Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 25- 2020. 09. 26

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(4) A támogatás összege 4. 000,-Ft, melynek kifizetéséről a képviselő-testület határozattal dönt.”

2. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

           

Rácz János                                                                            Varga Vincéné

    polgármester                                                                                   jegyző