Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (X.7.) önkormányzati rendelete

a fiatal házasok lakáshoz jutás támogatásáról szóló 10/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 08

Radostyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


  1. §


A fiatal házasok lakáshoz jutás támogatásáról szóló 10/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A támogatás új lakásépítéshez vagy új lakásvásárláshoz, illetve használt – legalább komfortfokozatú -lakás vásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.”


  1. §


A Rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Lakás vásárlása esetén akkor nyújtható támogatás, ha

  1. a lakás komfortokozata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben szabályozott komfortos lakás fogalmának megfelel,
  2. a lakás állaga legalább 20. évig fenntartható,
  3. a lakás per, teher és igénymentes
  4. beköltözhető,
  5. tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.”


  1. §


A Rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás összege legalább 50. 000,-Ft, legfeljebb 200. 000,-Ft.”


4.§


  1. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
  2. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Rácz János                                                                                                 Varga Vincéné

Polgármester                                                                                                    Jegyző


Kihirdetve: 2020. X. 7.