Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.30) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 03 - 2019. 10. 16

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének


5/2016 (IV.30) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


Az önkormányzat 2015. évi bevételeit 258.473 ezer Ft-ban, kiadásait 185.270 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                      258.473 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                        185.270 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                         20.234 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                            20.234 ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                   238.239 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                    165.036 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  81.525 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                          17.263 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      42.062 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                6.841ezer Ft
  • speciális célú támogatások                              8.069 ezerFt  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 39.208 ezer Ft-ban, azaz Harminckilencmilliókettőszáznyolcezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.


5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.7. §.


A Képviselő-testület a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal összevont költségvetésének teljesítését mérlegszerűen a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §.


A Képviselő-testület a Göllei Napköziotthonos Óvoda összevont költségvetésének teljesítését mérlegszerűen a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §.


A képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását az 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.


10. §.


A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását az 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.11. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2015. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


12. §.


A képviselő-testületnek 2015. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.13. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Gölle, 2016. április 30. nap.
Kovács Ernő                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                    jegyző
Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016. május 2. napján kihirdetésre került.
Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek