Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2019. 07. 01

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról

2019.07.01.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (5) bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének és a 46. § (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Tolna megyei Önkormányzat állásfoglalásának, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után,figyelemmel a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012.(XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra, az alábbi rendelet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Bátaszék Város közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az inert hulladékra, a radioaktív hulladékokra, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

2. Fogalom meghatározások

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Egyedül élő: az a személy, aki a lakóingatlanában egyedül él, és oda más személy állandó jelleggel nincs bejelentkezve;

2. Gyűjtőpont: az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött háztartási hulladék (papír, műanyag, üveg) helye;1

3. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt épület, a több lakásos lakásszövetkezeti vagy társasház és a hozzá tartozó telek;2

4. Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója;

5. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket;

6. Közület: a gazdasági társaságok jogi személyiségükre való tekintet nélkül, a szövetkezet, a közös vállalat, valamint az egyéni vállalkozó;

7. Önkormányzati Hivatal: Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal;

8. Síkosság-mentesítés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának csökkentésére, érdesítésére irányuló tevékenység;

3. Ingatlanok és közterületek tisztántartása

4. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosának az (1) bekezdés alá nem tartozó ingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:

a) a beépített, illetőleg beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése, kaszálása,

b) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító) nyesése,

c) beépítetlen ingatlanok, zárt kertek utcafrontján, garázsok ajtaján az ingatlan helyrajzi számát – minimum A/4-es formátumban és időtálló kivitelben – jól láthatóan elhelyezni a köztisztasági kötelezettség megállapítása érdekében,

d) az ingatlanon belül vagy a közterületen elhelyezett hulladéktároló edénye környezetének tisztántartása, rendszeres takarítása,

e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal.

(3) Az ingatlantulajdonos közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:

a) az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az épület 5 méteres körzetén belüli terület - beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is - tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság-mentesítése,

b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint az épületek alatti átjárók, árkádok tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság-mentesítése,

(4) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, az önkormányzati hivatal jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és szabálysértési eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben.

5. § (1) Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők:

a) közutak, kerékpárutak, lépcsők, közparkok játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a kijelölt helyre történő elszállítása,

b) az 4. §-ban meghatározottakon túl a közterület burkolt felületeinek tisztántartása, hó és síkosság-mentesítése,

c) az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos kiürítése, tisztántartása, javítása, pótlása,

d) a belterületen levő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása,

e) közterületen levő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás

f) a belterületi vízgyűjtők és vízelvezető árkok, csatornák, valamint átereszek tisztántartása,

g) ingatlantulajdonosok által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap elszállítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a képviselő-testület az önkormányzati hivatal, illetve annak megbízása alapján a BÁT-KOM 2004. Kft (7140 Bátaszék, Baross u.1/A., továbbiakban: Kft.) útján látja el.

4. Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás

6. § (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) folyamatosan síkosság-mentessé kell tenni.

(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 20g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kizáró módon történhet.

(3) Klorid tartalmú vegyszerek használata alul-felüljárók, hidak felületein és azok 15 méteres körzetében, zöld felületeken és azok környékén tilos.

7. § (1) A hó eltakarítását úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(2) A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat 6 m-nél szélesebb úton az úttest szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb út esetén a járda szélén kötelesek összegyűjteni.

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint útkereszteződésben elhelyezni tilos.

5. A kereskedelmi, a vendéglátó-ipari, a szolgáltató egységek és elárusítóhelyek

üzemeltetőinek kötelezettsége

8. § A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (5 m széles sávot figyelembe véve) a használó köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani.

6. Építési és bontási területek tisztántartása

9. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület foglalási engedély alapján lehet tárolni.

(2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.

(3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul eltakarítani.

7. Anyagok, áruk szállítása

10. § (1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

(3) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztántartása érdekében úgy kell eljárjon, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő.

(4) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.

8. Zöldhulladékok ártalmatlanítása

11. §3 A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.

9. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12. § (1) A közterületen elhullott állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(2) Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

(3) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos.

(4) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe történő elhelyezése tilos.

(5) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot a közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni, tilos.

10. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje

13. § (1) A települési hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett cikói hulladéklerakóban és a bátaszéki gyűjtőponton, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(2) Bátaszék város közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról – közszolgáltatás keretében – a VERTIKÁL- Alisca Terra Konzorcium (a továbbiakban: Közszolgáltató) az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) konzorciumi tag útján gondoskodik.45

(2a) A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. Konzorcium vezető felel a közszolgáltatás fenntartásáért, központi ügyintézésért (adatszolgáltatás, kapcsolattartás, rendszerfejlesztés), a közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztosításáért, a hulladékkezelő telepek üzemeltetéséért, rekultivációs feladatok ellátásáért, rekultivációs tartalék megképzéséért, engedélyekért. A Konzorcium vezető által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 60 %.6

(2b) Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumi tag a közszolgáltatási szerződések, önkormányzati rendeletek és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. által megadott gyakorisággal gyűjti a megadott hulladéktípusokat és az optimalizált logisztika szerint, a meghatározott végpontra szállítja. A konzorciumi tag által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 40 %.7

(3) Bátaszék Város Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.8

14. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 (egy) alkalommal kötelező, kivéve, ha a 22. § (4) bekezdés szerinti személy a zsákos hulladékgyűjtést választotta.

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények vagy a Szolgáltató emblémájával jelzett műanyag zsák használata kötelező.

15. § (1) A közszolgáltató a települési hulladékot a 14. § (1) bekezdésében meghatározott gyakorisággal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

(2) A szállítás módjáról és idejéről, valamint annak megváltoztatásáról az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.

11. A közszolgáltatási szerződés

16. § (1) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; a hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására terjed ki.

(2) Az önkormányzat és a Közszolgáltató az (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, melynek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait;

b) a közszolgáltatási szerződés tárgyát;

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;

d) a teljesítés helyét;

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

f) a felek jogait és kötelezettségeit;

g)9

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

i) az irányadó jogszabályok megnevezését;

j) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(3) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik, első ízben 2014. január 1-jétől.

(4) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 37. § (1) bekezdésében, míg a Közszolgáltató a Hgtv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel.10

(5) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.

(6) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.

12. Személyes adatok kezelése11

17. § (1) A Közszolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához használhatja fel.

(2) A Közszolgáltató a személyes adatokat az ingatlantulajdonos szerződéses jogviszonyának megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.12

13. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

18. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására szerződést kötni. Az ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, vagy szabványos zsákkal, amelynek használata kötelező.

(2)13 A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.

(3) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. függelékét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4)14 A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlantulajdonost a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.

19. § (1)15 Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2)16 A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább tizenöt nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 2. függelék szerinti kérelem nyomtatványon, a lakatlanság tényének jegyző általi igazolásával köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.

(3)17 Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.18

(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(5)19 A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlantulajdonos jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.

(6)20 Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlantulajdonossal.

20. §21 (1) A 60 literes tárolóedényt a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe.

(2) A 60 literes tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése. Az ingatlantulajdonosnak a 60 literes tárolóedény igénybevétele iránti kérelemhez csatolnia kell azon jegyzői igazolást (3. függelék), amely tartalmazza, hogy a kérelmező, mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

(3) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlantulajdonost megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.

(4) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.

(5) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére az önkormányzati hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

21. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles Bátaszék Város Önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő berendezést ne károsítsa.

(5) A tárolóedény mellé további települési hulladékot elhelyezni csak a szállítási napokon és kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A zsák ára tartalmazza a hulladékszállítás díját is.

(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt üríthetővé tenni.

22. § (1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési hulladéknak (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, folyadék, veszélyes hulladék stb.). E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlantulajdonosnak felróható okból – nem üríthető; vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(3)22 A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével. A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően az egyedül élő vagy egy kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy a közszolgáltató által biztosított zsákot is alkalmazhat hulladékgyűjtésre. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkozniuk úgynevezett egyedül élői nyilatkozatnak (4. függelék) a közszolgáltató részére történő megküldésével.

(5) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását jelen rendelet 22. § (1) - (3) bekezdés megszegése esetén.

(6) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele az önkormányzati hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.

23. § (1) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

(2) A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az edény használójával kötött külön szerződés alapján, térítés ellenében a közszolgáltató átvállalhatja.

24. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében kell elhelyezni.

(2)23 A tárolóedényt a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a Közszolgáltatónak való átadás végett közterületre – a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból – nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények ürítésre történő kihelyezéséről az ingatlantulajdonos gondoskodik.

25. § (1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 24. § (2) bekezdésben megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni. A gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(2) Az ingatlantulajdonosnak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság-mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék.

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(4) Az ingatlantulajdonos a nála keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot saját tárolóedényébe köteles gyűjteni. Tilos a hulladékot közterületen elhagyni vagy a más tulajdonában, használatában lévő hulladékgyűjtő edénybe elhelyezni.

26. §24 Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlantulajdonos 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

26/A. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, zöld – elkülönített gyűjtése – 2 db 120 literes edényekben - a bátaszéki hulladékudvarban, e rendelet mellékletében felsorolt gyűjtőpontokon, továbbá a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik.

(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

(3) A házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtésekor a társasházak esetében 1100 literes matricával ellátott edény biztosítja a papír, műanyag és 240 literes matricával ellátott edény biztosítja az üveg elkülönített gyűjtését. Családi házas övezetben átlátszó zsákban javasolt a műanyagot és zöld hulladékot, illetve a papírt kötegelve a közszolgáltató által megjelölt napon kihelyezni a hulladékgyűjtő edény mellé.25

26/B. §26 (1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.

(2) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

(4) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át -, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.

(5) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).

(6) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

27. § (1) A Közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a Közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.

(2) A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(3) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal úgy végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson, és környezetszennyezést ne idézzen elő.

(4) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a tárolóedény mindenkori tulajdonosának kell gondoskodnia.

(6)27 A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

(7) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(8) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a Közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a Közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni.

(9) Amennyiben a szállítás az ingatlantulajdonos hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a tulajdonos a szállítást megrendeli, de ez esetben a Közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(10) Amennyiben a Közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.

15. A közszolgáltatás díja

28. § (1) Az ingatlantulajdonosok (magánszemélyek, intézmények stb.) a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatás ellenértékét a kötelezettek, beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezetet is, 2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.2829

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

29. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.30

(2) A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét.

16. Záró rendelkezések

30. § (1) E rendelet 2014. január 2-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:

a) a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2008.(III.6.) KT számú rendelet hatályát veszíti,

b) – d)31

(3) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.

(4) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket és a rendelet végrehajtását Bátaszék város jegyzője ellenőrzi.

(5) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.

1. melléklet

Az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött háztartási hulladék gyűjtőpontjai
- Ady E. u –Bonyhádi út Ady E. utca csatlakozásánál Szenes út melletti közterület
- Babits u. – ÁFÉSZ üzlet melletti parkoló-keleti oldal
- Bajai u. – a Spár áruház mögött keleti oldalon lévő terület
- Kolozsvári u. Nyéki utca csatlakozása – Lajvér patak hídja melletti közterület.
- Kossuth L. u. – piactéri parkoló
- Lajvér u.- Lajvér utca Platán sor csatlakozása Platán sor nyugati oldali közterület
- Kövesd –Svábhegy u. – körforgalom melletti közterület
- Lajvér – Hegyalja u. kereszttől délre eső közterület

2. melléklet

Választható szabványos tárolóedények32
Választható szabványos (DIN) tárolóedények:
60 literes tárolóedény
70 literes tárolóedény
80 literes tárolóedény
110 literes tárolóedény
120 literes tárolóedény
140 literes tárolóedény
145 literes tárolóedény
180 literes tárolóedény
240 literes tárolóedény
770 literes tárolóedény
1100 literes tárolóedény
70 literes társaság emblémájával ellátott zsák

1. függelék

Adatbejelentő lap
Alulírott, név: …………………………………….. települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom.
a közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………..
A) A közszolgáltatást igénybe vevő megnevezése és azonosító adatai:
1.) Magánszemély adatai:
Név:……………………………………………………
Lakcím:………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………….
Anyja neve:…………………………………………….
2.) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház stb. adatai:
Cím:…………………………………..…………………
Bankszámlaszám: ……………………………………...
Adószám: …………………………………
Cég képviselője: ……………………...
Lakcím, székhely:……………………………………...
Értesítési cím: …………………………………………
B.)

Hulladék-tároló edény


60 literes


70 literes


80 literes


Mennyiség (db)

bérelt

saját

bérelt

saját

bérelt

saját

Hulladék-tároló edény


110-120 literes


240 literes


770 literes


Mennyiség (db)

bérelt

saját

bérelt

saját

bérelt

saját

Hulladék-tároló edény


1100 literes


Mennyiség (db)

bérelt

saját

Kérjük a megfelelő adatot az edényméret alá számmal beírni!
C.) A fizetés módja: átutalással
közszolgáltató által megküldött csekken
Kérjük a megfelelőt X-el megjelölni!
Vállalom, hogy lakcímem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a közszolgáltatónak.
Kelt: ………………………………………..…..
……………………………………………………..
aláírás

2. függelék

Kérelem
Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Bátaszék, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítás szüneteltetéséhez szükséges igazolást kiadni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják.
Bátaszék, …………………………………….
……………………………………………
ingatlan tulajdonos aláírása
Tanúk nyilatkozatai
Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan tudomásunk szerint ………………………………….. napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják.
Bátaszék, …………………………………………………..
………………………………………… ……………………………………
név név
………………………………… ……………………………………………
lakcím lakcím
………………………………… ……………………………………………
személyi igazolvány szám személyi igazolvány szám
………………………………… ……………………………………………
aláírás aláírás
Igazolás
Alulírott ……………………………., a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti ingatlant életvitelszerűen nem lakják.
…………………………………..
jegyző

3. függelék

Kérelem
Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy az Bátaszék, …………………………………….. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a 60 literes tárolóedény igénybevételéhez szükséges egyedül élői igazolást szíveskedjen kiadni. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlanban egyedül és életvitelszerűen lakom.
Bátaszék, …………………………………….
……………………………………………
ingatlan tulajdonos aláírása
Tanúk nyilatkozatai
Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlanban kérelmező egyedül és életvitelszerűen lakik.
Bátaszék, …………………………………………………..
………………………………………… ……………………………………
név név
………………………………… ……………………………………………
lakcím lakcím
………………………………… ……………………………………………
személyi igazolvány szám személyi igazolvány szám
………………………………… ……………………………………………
aláírás aláírás
Igazolás
Alulírott ………………………., a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti lakóingatlant kérelmező, mint természetes személy egyedül és életvitelszerűen használja.
…………………………………..
jegyző

4. függelék

Kérelem
Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Bátaszék, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítást zsákos elszállításra változtatni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a helyi rendelet értelmében a lakásban egyedül élőnek minősülök.
Bátaszék, …………………………………….
……………………………………………
……………….……………….szig.száma
ingatlan tulajdonos aláírása
Igazolás
A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal nevében ezennel igazoljuk, hogy a Bátaszék………………………………..szám alatt, az alábbi személyek vannak bejelentve:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
A fentieknek megfelelően a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013.(XII.31.) önk.-i rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében kérelmező egyedül élőnek minősül, azaz jogosult a zsákos hulladékgyűjtésre.
Bátaszék, …………………………………………………..
……………………………………………
aláírás
1

a 3. § 2. pontja a 2/2014.(II.1.) önk.-i rendelet 29. § a.) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2014. február 1-jétől.

2

a 3. § 3. pontja a 2/2014.(II.1.) önk.-i rendelet 29. § e.) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2014. február 1-jétől.

3

a 11. § második mondata a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

4

a 13. § (2) bekezdésében lévő dőlt betűs szövegrészt a 13/2016. (IX. 12.) önk-i rendelet 1. §-a állapította meg. Hatályos 2016. szeptember 15-től.

5

a 13. § (2) bekezdés a 9/2018. (VI. 29.) önk.-i rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2018. július 1.-jétől.

6

a 13. § (2a) bekezdést beiktatta a 9/2018. (VI. 29.) önk.-i rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. július 1.-jétől.

7

a 13. § (2b) bekezdést beiktatta a 9/2018. (VI. 29.) önk.-i rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. július 1.-jétől.

8

a 13. § bekezdéseit újra számozta a 2/2014.(II.1.) önk.-i rendelet 29. § b.) pontja. Hatályos 2014. február 1-jétől.

9

a 16. § (2) bekezdés g.) pontját hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 12.) önk.i rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. szeptember 15-től.

10

a 16. § (1), (2), (2) és (3) bekezdés számozását a 2/2014.(II.1.) önk.-i rendelet 29. § b.) pontja 16. § (1) – (4) számozásra módosította. Hatályos 2014. február 1-jétől.

11

a 12. alcímet beiktatta a 9/2018. (VI. 29.) önk.-i rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. július 1.-jétől.

12

a 17. § (1)-(2) bekezdését beiktatta a 9/2018. (VI. 29.) önk.-i rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. július 1.-jétől.

13

a 18. § (2) bekezdést a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

14

a 18. § (4) bekezdést a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

15

a 19. § (1) bekezdés a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

16

a 19. § (2) bekezdés a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

17

a 19. § (3) bekezdés első mondata a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

18

a 19. § (3) bekezdés a 7/2016.(IV.4.) önk.-i rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. április 11-étől.

19

a 19. § (5) bekezdést a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

20

a 19. § (6) bekezdést a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

21

a 20. § a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

22

a 22. § (3) bekezdés a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

23

a 24. § (2) bekezdés a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

24

a 26. § a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

25

a 26/A. § a 7/2016.(IV.4.) önk.-i rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. május 1-től.

26

a 26/B. §-t a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 8. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. július 1.-jétől

27

a 27. § (6) bekezdés a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.

28

a 28. § (1) bekezdés a 2/2014.(II.1.) önk.-i rendelet 29. § e.) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2014. február 1-jétől.

29

a 28. § (1) bekezdés a 13/2016. (IX. 12.) önk-i rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. szeptember 15-től.

30

a 29. § (1) bekezdés a 13/2016. (IX. 12.) önk-i rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. szeptember 15-től.

31

a 30. § (2) b.) – d.) pontokat a 2/2014.(II.1.) önk.-i rendelet 29. § e.) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos 2014. február 1-jétől.

32

a 2. mellékletet a 16/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelet 10. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. július 1.-jétől.