Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 06- 2022. 02. 25

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.06.

Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. 3. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését 312.035 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 490.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 178.110 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 178.110 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg az önkormányzat.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

289.114

18.412

4.509

312.035

aa)

működési költségvetési bevételét

159.919

18.327

4.509

182.755

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

129.195

85

0

129.280

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

417.833

31.432

40.880

490.145

ba)

működési költségvetési kiadását

174.347

31.432

40.680

246.459

személyi jellegű kiadások

23.842

1.808

11.439

37.089

munkaadókat terhelő járulékok

3.719

187

1.830

5.736

dologi jellegű kiadások

70.252

18.107

2.375

90.734

támogatásértékű működési kiadások

8.400

0

24.766

33.166

működési célú pénzeszköz átadás

58.020

8.030

270

66.320

előző évi állami támogatás visszafizetés

4.704

0

0

4.704

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.110

3.300

0

5.410

működési kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

3.300

0

0

3.300

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

243.486

0

200

243.686

beruházások előirányzata

172.358

0

200

172.558

felújítások előirányzata

16.192

0

0

16.192

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

54.936

0

0

54.936

c)

költségvetési hiányát

178.110

Ebből: Kötelező feladat hiány

128.719

Önként vállalt feladat hiány

13.020

Államigazgatási feladat hiány

36.371

ca)

működési költségvetési hiányát

63.704

Ebből: Kötelező feladat hiány

14.428

Önként vállalt feladat hiány

13.105

Államigazgatási feladat hiány

36.171

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

114.406

Ebből: Kötelező feladat hiány

114.291

Önként vállalt feladat többlet

85

Államigazgatási feladat hiány

200

d)

előző év felhasználható tervezett maradványát

178.110

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

178.110

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítom meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.

(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.

(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadom el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

III. Fejezet

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 5.410.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.

(3) A képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítom meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítom meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámol.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett polgármesteri intézkedések, bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítések e rendeletbe beépítésre kerültek.

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés

Sor- szám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

417 833

31 432

40 880

490 145

467 224

18 412

4 509

490 145

5

0

1

6

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

417 833

31 432

40 880

490 145

467 224

18 412

4 509

490 145

5

0

1

6

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása
felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

178110

0

178110

3

Összesen

178110

0

178110

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Intézményi működési bevételek

17421

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

91600

92000

89300

90100

Önk.működési költségvetési támogatása

41333

45000

50000

52000

Támogatásértékű működési bevétel

32401

23460

20000

30000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

182755

180460

179300

192100

Személyi juttatások

37089

32000

33000

35000

Munkaadót terhelő járulékok

5736

4960

5115

5425

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

90734

60000

65000

70000

Támogatásértékű működési kiadás

33166

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

66320

30000

29594

25575

Ellátottak pb.juttatásai

5410

6000

6500

7000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4704

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

3300

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

246459

162960

169209

173000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

129195

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Önk.felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

85

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

178110

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

307390

45206

45000

40000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

172558

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

16192

40000

32385

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

54936

7706

7706

4100

Felhalmozási célú kiadások összesen:

243686

62706

55091

59100

Önkorm.bevétel összesen:

490145

225666

224300

232100

Önkorm.kiadás összesen:

490145

225666

224300

232100

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

312 035

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

490 145

2

Pénzforgalmi bevételek

312 035

2

Pénzforgalmi kiadások

431 909

3

Működési célú

182 755

3

Működési célú

243 159

4

Működési bevételek

109 021

4

Személyi jellegű kiadások

37 089

5

Intézményi működési bevételek

17 421

5

Munkaadót terhelő járulékok

5 736

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

91 600

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

90 734

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

32 401

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

5 410

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

8 063

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Működési kölcsön nyújtás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

41 333

11

Támogatásértékű működési kiadás

33 166

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

66 320

13

Állami támogatás megelőlegezés

0

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4 704

14

Felhalmozási célú

129 280

14

Felhalmozási célú

188 750

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

172 558

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

129 195

16

Felújítások

16 192

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

85

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

58 236

22

22

Működési célú tartalékok

3 300

23

23

Általános tartalék

3 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

54 936

26

26

Fejlesztési céltartalék

54 936

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2021.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

178 110

28

28

Működési hiány

63 704

29

29

Felhalmozási hiány

114 406

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

312 035

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

431 909

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

178 110

35

35

Működési hiány

63 704

36

36

Felhalmozási hiány

114 406

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

178 110

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

178 110

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

490 145

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

490 145

45

Működési célú bevételek összesen

182 755

45

Működési célú kiadások összesen

246 459

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

307 390

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

243 686

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

91 880

17 141

0

109 021

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

91 880

17 141

0

109 021

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91 600

0

0

91 600

6

Helyi adók

91 600

0

0

91 600

7

- Építményadó

35 000

0

0

35 000

8

- Telekadó

32 000

0

0

32 000

9

- Kommunális adó

6 300

0

0

6 300

10

- Iparűzési adó

17 000

0

0

17 000

11

- Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

12

- Pótlék, bírság

1 300

0

0

1 300

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

0

0

0

0

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

15

- Talajterhelési díj

0

0

0

0

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

0

17

Átengedett központi adók

0

0

0

0

18

- Gépjárműadó

0

0

0

0

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

280

17 141

0

17 421

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

280

17 141

0

17 421

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

280

15 541

0

15 821

22

- Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

23

- Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

24

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

1 600

0

1 600

25

- Kamatbevételek

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

26

II. Támogatások

41 333

0

0

41 333

27

Önkormányzat támogatásai

41 333

0

0

41 333

28

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

41 333

0

0

41 333

29

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

28 531

0

0

28 531

30

-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 202

0

0

10 202

31

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 600

0

0

2 600

32

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

33

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

85

0

85

34

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

85

0

85

35

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

36

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

37

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

38

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

0

0

39

Osztalék

0

0

0

0

40

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

41

Lakáshitel visszafizetés

0

85

0

85

42

IV. Támogatás értékű bevétel

155 901

1 186

4 509

161 596

43

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

44

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

45

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

46

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

47

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

48

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

50

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

155 901

1 186

4 509

161 596

51

Támogatásértékű működési bevétel

26 706

1 186

4 509

32 401

52

- Többcélú kistérségi társulástól

0

53

- Egyéb önkormányzattól

1 061

0

4 509

5 570

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

17 582

0

0

17 582

55

- Társadalombiztosítási alapoktól

8 063

0

0

8 063

56

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

1 186

0

1 186

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

129 195

0

0

129 195

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

129 195

0

0

129 195

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

0

0

0

61

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

62

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

63

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

64

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

65

- civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

0

66

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

67

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

68

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

69

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

0

70

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

73

- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Naturista strand felújításra

0

0

0

0

74

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

75

Önkormányzat költségvetési bevételei

289 114

18 412

4 509

312 035

76

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

289 114

18 412

4 509

312 035

77

VI. Pénzmaradvány

178 110

0

0

178 110

78

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

79

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

80

Önkormányzat pénzmaradványa

178 110

0

0

178 110

81

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

82

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

178 110

0

0

178 110

83

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

84

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

85

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

86

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

87

Működési célú hitel

0

0

0

0

88

BEVÉTEL ÖSSZESEN

467 224

18 412

4 509

490 145

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

174 347

31 432

40 680

246 459

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

174 347

31 432

40 680

246 459

10

- Személyi juttatás

23 842

1 808

11 439

37 089

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 719

187

1 830

5 736

12

- Dologi kiadás

70 252

18 107

2 375

90 734

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 110

3 300

0

5 410

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

4 704

0

0

4 704

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

66 420

8 030

25 036

99 486

16

- Általános tartalék

3 300

0

0

3 300

17

II. Felhalmozási költségvetés

243 486

0

200

243 686

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

21

Önkormányzati beruházási kiadás

48 141

0

200

48 341

22

Önkormányzati felújítási kiadások

16 192

0

0

16 192

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

124 217

0

0

124 217

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

0

0

0

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

28

Céltartalék

54 936

0

0

54 936

29

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

243 486

0

200

243 686

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

417 833

31 432

40 880

490 145

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

417 833

31 432

40 880

490 145

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

280

132 933

26 706

0

0

159 919

129 195

0

178 110

307 305

467 224

3

Önként vállalt feladatok

17 141

1 186

0

0

18 327

0

85

85

18 412

4

Államigazgatási feladatok

4 509

0

0

4 509

0

4 509

5

Összesen

17 421

132 933

32 401

0

0

182 755

0

129 195

85

178 110

307 390

490 145

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

280

132 933

26 706

0

0

159 919

0

129 195

0

178 110

307 305

467 224

8

Önként vállalt feladatok

17 141

0

1 186

0

0

18 327

0

0

85

0

85

18 412

9

Államigazgatási feladatok

0

0

4 509

0

0

4 509

0

0

0

0

0

4 509

10

Összesen

17 421

132 933

32 401

0

0

182 755

0

129 195

85

178 110

307 390

490 145

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

23842

3719

70252

3300

2110

71124

174 347

16192

172358

54936

0

243486

417 833

3

Önként vállalt feladatok

1 808

187

18 107

0

3 300

8 030

31 432

0

0

0

0

0

31 432

4

Államigazgatási feladatok

11 439

1 830

2 375

0

0

25 036

40 680

0

200

0

0

200

40 880

5

Összesen

37 089

5 736

90 734

3 300

5 410

104 190

246 459

16 192

172 558

54 936

0

243 686

490 145

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

23 842

3 719

70 252

3 300

2 110

71 124

174 347

16 192

172 358

54 936

0

243 486

417 833

8

Önként vállalt feladatok

1 808

187

18 107

0

3 300

8 030

31 432

0

0

0

0

0

31 432

9

Államigazgatási feladatok

11 439

1 830

2 375

0

0

25 036

40 680

0

200

0

0

200

40 880

10

Összesen

37 089

5 736

90 734

3 300

5 410

104 190

246 459

16 192

172 558

54 936

0

243 686

490 145

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

650

650

2

Rendkívüli települési támogatás

600

600

3

Temetési segély települési támogatás

210

210

4

55 év felettiek karácsonyi támogatása

1300

1 300

5

Családalapítási települési támogatás

600

600

6

Bursa Hungarica

200

200

7

Tüzifa segély

200

200

8

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

100

100

9

Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás)

700

700

10

Egyéb támogatás

200

200

11

Gyógyszertámogatás települési

350

350

12

Köztemetés

300

300

13

Összesen

2 110

3 300

0

5 410

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

66 420

8 030

25 036

99 486

2

Támogatásértékű működési kiadás

8 400

0

24 766

33 166

3

Közös Hivatal támogatás

0

0

21 202

21 202

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

0

0

2 022

2 022

5

Tagdíj Marcali kistérség

0

0

12

12

6

Orvosi ügyelet társulási díj

0

0

978

978

7

Hatósági igazgatás támogatás

0

0

240

240

8

Család és gyermekjóléti szolgálat

0

0

293

293

9

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

0

0

19

19

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

8 300

0

0

8 300

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

0

0

100

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

58 020

8 030

270

66 320

13

Polgármesteri támogatási keret

270

270

14

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

58 020

0

0

58 020

15

Polgárőrség támogatás

0

500

0

500

16

Katasztrófavédelem támogatás

0

150

0

150

17

Balatoni Szövetség tagdíj

0

70

0

70

18

TÖOSZ tagdíj

0

30

0

30

19

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

0

90

0

90

20

Mozdulj Balaton Társulás

0

100

0

100

21

Vöröskereszt támogatás

0

220

0

220

22

Berényi települések tagdíj

0

30

0

30

23

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

0

50

0

50

24

Vizisport Egyesület

0

200

0

200

25

Balatonberényért Egyesület támogatás

0

400

0

400

26

Vasutas Települések Szövetsége

0

15

0

15

27

Nyugdíjas Klub támogatás

0

150

0

150

28

Borút Egyesület tagdíj

0

15

0

15

29

Egyéb támogatás

0

50

0

50

30

B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás

0

50

0

50

31

Szülői Munkaközösség támogatás

0

30

0

30

32

Turisztikai Egyesület működési támogatás

0

730

0

730

33

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

0

50

0

50

34

Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése

0

100

0

100

35

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

0

500

0

500

36

Sport Egyesület támogatás

0

4 500

0

4 500

37

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

66 420

8 030

25 036

99 486

38

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

40

0

0

41

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

42

0

43

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

66 420

8 030

25 036

99 486

44

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0

45

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

46

0

47

Mindösszesen:

66 420

8 030

25 036

99 486

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

172 358

0

200

172 558

2

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás

124 217

0

0

124 217

3

Vitorlás utca út, járda tervezése

1 311

0

0

1 311

4

Kossuth téri buszforduló tervezése

889

0

0

889

5

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester

0

0

200

200

6

Községgazdálkodás kis értékű tárgyieszköz (chip leolvasó, telefon, székek, villanyóra)

508

0

0

508

7

Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat III. ütem

29 999

0

0

29 999

8

Faluház felújítása Magyar Falu program

14 989

0

0

14 989

9

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat

127

0

0

127

10

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház

318

0

0

318

11

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

172 358

0

200

172 558

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

16 192

0

0

16 192

2

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

3

Béke, Kodály utca felújítás Magyar Falu program

13 652

13 652

4

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

16 192

0

0

16 192

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

17 417

9 353

8 064

0

10 851

6 566

0

2

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

138 542

9 347

129 195

0

7 090

131 452

0

3

Összesen:

155 959

18 700

137 259

0

17 941

138 018

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás

0

1

1

6

-Kötelező feladatok

0

1

1

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

2

3

14

-Kötelező feladatok

1

2

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

3

6

18

-Kötelező feladatok

2

3

5

19

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

20

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

1

1

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

1

1

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91 600

0

0

91 600

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

280

17 141

0

17 421

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

41 333

0

0

41 333

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

7

Támogatás értékű bevétel

26 706

1 186

4 509

32 401

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

0

0

9

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

10

Működési pénzmaradvány

0

0

0

0

11

Működési célú bevétel összesen:

159 919

18 327

4 509

182 755

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

171 047

31 432

40 680

243 159

15

Működési tartalék

3 300

0

0

3 300

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen:

174 347

31 432

40 680

246 459

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

20

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

0

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

129 195

0

0

129 195

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

85

0

85

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

25

Felhalmozási pénzmaradvány

178 110

0

0

178 110

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

307 305

85

0

307 390

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

48 141

0

200

48 341

29

Felújítási kiadások

16 192

0

0

16 192

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Felhalmozási tartalék

54 936

0

0

54 936

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

124 217

0

0

124 217

36

Felhalmozási kiadások összesen:

243 486

0

200

243 686

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027.
dec.31.

2028.
dec.31.

2029.
dec.31.

2030.
dec.31.

2031.
dec.31.

2032.
dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sorszám

Feladat

2021. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

3 300

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

3 300

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

54 936

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

54 936

7

Tartalékok összesen:

58 236

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

494

594

25194

19994

3294

1594

14888

1394

31394

5594

794

3793

109021

2

Átvett pénzeszköz

1067

1067

6638

5190

20672

672

3672

672

109867

7736

757

3671

161681

3

Önkormányzati támogatás

4960

3307

3307

3307

3307

3307

3307

3307

3307

3307

3307

3303

41333

4

Előző havi záró pénz

178110

174049

164891

171408

151336

127538

100478

98712

20443

53405

40940

29894

178110

5

Bevételek összesen:

184631

179017

200030

199899

178609

133111

122345

104085

165011

70042

45798

40661

490145

Kiadások

6

Működési kiadások

10582

14126

28622

27125

22454

18981

23633

23642

21389

18276

15904

18425

243159

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0

2540

13652

0

0

0

0

0

0

16192

8

Fejlesztési kiadások

0

0

0

21438

26077

0

0

50000

74217

826

0

0

172558

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

10000

16000

10000

0

22236

58236

10

Kiadások összesen:

10582

14126

28622

48563

51071

32633

23633

83642

111606

29102

15904

40661

490145

11

Egyenleg

174049

164891

171408

151336

127538

100478

98712

20443

53405

40940

29894

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

7

9

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

11885

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

9485

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

2400

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

107340

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

107340

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

0

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

47300

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

36700

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6340

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

17000

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

119225

17040

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervezett bevételek

102185

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft