Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 24 - 2020. 05. 23

Acsalag Község Önkormányzat Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

  1. §

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Acsalag, 2020. május 22.


Szilágyi Andrásné                                                                                     Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                               jegyző

Mellékletek