Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.23.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 24

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 74 830 089 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                    67 313 405 Ft

- személyi jellegű kiadások                                          37 804 091 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                       5 254 774 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                 18 346 258 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        1 363 192 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                   3 693 605 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.            851 485 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                               7 516 684 Ft

- beruházások                                                                  323 837 Ft

- felújítások                                                                   7 172 507 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                   20 340 Ft


b) bevételi fő összegét 101 097 946 Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                 67 693 519 Ft

- önkormányzatok működési támogatásai                 27 977 968 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                       30 751 008 Ft

- közhatalmi bevételek                                                 2 804 971 Ft

- működési bevételek                                                   2 111 925 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                             5 000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                          3 099 313 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                   943 334 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                          33 404 427 Ft

- felhalmozási célú önk.-i támogatások                     23 875 000 Ft

- egyéb felhalmozási célú támogatások                      9 529 427 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 222 305 786 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2019. május 22.


           

    Vargáné Balatincz Krisztina                                                         Hajdu Szabina

             polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 23. napján kihirdetésre került.


Kelevíz, 2019. május 23.


                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                       jegyző