 (6)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


 (7)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


 (8)   A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


(9)    Az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.


(10) A (9) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(11) A polgármester az ellátottak juttatása előirányzatán belül átruházott hatáskörben, a Szociálpolitikai Bizottság két ülése közötti időszakban halaszthatatlan sürgős esetben átmeneti szociális segélyt állapíthat meg az arra jogosult részére alkalmanként 100 E Ft összeghatárig a Képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatási kötelezettség mellett.

Az előirányzatok módosítása


5.§


 (1)   Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)    A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás az 500 E Ft-ot nem haladhatja meg.


(3)    A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések költség kihatása a későbbi évekre nézve a jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak.


(4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.


(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(6)  A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(7)  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(8)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(9)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai


6.§


(1)    A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)    A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


(3)    Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(4)    A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


(5)    Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési információs füzetének összeállítására vonatkozó irányelvekben foglaltak szerint a jóváhagyott előirányzatokon a szükséges átdolgozást végrehajtsa, s erről a testületet tájékoztassa.


(6)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása során, az egyes jogcímeken belül, az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportok között és azokon belül, a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat módosítást végrehajtsa.


(7)    A képviselő-testület engedélyezi, hogy az ellátottak juttatásához kapcsolódó, nem tervezett un. évközi (állami) visszatérítések és pénzátvételek összegével az előirányzatot a szükségletnek megfelelően emeljék.


(8)    A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása


7.§


Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközöknek a számlavezetőnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Polgármesteri Hivatal gazdasági feladatait ellátó ügyintéző kezdeményezésére, a jegyző javaslatára, a polgármester dönt.

Az önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos vegye és átmeneti rendelkezések


8.§


A képviselő–testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét 2014. évre 170 000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


9.§


(1)    Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)    Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10.§


(1)    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.