Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 09

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Radostyán Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „Önkormányzat”) 2021. évi költségvetésének

  a) kiadási főösszege:                                 86. 121. 077,-Ft,

  b) bevételi főösszege:                                86. 121. 077,-Ft.


 (2) Radostyán Község Önkormányzata 2021. évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) A 2020. évi költségvetési maradvány 53.281.621.-Ft-ban kerül igénybevételre működési célra.


(4) Az Önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt - és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.

2. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.


3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.


4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert a pénzügyi tervben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(2) A költségvetési szerv a rendelet 1.§-ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.


(3) A költségvetési szerv az adott évi bérelőirányzatot csak az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból származó bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetéssel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lépheti túl.


(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik

.

(5) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


5. § Az Önkormányzat a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal útján folyamatosan gondoskodik az intézmények pénzellátásáról.


6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2021 évre tervezett összege nincs. A Magyar Faluprogramban tervezett pályázati bevételekkel nem terveztünk.


7. §. Az Önkormányzat a kiadások között 13.031.900.- Ft általános tartalékot állapít meg.

8. §. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem tervez.

9. §. A képviselő-testület döntése alapján 2009. évtől a közvetett támogatások kedvezményét megszüntette, így közvetett támogatással érintett tevékenységek nem kerültek a költségvetésbe.

10.§. A képviselő-testület az éves létszámkeretet elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételeit a 4. számú mellékletben mutatja ki.

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
        Rácz János                                                                               Varga Vincéné

    polgármester                                                                                      jegyző
Kihirdetés napja: 2021. március 08.