Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Acsalag Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

2. §.

(1) [1]A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését


49 202 e Ft költségvetési bevétellel,

65 539 e Ft költségvetési kiadással,

17 093 e Ft finanszírozási  bevétellel,

756  e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. [2]


Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §


A 2. §-ban megállapított  bevételi főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását az 1.) és 1/A melléklet  tartalmazza.Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §.


(1) A 2.§-ban megállapított  - kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását  a  2.) és 2/A melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.

              

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.


(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2017. évben hitelállománya nincs (4.sz melléklet)


(5) Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.


(6) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése, kötelezettsége.

Költségvetési létszám

5. §


(1) Az Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:


  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

     Polgármester                                 1 fő

                                    falugondnoki szolgáltatás:   1 fő

                                         közfoglalkoztatás:                2 fő

  • részmunkaidőben foglalkoztatott létszáma:

                                   takarító:         1 fő

                                         parkgondozó: 1 fő

                

(2) Az önkormányzat létszám-keretét 2017. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

           

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §


  1. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 34. §. (1)-(2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.


  1. Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.  1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    

Záró rendelkezések

7. §


Ez a rendelet 2017. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Acsalag, 2017. február 14.
         Szilágyi Andrásné                                                        Pálfi Zoltánné

           polgármester                                                               jegyző           

[1]

A rendelet szövegét a 12/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 21-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet  1. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 31.-től